Skip to content

מטלת הקורס- לחפש מאמר מדעי

מטלת הקורס

במסגרת הקורס אתם נדרשים להגיש מטלה אחת :

הדרישות : לחפש מאמר מדעי אודות מחקר שעוסק בהתפתחות שפה בגיל הרך, ובלקויות תקשורת שפה ודיבור.

התנאים : שנת פרסום המאמר החל מ- 2018.

  1. מה כותרת המאמר? ובאיזה כתב עת הוא פורסם?  
  2. מה הן מטרות המחקר המוצג?
  3. מה היא הטענה העיקרית שהובילה את החוקרים לקביעת מטרת המחקר?/ מה הן ההשערות המחקר?
  4. מה היא שיטת המחקר? ( כמותני/ איכותני) (מה מצביע על שיטת המחקר, כלומר איך הסקתן שזו השיטה.? )
  5. מי היא אוכלוסיית המחקר ומאיפה גויסה?(גיל, אבחנה)
  6. באיזה כלי מדידה השתמשו במחקר ? (אבחונים, הערכות, משימות, ראיונות וכ'ו..).
  7. מה הן תוצאות המחקר?
  8. מה הן מסקנות המחקר ?
  9. לאיזה חלק מהחומר הנלמד ניתן לייחס את מסקנות המחקר  ? (  לקשר את זה לחומר מהמצגות)  

כללים לכתיבת המטלה :

על המטלה להיות בין 5 2-עמודים .

גולד 12 גופן DAVID

תאריך הגשה : עד תאריך 15/3/23