Skip to content

מבוא ללימודי תקשורת- מטלת מנחה (ממ"ן) 14

הקורס: 10408 – מבוא ללימודי תקשורת
חומר הלימוד למטלה: פרקים 15 ,16,17 ,19
מספר השאלות: 3 משקל המטלה: 7 נקודות
סמסטר: א2023 מועד אחרון להגשה: 2023.1.24
אורך הממ"ן לא יעלה על 5 עמודים מודפסים בגודל אות 12 ובמרווח של שורה וחצי
)נקודות 15( 17 ,16 פרקים – 1 שאלה
הציגו את עיקרי גישת השימושים והסיפוקים והסבירו מדוע היא משתייכת לשלב ב' של חקר
השפעות התקשורת.
שאלה 2 – פרק 19( 45 נקודות(
נניח שהיו מבקשים מכם לייעץ למפלגות במהלך מערכת הבחירות ולהסביר להן כיצד אפשר
להיעזר בתיאוריות קביעת סדר היום, הבניית המציאות, ספירלת השתיקה כדי להגביר את
ההשפעה על קהל הבוחרים.
מהן הנקודות המרכזיות, מתוך התיאוריות, שחשוב להסביר לנציגי המפלגה ואיך, לדעתכם,
יכולות המפלגות להיעזר בהן כדי לחזק את השפעתן על קהל הבוחרים?
שאלה 3 – שאלת רוחב אינטגרטיבית )40 נקודות(
בכל אחד מהסעיפים הבאים עליכם לומר האם מיוחסת לתקשורת השפעה חזקה על הנמענים או השפעה
חלשה, ולהסביר מה גורם לכך שהשפעת התקשורת צפויה להיות חזקה או דווקא חלשה.
1 .מודל לאסוול
2 .אסכולת פרנקפורט
3 .הזרימה הדו-שלבית
4 .ספירלת השתיקה.
שימו לב, אין צורך להציג ולפרט את עיקרי המודל או התיאוריות, התמקדו בשאלות המדוייקות עליהן
נשאלתם: מהו חוזק ההשפעה של התקשורת ומה גורם לכך שהשפעת התקשורת חזקה או חלשה?