Skip to content

מעורבות הורים בתהליך הלימודי והשפעתה על התפיסה הפרופסיונלית מקצועית של המורה

נושא המחקר:

מעורבות הורים בתהליך הלימודי והשפעתה על התפיסה הפרופסיונלית/מקצועית של המורה.

חשיבות המחקר:

חשיבותו של מחקר זה שבודק את היחסים של ההורים עם בית הספר, נובעת משתי סיבות עיקריות, ראשית שליחסי ההורים עם בית הספר ישנה השפעה הדדית הן על ההורים והן על המערכת הבית ספרית, קשרים מיטביים בין ההורים לבית הספר הם כלי מפתח בהצלחתו ארוכת הטווח של התלמיד, עוד בשנות השישים של המאה הקודמת, מחקרים מצאו שהמעורבות ההורית היא משאב חיוני שבית הספר צריך לנצל אותו על מנת למקסם את הישגיהם של התלמידים. ההנחה הבסיסית היא שמעורבות ההורים והקשר המתמשך עם הצוות הבית ספרי יוצר אחידות של ערכים בכל הנוגע לחינוכם של הילדים, מה שיוצר סביבות תואמות בין בית הספר לביתו של התלמיד, והדבר מהווה כר פורה להצלחתו של התלמיד (עפרים, 2014).

 הסיבה השנייה היא שיחסי ההורים עם בית הספר משתנים לאורך הזמן, בעיקר בגלל השינויים התרבותיים שמתרחשים בחברה לאורך הזמן, וחשוב לדעת מהם הדפוסים הנוכחיים שביחסים אלה, ולאן הם צפויים להתפתח. השינויים התרבותיים הם חלק בלתי נפרד מהדינמיקה החברתית שמתרחשת בחברה הכללית, ולכן לא מן הנמנע שדינמיקה זו תשפיע גם על יחסי ההורים ובית הספר (עפרים, 2014).

סקירה ספרותית

1. מעורבות הורים ופתרון בעיות בלימודים

ההתמודדות של ההורים בחינוך ילדיהם נחלקת בעיקרון לשתי תקופות עיקריות, התקופה הראשונה היא כאשר התלמיד הוא ילד, בתקופה זו ההורים והמורים מקבלים בשביל הילד את כל ההחלטות החינוכיות בשבילו, כמעט מבלי לשתף אותו בתהליך, והחלק השני הוא כאשר הילד הופך להיות נער, בשלב הזה ההחלטות החינוכיות נעשות בשיתוף עם הנער, בשלב הזה גם היחסים בין הנער להוריו עוברים שינויים באופן כללי, וזה משפיע גם על הפן החינוכי (בושריאן, רסט, 2014).

כאשר התלמיד נמצא בגיל ההתבגרות, ההתערבות המיטבית של ההורים שיכולה להביא את התועלת הטובה ביותר, היא התערבות שתספק לתלמיד סביבה תומכת וטובה, על מנת שיוכל להצטיין בלימודיו, ולפתור בעיות שונות שיש לו. המסגרת הביתית שאותה ההורים צריכים לספק לתלמיד היא מסגרת שתספק אווירה טובה, ותחושה של חברות לנער. החשיבות של מסגרת ביתית זו היא לא רק בשיפורים האקדמיים, אלא שהיא גם עוזרת לנער לפתח את הזהות האישית שלו, להתגבר על בעיות רגשיות וחברתיות, ולהתמודד עם השינויים הרבים שאותם עובר הנער בגיל ההתבגרות, כמו שינויים קוגניטיביים, רגשיים ופיזיולוגים (בושריאן, רסט, 2014).

ביבליוגרפיה

בושריאן, ע', רסט, מ' (2014). קשרי הורים-מורים בעידן משתנה: מודלים של קשרים מועילים ודרכי יצירתם. היוזמה למחקר יישומי בחינוך האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. דיווח מיום עיון ומסדנה: 8-13.

עפרים, י' (2014). דרכי הקשר האפשריות בין הורים לבית הספר של ילדים והשפעתן על התלמיד המתבגר. היוזמה למחקר יישומי בחינוך.