Skip to content

מטלה מסכמת היבטים כספיים בניהול

מטלה מסכמת היבטים כספיים בניהול
מרצה: אבי בוקרא, רו"ח
שאלה מספר 1
להלן יתרות הפתיחה של סעיפי הדוח על השינויים בהון של חברת היסמין בע"מ:
סעיף יתרה ליום 2011.1.1
הון מניות )1 ₪ ע.נ( 200
פרמיה 150
2,150 עודפים
סה"כ 500,2
להלן פעולות שבוצעו בחברה במהלך שנת 2011 :
א. הנפקת מניות – במהלך השנה החברה הנפיקה 100 מניות בנות 1 ₪ ערך נקוב כל אחת ומכרה כל מניה
במחיר 5.1 ₪ למניה.
ב. דיבידנד – במהלך השנה החברה חלקה דיבידנד בסך 50₪
ג. מניות הטבה – במהלך השנה החברה הנפיקה מניות הטבה לבעלי המניות בסך 100₪
להלן יתרות ממאזן הבוחן של חברת היסמין בע"מ ליום 2011.12.31
סעיף יתרה
ליום 31
בדצמבר
2011
סעיף יתרה
ליום 31
בדצמבר
2011
לקוחות 000,4 הוצאות שכר נציגי מכירות 000,2
12,000 מכירות 500 פטנט
מחשבים הנהלה 500,2 הוצאות פחת מחשבים לשנת 2011 000,1
מזומן ושווי מזומן 500,1 הוצאות אגרת רשם החברות 300
אשראי מהבנק לזמן קצר* 000,2 הוצאות פרסום 300,1
הלוואה מהבנק* 000,1 מיסים על ההכנסה 30
ספקים 500,1 מלאי פתיחה רווח והפסד 000,1
קניות 000,2 הוצאות מימון 370
פחת נצבר מחשבים 000,2 הוצאות שכר מנכ"ל 400,2
הנחה מהספק 100 החזרות לספק 200
מלאי סגירה דוח רווח או הפסד* 800 הוצאות הובלות מהספק לחברה 500
מלאי סגירה מאזן* 800 הנחות ללקוחות 000,2
הערות למאזן הבוחן:
1 .מלאי סגירה – שווי הוגן מלאי הסגירה שווה 800,1 .₪
2 .אשראי מהבנק לזמן קצר – מדובר בהלוואה שתיפרע במלואה בשנת 2012 .
3 .הלוואה מהבנק – מדובר בהלוואה שתיפרע במלואה בשנת 2014 .
נדרש :
א. לערוך דוח רווח והפסד לחברה היסמין בע"מ לשנת 2011
ב. לערוך דוח על השינויים בהון העצמי לשנת 2011
ג. לערוך מאזן ליום 31 בדצמבר 2011

שאלה מספר 2


עקרונות חשבונאיים מקובלים דוג': עקרון העלות ההיסטורית, עקרון ההכרה בהכנסה, עקרון ההקבלה, עקרון הגילוי
הנאות, עקרון הזהירות והשמרנות, עקרון העקביות, עקרון המהותיות.
נדרש: להסביר כל עקרון בנפרד ולתת 2 דוגמאות לפחות לכל עקרון.


שאלה מספר 3


חוות דעת רואה החשבון דוג': חוות דעת חלקה, הפניית תשומת הלב, חשבונאי הסתייגות, חשבונאי שלילי, ביקורת
הסתייגות, ביקורת הימנעות
נדרש: להסביר כל חוות דעת בנפרד ולתת 2 דוגמאות לפחות לכל חוות דעת