Skip to content

מחוון לכתיבת מחקר כמותי מעודכן תשפב

לבדיקת עבודה המבוססת על מחקר כמותי

שם הסטודנטי/ת_____________

נושא העבודה________________

הערה ניקוד המרצהניקוד מומלץאיכות התבחיןמימדי התבחין
  2העבודה מוגשת על פי המבנה המקובל של עבודה אקדמית: שער, תוכן עניינים, תקציר, רשימת לוחות (אם יש), רשימת תרשימים (אם יש), מבוא, סקירת ספרות, שיטת המחקר, ממצאים, דיון, מקורות, נספחים.מבנה העבודה
  2שם העבודה יבטא את נושא המחקר ואת שמות משתני המחקר המרכזיים(. אורך כותרת העבודה לא תפחת מארבע מילים ולא תעלה על 15 מיליםשם העבודה
   על פי הפורמט המעודכן המוצג באתר המכללה , גופן מקסימלי בעמוד השער: 18.שער העבודה
  1כולל את הפרקים והעמודים המתאימים, כאשר דף המבוא הוא דף מספר 1תוכן ענינים
  5היקף התקציר- עמוד אחד (150–300 מילים) ויש לכלול בו את כל המרכיבים הבאים: -נושא המחקר – שאלת המחקר, השערות ומשתנים -המשתתפים -שיטת המחקר וכלי המחקר) -הממצאים העיקריים -המסקנה העיקרית -המלצה יישומית הנובעת מהמחקר (אם יש)  תקציר
   במידה ויש, כנדרש במדריך לכתיבת עבודת גמררשימת לוחות, טבלאות ותרשימים  
  5אורכו של המבוא בין 5-10 אחוזים מכלל אורך העבודה. תפקיד המבוא לתאר לקורא/ת את ההקשר הרחב שבו נערך המחקר. מקובל לבנות את המבוא כמשפך, למן הסוגיה הרחבה שבה ממוקם הנושא ועד לשאלת המחקר הספציפית שבה תעסוק העבודה. יש לכלול במבוא את כל המרכיבים הבאים בקצרה:  הצגת נושא העבודה והנמקת הבחירה בו – הצגת המושגים המרכזיים בנושא – הצגת מטרות, יחודיות וחשיבות  המחקר – בשונה מפרק סקירת הספרות, אין הכרח לציין הפניות למקורות, אלא אם המקור חיוני להבנת מושגים מרכזיים ושאלת המחקרמבוא
  17תפקיד סקר הספרות הוא להביא בפני הקורא/ת  את המחקרים העדכניים, הבולטים והקלאסיים בתחום.   הסקירה כוללת: סקירה מעמיקה ומקיפה של הנושא שימוש במקורות רלוונטיים, עדכניים ומגווניםמיזוג של מגוון מקורות מידע שונים, שהתבצע באופן עצמאי על-ידי הסטודנט/ית , תוך הפנייה למקורות ביבליוגרפייםהצגה רציפה והגיונית של הנושא     סקר הספרות ינוסח באופן עצמאי, ללא העתקת פסקאות ומשפטים מהמקור, אלא במקרים בהם יש חשיבות מיוחדת להבאת דברים בשם אומרם.  במקרים בודדים אלה יש לנהוג על-פי כללי הציטוט האקדמי. סקר הספרות יתבססאך ורק על מקורות שבהם עיין הסטודנט/ית     ניסוח הסקירה יעשה תוך: -מיקוד הכתיבה סביב הנושא הנחקר . -שילוב מושכל ועצמאי של מקורות המידע והימנעות מכתיבת "רשימות מכולת" או רשימות של סיכומי  מחקרים ללא קישור ביניהם -שמירה על כללי האיזכור האקדמי ושימוש במקורות מעודכנים (מכעשר השנים האחרונות) , למעט ספרות מחקר קלאסית ותיאורטית  -שימוש בלשון זהירה, צנועה והימנעות מהכללות וקביעות גורפות  פרק א: סקירה ספרות
