Skip to content

ניהול טכנולוגיה וחדשנות (10777)- הנחיות מטלת גמר

יש להגיש את המטלה במערכת המטלות )מטלה 73 )
הנחיות כלליות
מטרת המטלה היא ליישם מודלים ומונחים שנלמדו בקורס. המטלה כוללת שאלות המתייחסות
לאבחון המצב הפנימי של הארגון ומצב הארגון ביחס לסביבתו, והמלצה על חידוש טכנולוגי שישפר
את מעמדה התחרותי של הפירמה. במסגרת המטלה יש לבצע ניתוחים באמצעות מודלים ומונחים
שנלמדו בקורס, על בסיס מידע על הפירמה שתימצאו ברשת האינטרנט.
• המטלה כוללת 4 שאלות. יש להשיב על כל השאלות.
• יש לכתוב את המטלה על הארגון שאותו קבלתם )ראו לשונית "מטלת גמר" ≪ "מנגנון
קבלת ארגון למטלת גמר"(.
• הארגון שעליו אתם כותבים את העבודה נסחר בבורסה הישראלית. יש להשיב על המטלה
בהתבסס על הדו"ח השנתי של החברה לשנת הכספים המפורטת יחד עם שם הפירמה.
• יש להגיש את המטלה על גבי קובץ Word .קבצים בפו רמט PDF או קבצי תמונה לא יבדקו.
• הסבר מפורט של כל הנדרשים לפתרון שאלות בכל מודל, תת-מודל, מונח, תת-מונח, מופיע
באתר הקורס, תחת לשונית "הכוונה לפתרון שאלות".
• התשובות צריכות להציג את המקור לתוכן הנכתב בתשובה. בעיקר בשאלות על המודל
העסקי וניתוח SWOT חשוב לציין בסוגריים את המקור לכל מרכיב בתשובה. למשל: לקוחות
הארגון הם…. )דו"ח שנתי סעיף 1.2 עמ' 9 .)
• בסוף העבודה יש להציג רשימת מקורות )ביבליוגרפיה( מלאה הכוללת קישור למקור המידע.
ראו הסבר מפורט באתר הקורס, תחת לשונית "הכוונה לפתרון שאלות" ≪ "כללי ציטוט" ≪
"רשימת מקורות )ביבליוגרפיה(".
• ציטוט אינו חלופה לתשובה אלא אמצעי להצדקת התשובה.
• יש לענות בדיוק על הנדרש. הצגת מידע לא רלוונטי לשאלה פוגעת באיכות התשובה.
• את המטלה יש להקליד בגופן DAVID או ARIAL ,בגודל אות 12 ,וברווח של 5.1 בין
השורות.
• יש להקפיד על כתיבה בהיקף הנדרש. חלקים שיחרגו מההיקף הנדרש לא ייבדקו וייחשבו
כאילו לא הוגשו.
• אם תרצו לצרף מידע שאינו קשור ישירות לתשובה )איורים, הסברים מפורטים על
הטכנולוגיה וכד'(, תוכלו לצרף אותו כנספח לעבודה.
• בתקופת העבודה על מטלת הגמר, שאלות בנושא מטלת הגמר יש להפנות לכתובת
daliave.exam@openu.ac.il
את העבודה יש להגיש בפורמט WORD
3
שאלות
הכוונה מפורטת לפתרון שאלות ראו באתר הקורס, תחת לשונית "הכוונה לפתרון שאלות" .
יש לענות על כל השאלות.
לפני שאתם מתחילים לענות על השאלות הורידו את הדו"ח השנתי של החברה, לשנת הכספים המתאימה
)ראו הנחיות באתר הקורס, תחת לשונית "הכוונה לפתרון שאלות" – "מקורות מידע"( , קראו ברפרוף על
החברה ותחומי העיסוק שלה ובחרו בתחום הפעילות שתתמקדו בו. מומלץ להתמקד בפעילות הראשית של
הפירמה.
רקע לשאלות 1 ,2 .הניחו שאתם מנהלים חדשים בארגון, ונדרשתם להציג להנהלה ניתוח ברור
וממוקד של הארגון וסביבתו, באמצעות המודל העסקי וניתוח SWOT .
