Skip to content

מאמר התנהגות אלימה סטודנטים ירדנים

מאמר- אלימות תלמידים ירדנים:

سباب سلوك العنف الطلابي الموجه ضد المعلمين والإداريين في المدارس الثانوية الحكومية في الأردن من وجهة نظر الطلبة والمعلمين والإداريين

 1. מתודולוגית המחקר

המחקר הוא מחקר תצפיתי, כאשר החוקר אוסף נתונים אודות שאלת המחקר באמצעות השאלון שהוא חילק לנבדקים שהיו במדגם, ולבסוף הוא מבצע ניתוח סטטיסטי בכדי לדחות או לקבל את השערת המחקר.

 • שאלת המחקר

האם ישנם סיבות המובילות לאלימות מצד תלמידים כלפי מורים ומנהלים בבתי ספר ציבוריים בירדן ?

 • מטרת המחקר

מטרת המחקר הייתה לזהות מהם הסיבות שמובילות את התלמידים להתנהג באלימות כלפי צוות בית הספר, המורים והמנהלים

 • השערת המחקר

השערת המחקר היא שקיימות סיבות שגורמות לאלימות של הסטודנטים הירדנים כלפי המורים והמנהלים.

 • סוג ההשערה

ההשערה היא השערה חד כיוונית

 • הגדרה נומינלית ואופרציונלית

הגדרה נומינלית- אלימות של תלמידים ירדנים- מוגדר כאלימות של התלמידים הירדנים כלפי המורים והמנהלים בבתי הספר הירדנים.

הגדרה אופרציונלית- אלימות של תלמידים- מוגדרת כאלימות של תלמידים ירדנים בעקבות סיבות מיוחדות שאותם מבקש למצוא החוקר.

 • משתנים תלויים בלתי תלויים

משתנה בלתי תלוי- אלימות של תלמידים ירדנים כלפי מורים ומנהלים.

משתנה תלוי- קיומם של סיבות חיצוניות ובית ספריות לאלימות של תלמידים ירדנים כלפי מורים ומנהלי.

 • סולמות מדידה

שני המשתים הם בסולם מדידה שמי

 • תיאור משתנים

אלימות של תלמידים ירדנים, האלימות שאותה מפגינים התלמידים כלפי המורים והמנהלים בבתי הספר הירדנים

סיבות לאלימות התלמידים, הסיבות שבעקבותיהם התלמידים נוקטים באלימות כלפי המורים והמנהלים הירדנים בבתי הספר.

 1. כלי המחקר

לצורך איסוף הנתונים נעשה שימוש בשאלון הכולל שני קטעים: האחד נועד לאסוף את הנתונים הדמוגרפיים הנדרשים על המשיבים, והשני שמטרתו למדוד את הסיבות לאלימות התלמידים.

 1. תוצאות- האם אוששו ההשערות או לא

ממצאי המחקר הראו כי מידת הנוכחות של סיבות שמובילות לאלימות כלפי המורים והמנהלים בבתי הספר התיכוניים הציבוריים בירדן הייתה בינונית, וסדרם מנקודת המבט של כל הפרטים במדגם המחקר היה כדלקמן: סיבות חיצוניות (פוליטיות והשפעת התקשורת) מדורגות ראשונות, סיבות בית ספריות מדורגות במקום השני, סיבות פסיכולוגיות מדורגות אחרונות.

 1. עיבוד נתונים

המחקר זיהה הבדלים מובהקים סטטיסטית (α ≤ 0.05) במידת הנוכחות של סיבות פסיכולוגיות המיוחסות לחלק מהסיכון המקצועי של המורים בבית הספר. בהתאם לכך הוצגו מספר המלצות.

 1. מדגם ואוכלוסייה

מדגם המחקר היה מדגם אקראי מאוכלוסיית הסטודנטים והמורים בירדן, המורכב מ -945 אנשים: 100 מנהלים, 200 מורים ו -645 תלמידים.