  3-הפרק מסתיים בארבעה חמישה משפטי סיכום שמסכמים עבור הקורא את הרעיונות העיקריים של סקירת הספרות וקושרים אותה למחקר שלכם. -בתום הסקירה תופענה שאלות המחקר והשערותיו  סיכום סקירה שאלות והשערות
  15פרק שיטת המחקר יתחיל בפתיח שיכלול: -הסבר על המחקר הכמותי תוך הסתמכות תיאורטית והפניות למקורות עדכניים -הסבר על תכנית המחקר. לדוגמה: מספר המדידות שייעשו והסדר שלהן, מספר קבוצות הניסוי והביקורת, אופן הקצאת המשתתפים לקבוצות ופרטים אחרים לפי שיקול דעת הכותב/ת -אפשר להציג בפתיח, לפי שיקול דעת הכותב/ת, את ההגדרות האופרטיביות של משתני המחקר   מתחת לפתיח יופיעו הסעיפים הבאים:   משתתפים ושדה המחקר    תיאור משתתפי המחקר על פי הממצאים של נתוני הרקע. אין להזכיר שמות ופרטים מזהים של המשתתפים. ניתן להשתמש בטבלאות מסכמות מלוות בהסבר מילולי. בתיאור שדה המחקר, כותבים היכן הוא התקיים (לדוגמה: בבית ספר יסודי במרכז הארץ. אין להזכיר שמות ופרטים מזהים של מקומות ובתי ספר   כלי המחקר מטרת פרק זה היא להסביר את הגיונו של כלי המחקר והשיקולים לבנייתו.   -יש לתאר את השאלון מבחינת  חלקיו והגיונו. -לציין כמה היגדים בשאלון (סך הכל בכל השאלונ/ים) ומה סולם המדידה (ליקרט או אחר( והסבר (1=בכלל לא; 5-במידה רבה). -לרשום בין גרשיים 3-2 דוגמאות של היגדים. -לדווח את  ערך מהימנות העקיבות הפנימית אלפא קרונבך. -יש להציג את השאלון בנספחים, במידה שהשאלון נלקח ממאגר מידע קיים, לציין את הסימוכין ברשימת המקורות.   הליך המחקר ואתיקה תיאור איסוף הנתונים מתחילת המחקר ועד סיומו; היכן חולקו השאלונים, באלו תנאים ונסיבות, כיצד נוצר שיתוף הפעולה עם המשתתפים. התייחסות לקשיים, ודילמות אתיות , אם היו כאלו      פרק ב: שיטת המחקר
 20פרק הממצאים יתחיל בפתיח ללא כותרת שיכלול: -הסבר כיצד בנוי הפרק (על פי סדר השערות המחקר, המשתנים, או כל סדר הגיוני אחר( -הפניה לסעיפים שיוצגו בפרק : בסעיף הראשון יוצגו… בסעיף השני יוצגו…וכן הלאה.   הצגת הממצאים: -תוכן פרק הממצאים יוצג בסעיפים שיחולקו בתוכם לסעיפי משנה. החלוקה לסעיפים, תהיה על פי ההשערות, המשתנים או על-פי כל סדר הגיוני אחר -הממצאים יוצגו על-פי הסדר שנבחר באמצעות לוחות (טבלאות), איורים גרפים או תרשימים. מעל ללוח תופיע כותרת מפורטת. (לדוגמה: לוח1: ממוצעים וסטיות תקן של ההבדלים בעמדות לגבי אופק חדש בין מורים חדשים לוותיקים (56( (N=. לפני הצגתו הגרפית של הממצא יופיע הסבר מילולי, מה הסוגיה הנחקרת ואיזו בדיקה סטטיסטית נעשתה כדי להגיע לתובנות ביחס אליה. מתחת ללוח יוצג הסבר מילולי בהיר של הממצא.   בסיכום הפרק יוצג סיכום קצר של הממצאים, ואיזו השערה אוששה/הופרכה   -הציר המוביל את הפרק הוא תיאור הממצאים שעלו ביחס להשערות – אין להוסיף פרשנות או משמעות לממצאים בפרק זהפרק ג: ממצאים
