Skip to content

מבוא ללימודי תקשורת- מטלת מנחה (ממ"ן) 11

להצעת מחיר ללא התחייבות לכתיבת סמינריון צרו קשר:

>>צור קשר<<

הקורס: 10408 – מבוא ללימודי תקשורת
חומר הלימוד למטלה: פרקים 3-4
מספר השאלות: 4 משקל המטלה: 7 נקודות
סמסטר: א2023 מועד אחרון להגשה: 112022.15
אורך הממ"ן לא יעלה על 5 עמודים מודפסים בגודל אות 12 ובמרווח של שורה וחצי
שאלה 1 – פרק 3( 30 נקודות(
לפניכם היגדים )משפטים( העוסקים במודלים התקשורתיים שנלמדו בפרק 3
על כל היגד עליכם לקבוע האם הוא נכון או שגוי ולנמק את הקביעה שלכם
)שימו לב, גם בהיגד נכון צריך להסביר בקצרה, על פי חומר הלימוד, מדוע ההיגד נכון(.
א. הדגש במודל לאסוול הוא על הנמען ועל האפשרות שלו להשפיע על העברת המסרים וההשפעה שתהיה
להם עליו.
ב. מודל שאנון-ויבר הוא מודל קווי וחד כיווני, אבל בניגוד למודל לאסוול הוא ממוקד בהיבטים שונים
לגמרי של תהליך התקשורת וגם מתייחס לתקלות או הפרעות אפשריות בהעברת המסר מהמוען אל
הנמען.
ג. במודל ההעברה, אנשי התקשורת מעבירים לנמענים את כל המסרים של המוענים, ללא כל סינון, ולכן
הם משמשים ככלי חזק לשכנוע הנמענים והשפעה עליהם.
ד. המודל הטקסי, אינו עוסק בתקשורת ככלי להעברת מידע אלא כמאפשרת ייצוג של אמונות וערכים
משותפים וחיזוק הגיבוש החברתי.
ה. מודל הקליטה מתעלם מהכוונות של המוענים בהעברת המסרים התקשורתיים ומתמקד רק
במשמעויות שהנמענים מייחסים למסרים.
קיימות שתי חלופות להגשת מטלות:
 שליחת מטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס
 שליחת מטלות באמצעות הדואר או הגשה ישירה למנחה במפגשי ההנחיה
הסבר מפורט ב"נוהל הגשת מטלות מנחה"
8
שאלה 2 – פרק 4( 40 נקודות(
הציגו את חמשת תפקידי התקשורת על פי תיאורית הפונקציונליזם.
ובנוסף, לכל אחד מהתפקידים:
 הסבירו איך תורם תפקיד זה לקיומה התקין של החברה.
 תנו דוגמא מהתקשורת שסביבנו והסבירו כיצד מתמלא התפקיד בדוגמא שבחרתם
)נא לא לבחור דוגמאות שמוצגות באתר הקורס או שנדונו במפגש ההנחיה(.
שאלה 3 – פרק 4( 20 נקודות(
היכנסו אל רצפי הלימוד באתר הקורס ועיינו במשימת התרגול שמופיעה בפרק 4 ,ועוסקת בתיאוריה של
הכלכלה-הפוליטית. ענו כאן במטלה על מה שנשאל במשימת התרגול.
שאלה 4 – פרק 4( 10 נקודות(
הסבירו בקצרה, במילים שלכם, את הטענות הבאות, הקפידו להסביר את המושגים שכלולים
בטענות הללו וגם את משמעות הטענה כולה:
1 .אמצעי תקשורת המגשרים על פני זמן מסייעים לשמר את אופייה המסורתי של החברה )איניס(
2 .הדפוס גרם ל"שבירת השבטיות" )מקלוהן(