שאלה 1( 15 נק'(
הציגו ניתוח של פעילות הפירמה באמצעות המודל העסקי.
יש להציג את המודל המלא כולל כל מרכיביו כפי שנלמד בקורס .
ליד כל רכיב יש לפרט את מקור המידע. אם מדובר בדו"ח השנתי של החברה, יש לציין את מספר העמוד ולא להסתפק ב"מתוך הדו"ח הכספי". למשל: לקוחות החברה הם… )עמ' 3 בדוח(. היקף מירבי: עד שני עמודים. שאלה 2( 15 נק'( שאלה זו עוסקת בניתוח SWOT .הציגו שלושה גורמים מהותיים שמהווים סיכון עבור הפירמה. בעבור כל גורם יש לרשום את סוגו )חוזקה, חולשה, איום, או הזדמנות( ובעבור כל איום או הזדמנות יש לציין את המקור )סביבה תחרותית, סביבת מאקרו( ואת הגורם המתאים במודל 5 הכוחות של פורטר או מודל .PEST היקף מרבי: עמוד וחצי. שאלה 3( 30 נק'( שאלה זו עוסקת בניהול טכנולוגיה וחדשנות. כלומר, הצגת הצעה לחידוש והצדקת ההצעה. קיצור זמנים הוא משימה חיונית עבור כל ארגון. בין אם מדובר בקיצור זמן ייצור, קיצור זמן אספקה ללקוח, קיצור זמן המתנה לשירות או קיצור זמן פיתוח מוצרים חדשים. לאחר שהכרתם את המודל העסקי של הארגון ובצעתם ניתוח SWOT ,עליכם להציג להנהלת הפירמה הצעה ברורה ומפורטת לקיצור זמנים באמצעות יישום טכנולוגיה וחדשנות. )10 נק'( א. לאור מה שנלמד בקורס והמידע שאספתם על הפירמה, הציגו לפ ירמה הצעה מוסברת ומנומקת לחידוש* ש יאפשר לה לקצר זמנים , באמצעות חידוש טכנולוגי המבוסס על
טכנולוגיה אחת או יותר )רשימה מורחבת ראו בקובץ "מגמות ויישומים טכנולוגיים"
באתר הקורס, תחת לשונית "הכוונה לפתרון שאלות"( .
על ההצעה לכלול:
א.1 תי אור תמציתי של הטכנולוגיה , העומדת בבסיס ההצעה )משפטים בודדים(.
4
א.2 הצעה מפורטת של אופן היישום בארגון שעליו אתם כותבים את העבודה .
א.3 הסבר כיצד היישום משפיע על קיצור זמן.
זכרו, המטרה שלכם היא לשכנע את ההנהלה לאמץ את ההצעה.
**החידוש המוצע צריך להתייחס לאותו תחום עסקי שאותו הצגתם בשאלות 1 ,2 .
)10 נק'( ב. הציגו שתי דוגמאות להשפעה ישירה של החידוש )מסעיף קודם( על המודל העסקי.
)10 נק'( ג. ג.1 האם החידוש שאתם מציעים מיישם קיצור זמנים באמצעות ניתוב אסטרטגי? נמקו
את תשובתכם באמצעות הגדרת המושג "ניתוב אסטרטגי".
ג.2 האם החידוש שאתם מציעים מיישם עקרונות מגישת JIT/Lean ?נמקו את
תשובתכם באמצעות עקרונות הגישה.
היקף מרבי: שני עמודים.
שאלה 4( 40 נק'(
בשאלה זו עליכם לבחון את השפעת ההצעה שהצגתם בשאלה 3 על הפירמה שקבלתם, באמצעות מודלים
וכלים שנלמדו בקורס. רשימת המודלים מפורטת בטבלה 1 .
• לא ניתן ליישם מודלים המשקפים את המצב הקיים של הפירמה.
• לא ניתן ליישם מודלים על הצעה שונה מזו שהוצגה בשאלה 3 סעיף א.
• בחירת מודלים ומונחים – מרכיב חשוב בתשובה הוא בחירת מודלים/מונחים מתאימים לחידוש.
