Skip to content

מדיניות מוניטרית

המדיניות המוניטרית היא ההחלטה של הבנק המרכזי האם להגדיל או להקטין את כמות הכסף שנמצאת במשק, זוהי בעצם השליטה על כמות הכסף שנמצאת בכלכלה או במשק מסוים, הדבר רלוונטי לכל מדינה עצמאית שיש לה מטבע עצמאי משל עצמה.

מדיניות מוניטרית מרחיבה– היא ההחלטה להגדיל את כמות הכסף שנמצאת בסרקולציה במשק. כאשר הבנק המרכזי מחליט על מדיניות מוניטרית מרחיבה, הוא שם לו ליעד להגדיל את כמות הכסף בכלכלה, וזאת באמצעים שעומדים לרשותו, יש לו כמה כלים לעשות זאת.

מדיניות מוניטרית מצמצמת– היא ההחלטה להקטין את כמות הכסף שנמצאת במשק, כאשר הבנק המרכזי מחליט על מדיניות מוניטרית מצמצמת הוא רוצה להקטין את כמות הכסף במקש, וזאת באמצעות הכלים השונים שעומדים לרשותו.

אילו כלים עומדים לרשות הבנק המרכזי למדיניות מוניטרית מרחיבה?

כלים כמו הפחתת הריבית במשק, מה שגורם לעלייה במתן הלוואות על ידי הבנקים, זאת משום שעלות הכסף הופכת לנמוכה יותר. כלי נוסף הוא הדפסת כסף, זהו כלי שבו הבנק המרכזי מדפיס פיזית, או מייצר וירטואלית כסף נוסף ומשתמש בו לצרכים שונים, וכך הוא למעשה מחדיר אותו למשק. כלים אלה מרחיבים את כמות הכסף במשק ויכולים להיות להם השפעות כלכליות שונות על המשק. כלי נוסף למדיניות מוניטרית מרחיבה היא לפרוע או לקנות אג"ח ממשלתיות, ובכך להזרים כספים למשק ולהגדיל את כמות הכסף.

אילו כלים עומדים לרשות הבנק המרכזי למדיניות מוניטרית מצמצמת ?

הכלי המרכזי שעומד לידי הבנק המרכזי לצמצום כמות הכסף בשוק היא העלאת שיעור הריבית במשק, העלאת הריבית מייקרת את עלות הכסף, ובכך מייקרת את ההלוואות, מה שגורם לירידה בביקוש להלוואות. כלי נוסף שעומד לרשות הבנק המרכזי לצמצם את כמות הכסף היא להנפיק אג"ח ממשלתיות, ובכך הוא לוקח לעצמו כסף מהמשק ומוציא ממנו כסף.

מה האפקטים של מדיניות מוניטרית מרחיבה?

האפקטים העיקריים הם נתינת דחיפה ותמריץ למשק ולעסקים, זה גורם לצמיחה עסקית, חידושים טכנולוגיים והורדת שיעור האבטלה, וזאת בגלל שיש יותר כסף זמין במשק ועלותו זולה. זה יכול גם לגרום לעלייה באינפלציה ובשחיקת ערך המטבע.

מה האפקטים של מדיניות מוניטרית מצמצמת ?

האפקטים העיקריים של מדיניות מוניטרית מצמצמת הם הפחתה בשיעור האינפלציה השנתי, העלאת שיעור האבטלה, העלאת שיעורי חדלות הפירעון ופשיטות רגל, ולמיתון ולירידה בשיעור התל"ג והתמ"ג.