Skip to content

מנהיגות חינוכית

מנהיגות חינוכית היא גורם השפעה משמעותי על מערכות חינוך, ועל הצלחתן והישגיהן ועל תהליכי שינוי בהן. בעשורים האחרונים שינויים רבים הונחו לפתחן של מערכות חינוך בעולם המערבי. אלה כללו שינויים במטרות בית הספר והצבת דרישות חדשות מצוות המורים ומנהליו. מרבית השינויים הללו הם תוצאה של התפתחויות פוליטיות, חברתיות כלכליות וטכנולוגיות.  מנהיגות חינוכית  באה במטרה לשאוף להעצמה ומסוגלות אישית. כמו כן היא מסע ארוכת טווח שדורשת סובלנות ונחישות. היא מכינה את המנהיגים והמונהגים לאתגרים החדשים שיבואו. היא מתבטאת  בשני תחומים עיקריים: עבודה עם תלמידים ועבודה עם הורי התלמידים. עבודה עם תלמידים היא תחום העבודה המסורתי של מורים, אך הקשיים המתעוררים בו חדשים ורבים. עבודה עם הורי התלמידים הינו תחום עבודה חדש, שהינו הכרחי לנוכח המציאות שבה הורים מעורבים ואף מתערבים בחינוך ילדיהם. [1]

תכונות היסוד של מנהיג חינוך

 1. באופיו הכללי תפקידו של המנהיג הוא לתת לארגון שבו הוא נמצא את הכלים להגשים את מטרותיהם. וזאת על פי כלל העשייה והמאמץ שיגרמו שיתוף פעולה של כלל הצוות שבאים לידי ביטוי על ידי פעולות המנהיג.
 2. מנהיג חינוכי הינו אדם אשר רואה בעצמו גורם חינוכי אשר מחויב לתפקידו. כמו כן הוא מגובש בדעתו על כלל ערכיו ומטרותיו החינוכיות ועל פי הם הוא משתית את השקפותיו למעשי חינוך הולמים וראויים אשר מציגים את יכולתו ועמדתו.
 3. הוא בעל זהות חינוכית, ועל פי זהות זו הוא מפתח את ייעודו להנהיג ולהקנות למיועדים לו הזדמנויות משמעותיות ורציונליות בחייהם אשר יקנו להם מטרות וערכים.
 4. זהותו החינוכית, מבוססת על אמונות וערכים הקשורים לייעודו ולתהליכי החינוך אותם הוא צריך להעביר ליחיד ולחברה.
 5. לאותם מנהיגים יש חזון ומחויבות רעיונית. להם יש את הכוח לשנות את פני החברה בה הם נמצאים ויכולתם להגדיר את המטרות והפתרונות לאתגריים שיבואו היא קריטית ומעשית.
 6. הוא אחראי להצבת המטרות הפדגוגיות של המוסד החינוכי.
 7. הטמעת החזון והתרבות הארגונית בקרב המורים ההורים והתלמידים
 8. ליישם את תוכניות הלימודים ולקדם את איכות ההוראה.
 9. 9.      לקיים פיקוח, מעקב ובקרה אחר תהליכי החינוך וההוראה.
 10. 10.   לשמש מנהיג ומוביל בסיוע והכוונה של הצוות החינוכי .
 11. אחראי לאיכות אקלים חינוכי מיטבי
 12. הטמעה בצוות ההוראה את האמונה ביכולת התלמיד להגיע להצלחה.
 13. קידום מעורבות ושיתוף פעולה בין סביבות עבודה, תוך ומחוץ למוסד החינוכי.[2]

פיתוח מנהיגים חינוכיים

מערכת החינוך,  הבינה שהיא צריכה פתרונות יעלים למשברים הפוקדים אותה בכל שנה ועת. החינוך המסורתי איבד מן כוחו. רובו היה מושתת על דיספלינות ישנות וסמכותיות. הן היוו את רוב הכלים החינוכיים שניתנו לצוות הוראה ומנהיגיה. בנוסף הן ליוו את מערכת החינוך במשך מאות שנים אך כעת סמכות ההורים איבדה משמעות ולכן שיטת ההנהגה החדשה שמביאה עמה הובלה והדרכה במקום סמכות ומשמעת משנה את צורת החינוך וכמו כן את הכלים שאיתם השתמשו עד כה.[3]


[1] https://www.sharvit-win.co.il/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA/

[2] https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/DA28A21D-BBB3-4238-8DF8-39226CB57F62/125666/gadish1991.pdf

[3] https://meirtv.com/alon-1951/