הסבר מפורט על כל הפרטים הנדרשים מופיע באתר הקורס, תחת לשונית "הכוונה לפתרון שאלות"
לאחר שהצגתם את החידוש, עליכם להציג להנהלת הארגון את תוצאות הבחינה של החידוש באמצעות
מודלים שנלמדו בקורס. תחילה עליכם להחליט אילו מודלים מתאימים לניתוח החידוש. ולאחר מכן להציג
ניתוח ברור וממוקד.
)20 נק'( א. • בחרו במודל אחד מתוך רשימת המודלים בטבלה 1 .רשמו את שם המודל ואת
מספרו בכותרת התשובה.
• פרטו מדוע בחרתם ליישם מודל זה , ומה הארגון יכול ללמוד מניתוח המודל.
• הציגו ניתוח מלא )ניתוח של כל הפריטים הנדרשים במודל זה( של מצב הפירמה
אחרי יישום הצעתכם משאלה 3 .
היקף מירבי: עמוד וחצי.
)20 נק'( ב. • בחרו במודל אחד מתוך רשימת המודלים בטבלה 1 – יש לבחור במודל מפרק
שונה מזה שבחרתם בסעיף א. רשמו את שם המודל ו את מספרו בכותרת
התשובה.
5
• פרטו מדוע בחרתם ליישם מודל זה , ומה הארגון יכול ללמוד מניתוח המודל.
• הציגו ניתוח מלא )ניתוח של כל הפריטים הנדרשים במודל זה( של מצב הפירמה
אחרי יישום הצעתכם משאלה 3 .
היקף מירבי: עמוד וחצי.
טבלה 1 – רשימת מודלים ) לסעיפים א, ב (.
בכל אחד מהסעיפים )א ו -ב( יש לבחור במודל אחד מבין המודלים המוצגים בטבלה ולענות על כל סעיפי
המודל.
מס' מודל חלוקה לסעיפים פרק
1 1.1 בהקשר לחידוש שאתם מציעים:
1.1.1 הציגו השפעה אחת משמעותית של החידוש על ניתוח SWOT של
הארגון )האם החידוש: מצמצם חולשה, מצמצם איום בסביבה
תחרותית או בסביבת מאקרו, יוצר חוזקה חדשה, מנצל הזדמנות
בסביבה תחרותית או בסביבת מאקרו?(.
2.1.1 האם החידוש המוצע פועל במודל SaaS ?
3.1.1 האם החידוש המוצע מאפשר יישום של "מיקור המונים"?
2.1 מודל ניהול הידע בארגון – מהם התפקידים שמערכת המידע שאתם מציעים,
מבצעת בהקשר של ניהול ידע בארגון.
3 ,2
2 .בהתייחס לחידוש שאתם מציעים, פרטו מי צריך לאמץ את החידוש , ובחנו את
חמשת הגורמים המשפיעים על אימוץ החידוש – על -פי הול.
לסיכום: על -פי הניתוח שבצעתם, הסבירו אם הסיכוי לאימוץ החידוש גבוה או
נמוך?
7
3 .נתחו את החידוש שאתם מציעים באמצעות מודל החדשנות המשבשת של
כריסטנסן.
לסיכום: על פי הניתוח שבצעתם, הסבירו האם עשוי להתרחש שיבוש שוק ומאיזה
סוג.
7
4 .בהתייחס לחידוש שאתם מציעים:
1.4 כיצד הארגון מיישם חדשנות ערך?
2.4 נתחו את השפעת החידוש באמצעות מסגרת 4 הפעולות להוספת ערך ללקוח.
3.4 נתחו את השפעת החידוש באמצעות אסטרטגיית האוקיינוס הכחול.
9
5 .שיפור התפוקה בארגון באמצעות ניהול לפי אילוצים (TOC 🙁
1.5 קביעת מטרת הארגון.
2.5 הצגת 2 מדדי ביצוע גלובליים חיוניים לארגון.
5
6
3.5 זיהוי אילוץ משאבים המונע מהארגון להתקדם להשגת מטרתו.
4.5 נתחו כיצד החידוש מיישם שלבים 4 ,5 ,ו -6 במודל TOC ,כדי לסייע לארגון
להשיג את מטרתו.
בהצלחה