Skip to content

מבוא לניהול התפעול

פרויקט להגשה בקורס מבוא ליהול התפעול-

חלק א- ניהול פרויקט-

שלב א- בחירת פרויקט

הפרויקט שנבחר הוא תכנון אירוע חתונה. החתונה תתקיים באולם אירועים מקומי, היא תתקיים בשעות הערב, והיא צפויה להימשך כ 5 שעות בערך. מטרתה של החתונה היא לאסוף את החברים ובני המשפחה ולחגוג את ברית הנישואין של זוג המתחתנים. היקף תכנון הפרויקט צפוי להימשך כמה חודשים על מנת להוציא לפועל את הפרויקט בצורה תקינה. העלות של הפרויקט צפויה להיות עשרות אלפי שקלים, זאת לאחר ניכוי ההכנסות. כוח האדם שילווה את האירוע הם בני הזוג המתחתנים, בני משפחותיהם וחבריהם, הכוללים 20 אנשים.

שלב ב-

קוד פעולהשם הפעולהתיאור הפעולהפעולות קודמותמשך הפעולהכוח אדם/ ציוד ליוםסך עלות הפעולה
Aקבלת הלוואהקבלת הלוואה מהבנקאין7 ימיםחתן וכלה400 שח
Bגיוס מתכננת אירועיםגיוס מתכננת אירועים מקצועיתאין7 ימיםחתן וכלה400 שח
Cתשלום לספקיםתשלום לכל הספקים כולל למתכננת האירועA7 ימיםחתן וכלה400 שח
Dגיוס צוותגיוס כל כוח האדם הדרוש לאירועB7 ימיםמתכננת אירועים2,000 שח
Eתכנון האירועתכנון האירוע בצורה מפורטתB D60 ימיםמתכננת אירועים20,000 שח
Fתשלום לאולםתשלום למען שריון תאריךA E7 ימיםמתכננת אירועים20,000 שח
Gהכנות ביום החתונההכנות של בגדים ואיפור ביום האירועF Cיוםחתן וכלה10,000 שח
Hשליחת הזמנותשליחת הזמנות לכל המוזמניםF C7 ימיםמתכננת אירועים2,000 שח
Iגיוס כסף מבני משפחהגיוס כסף מחברים ובני משפחהאין30 ימיםבני משפחהאין
Jטעימות אוכלטעימות אוכלC7 ימיםספקיםאין
Kחזרה גנרליתחזרה גנרליתH1 ימיםכל הצוותאין
Lחיסכון של כסףחיסכון עצמי של כסף למימון החתונהאין90 יוםאיןאין

סה"כ עלות תכנון הפרויקט: 55,200 שח

שלב ג- תרשימים-

תרשים Gantt:

פעולה14 ימים28 ימים42 ימים56 ימים70 ימים84 ימים
קבלת הלוואה
גיוס מתכננת אירועים
תשלום לספקים
גיוס צוות
תכנון האירוע
תשלום לאולם
הכנות ביום החתונה
שליחת הזמנות
חזרה גנרלית

סה"כ זמן מקסימלי 90 ימים

תרשים רשת AON:

הנתיב הקריטי שלוקח מינימום זמן: A B D E F H G

שלב ד קיצור הפרויקט:

קוד פעולהשם הפעולהמשך הפעולהזמן שיקוצרעלות הקיצור ביחידת זמן (יום)
Aקבלת הלוואה7 ימים3 ימים80 שח
Bגיוס מתכננת אירועים7 ימים3 ימים80 שח
Cתשלום לספקים7 ימים3 ימים80 שח
Dגיוס צוות7 ימים3 ימים400 שח
Eתכנון האירוע60 ימים30 ימים4,000 שח
Fתשלום לאולם7 ימים3 ימים4,000 שח

סה"כ זמן מקסימלי 45 ימים

סה"כ עלות הפרויקט לאחר קיצור הזמן: 63,840

שלב ה- פילוס משאבים:

תוכנית התחלה מוקדמת:

הנתיב הקריטי שלוקח מינימום זמן: A B D E F H G

קיצוץ המרווח הכולל של הפעולה בעלת המרווח הכולל הגדול ביותר, ובעלת העלות והזמן הגדולים ביותר, פעולה E- תכנון האירוע:

סה"כ זמן מקסימלי לאחר הקיצוץ: 22 ימים

סה"כ עלות הפרויקט לאחר קיצור הקיצוץ: 35,200 שח

חלק ב': שלב א'-

התהליך שנבחר- תהליך הכנת סנדביצ'ים לעסק קייטרינג

שלב ב-

מספר פריטמשך זמן הביצוע (שניות)
5178.31
6176.41
7174.82
8173.45
9172.25
10171.19
11170.23
12169.36
13168.57
14167.84

שלב ג- מקדמי המשוואה-

T(x)=cx-d

L= עקומת הלמידה= 159.82/166.48= 0.96

T(5)=166.48

משך הזמן הדרוש לייצור הפריט הראשון- 196.01

הפריט ה 30:

הזמן המצטבר להכנת 30 סנדביצ'ים הוא 5086.10 שניות, לפי חישוב מצטבר.

שיעור הלמידה הוא 96 אחוז, המשמעות היא שהזמן הדרוש לייצר את הפריט -ה 2x  הוא % 96 מהזמן הדרוש לייצר את הפריט ה – x , וזאת עבור כל ערך של x

שלב ד-

1. עובד אחד שמייצר הכל, עלות:

5086.1/3600=1.41 שעות עבודה בסה"כ

1.41* 50=70.64 שח בסה"כ

2. שני עובדים, 15 מוצרים כל אחד (2638.20 שניות סה"כ לכל עובד):

(2,638.2/3,600)*2*50= 73.27 שח בסה"כ

3. שלושה עובדים, 1795.04 שניות כל אחד:

(1795/3600)*3*50= 74.79 שח בסה"כ

אפשרות מספר 1 היא הכי כדאית מבחינה כלכלית