  15    מטרת הדיון היא לתת פרשנות והסברים לממצאים העיקריים של המחקר, תוך התייחסות לשאלות המחקר ולסקירת הספרות.    פרק הדיון יתחיל בפתיח ללא כותרת שיכלול: -הסבר כיצד בנוי הפרק (על פי סדר השערות המחקר, הממצאים העיקריים או כל סדר הגיוני אחר( -כתיבת הדיון – כל סעיף יתחיל בהצגת הממצאים העיקריים בשפה פשוטה ומובנת   -לאחר מכן יוצג באיזה אופן ממצאי המחקר מאששים (באופן מלא או חלקי),נוגדים, או מעידים על שינוי לעומת המחקרים שהוצגו בסקירת הספרות. אפשר להוסיף בדיון מחקרים שלא הופיעו בסקירת הספרות, בתנאי שהם רלבנטיים לממצאי המחקר   הדיון ממשיך בסעיפים הבאים: -מסקנות המחקר: מסתמכות אך ורק על ממצאי המחקר ונובעות ממנו -השלכות יישומיות לשדה המחקר -התרומה בתחום הנחקר -מגבלות המחקר – כיווני חקירה חדשים, יש להעלות שאלת מחקר נוספת וחדשה הנגזרת מהשלמת העבודה. שאלה זו, אינה יכולה להצטמצם להרחבת המדגם או שינוי בגיל, מיקום האוכלוסייה. -עמדה וביטוי אישי של החוקר (אפשרי רק בדיון)      פרק ד: דיון
  5רשימת המקורות תכלול אך ורק מקורות שבהם הסטודנט/ית קרא/ה או עיינ/ה . לכתיבת המקורות נדרש רישום מסודר על-פי כללי ה -APA  העדכניים (ראו אתר המכללה). יש לבנות את רשימת המקורות תוך התייחסות להנחיות הבאות: – מקורות המידע עדכניים (רצוי מעשר השנים האחרונות). ניתן לשלב גם מקורות קלאסיים התורמים להבנת הבסיס התיאורטי -כל הפניה למקורות המוזכרת בעבודה חייבת להופיע גם ברשימת המקורות ולהפך, כל פריט המצוין במקורות חייב להופיע גם בעבודה -יש לשלב לפחות חמישה מקורות באנגליתרשימת מקורות
   -בחלק זה ייכללו כלי המחקר (השאלון) ועיבודים סטטיסטיים בעלי משמעות למחקר, שאינם בגדר תשובות ישירות לשאלות המחקר  נספחים
  5רווח כפול בין השורות -שוליים ימניים ברוחב 3 סמ' ; שמאליים ברוחב 2 סמ'; עליונים ברוחב 2 סמי; תחתונים רוחב 2 סמ' – הטקסט העברי יודפס בגופן David בגודל 12. באנגלית ייעשה שימוש בגופן Times New Roman  בגודל 12.  -מספור אוטומטי של העמודים בעבודה: בתחתית העמוד באמצע   -העבודה תחולק לפסקאות. פיסקה כוללת לפחות 6 שורות (פחות מכך זו אינה פסקה(:משפט פתיחה, המציג את הנושא המרכזי, פיתוח הנושא ומשפט סיום המקשר לפסקה הבאה. יש להקפיד על רצף בין הפסקאות ולשמור על קשר לוגי ביניהן (באמצעות משפטי קישור). אין לקטוע נושא על ידי חלוקה מלאכותית לפסקאות – העבודה תיכתב בזמן עבר (או הווה במידת הצורך) -להימנע מראשי תיבות וקיצורים וכן משלב נמוך, שימוש בגוף ראשון ( אני, לדעתי, מצאנו, חקרנו) אינו מקובל.  – -ניסוחים עצמאיים, פרי עמל הכותב/ת.  שפה תקנית וקולחת, שימוש במשלב לשוני הולם, משפטים קצרים, כתיבה נקייה משגיאות כתיב ופיסוק תקין  מבנה ולשון
  5 תהליך העבודה
  100 ציון סופי

שם הבודק_____________  חתימת הבודק:_____________ תאריך הבדיקה:_____________