Skip to content

עבודת מחקר/ עבודה אקדמית: אמפתיה של מנהלי בתי ספר ערבים

  • by

עבודת מחקר

אמפתיה של מנהלי בתי ספר ערבים

מגישה:

תאריך:

רקע- אמפתיה של מנהלי בתי ספר ערבים

למושג האמפתיה ישנה חשיבות בהקשר למקצועות רבים, כגון הפסיכולוגיה, חינוך, עבודה סוציאלית וקרימינולוגיה. בכדי להבין את חשיבותו של המושג ואת ההשפעה שלו על מקצועות אלה, תחילה יש להגדיר ולהבין אותו. האמפתיה היא תהליך המבוסס על ארבעה שלבים עיקריים, שלב ההזדהות, בשלב זה מזדהה השומע עם חוויותיו של המספר, תוך כדי כישורם לחוויות אישיות שעברו עליו, השלב הבא הוא שלב ההכללה, בשלב זה השומע מפנים את חוויותיו של הזולת, ומתייחס אליהם כאילו היו חוויותיו שלו, השלב הבא הוא שלב ההדהוד, בשלב זה השומע מפעיל את ההיגיון והתודעה שלו, בנוגע למידע שהוא קיבל מהצד השני, ומתבצעת רציונליזציה חיובית או שלילית לגבי המידע או החוויה החדשים שהתקבלו, בשלב ההדהוד, המידע החדש מתקבל בשלושת רמות המודעות, תת מודע, סמוך למודע ומודע, בכל שלושת הרמות האלה, המידע מתקבל ומעובד בצורות שונות, השלב האחרון הוא השלב של הניתוק, בשלב זה השומע מתנתק משלושת השלבים הקודמים, ומגבש לעצמו עמדה בנוגע לצד השני או בנוגע לחוויות שעברו עליו, העמדה שהוא מגבש לעצמו מתבססת על הפרספקטיבה האישית של השומע, וכאן בעצם מתרחשת האמפתיה כלפי הצד השני (היימן, 2014). מצד שני ישנם כאלה המגדירים את האמפתיה כתגובה רגשית לזולת, לרוב בהיותו מצוי במצוקה מסוימת, הדגש בהגדרת האמפתיה שהיא מרגשותיו של האדם, ולא כתהליך קוגנטיבי. כך למשל האמפתיה מנוגדת לרגשות כמו אמפתיה או אדישות (קניאל, 2013).

את החשיבות של האמפתיה מבינים היטב גם בעולם הארגוני והעסקי. מחקרים מהעולם מראים שהאמפתיה נמצאת בשימוש בפילוסופיות ניהול של ארגונים שונים, בגלל ההטבות הרבות שיש לה בניהול הארגון. כך למשל בהקשר של הארגון, ישנו קשר ישיר בין האמפתיה שאותה מגלה הנהלת הארגון, לביצועי העובדים באותו ארגון, וזאת בגלל שהאמפתיה של המנהל כלפי העובדים שלו, עוזרת ליצור ציפיות חיוביות של המנהל מהעובדים, מה שגורם להם להעלות את רמת המאמץ שלהם בכדי לעמוד בציפיותיו החיוביות של המנהל. בנוסף לכך מנהל שמביע אמפתיה כלפי העובדים שלו, נתפס כמנהיג טוב, שיודע לנווט טוב יותר את העובדים שלו (Marques, holt, 2012).

לא רק בעולם הארגוני האמפתיה היא חשובה, היא רגש שמושרש בהתנהגות האנושית והיא חלק מהנורמות החברתיות, זהו תהליך טבעי שמתעורר באופן כמעט אוטומטי כאשר האדם נתקל במצב שיכול לעורר אצלו את האמפתיה. הנורמה החברתית היא להרגיש אמפתיה כלפי החלשים בחברה, ורגשות אלה נחשבים לרגשות חיוביים בחברה, וזאת כחלק מהעיקרון של העזרה לזולת. כבר מגיל צעיר, מלמדים את הילדים, בבית, או במסגרת החינוכית, להרגיש אמפתיה, ולנסות לעזור לחלש בחברה (בקר, 2016).

למרות שהאמפתיה היא רגש מובנה אצל האדם, היא יכולה להיות מושפעת מהתרבות האנושית הספציפית שבה נמצא האדם. התרבויות השונות בעולם או אפילו בארגונים שונים יכולות להיות שונות אחת מהשנייה, וכך גם היחס שלהם כלפי האמפתיה. בהקשר החינוכי, בית הספר הוא ארגון, שיכולים להיות לו פילוסופיה וערכים חינוכיים ספציפיים, והיחס שלו כלפי האמפתיה יכול להיות שונה, במילים אחרות, האקלים הבית ספרי משפיע במידה רבה על ערך האמפתיה של בית הספר. בדך כלל בתי הספר שואפים ליצור אקלים בית ספרי חיובי שיאפשר את התפתחותה של האמפתיה בבית הספר, הן מצד המורים, והן מצד התלמידים (אלגרבלי, כהן-אור, רוזנבלום, שטרנברג, 2012).

בהקשר לנושא של עבודת מחקר זו שבודקת את האמפתיה בבתי ספר ערבים, חשוב להבין שתרבותם של ערביי ישראל שונה מהתרבות הכללית הישראלית, ערביי ישראל עדיין נמצאים בתהליך של מודרניזציה ועיור, וחלק נכבד מהאוכלוסייה הערבית עדיין לא השלים לגמרי תהליך זה, ונחשב למסורתי ופטריארכלי. האוכלוסייה הערבית היא מגוונת ומכילה קבוצות אוכלוסייה שונות, כאשר תתי קבוצות אלה נבדלות אחת מהשנייה ברמת המסורתיות שלהן (עאמר, 2012).

בגלל השוני בין החברה הערבית לישראלית מבחינת המסורתיות, חשוב להבין כיצד משתלב הערך של האמפתיה בניהול בתי הספר הערבים בישראל, ומהי ההשפעה של האמפתיה על אפקטיביות הניהול של בתי ספר אלה. אין לנו מחקרים בישראל שבדקו את האמפתיה בחברה הערבית בישראל, ומכאן חשיבותו של מחקר זה.

ביבליוגרפיה-

אלגרבלי, ר’, כהן-אור, ד’, רוזנבלום, ה’, שטרנברג, י’ (2012). תרבות של אמפתיה בחינוך. ביטאון מכון מופ”ת 8 אוקטובר 2012 8 גיליון 4.

בקר, ע’ (2016). לגדל ילד חברותי. הוצאת ג’ינג’ר.

היימן, ש’ (2014). האמפתיה. המכללה האקדמית לחינוך ע“ש קיי. לקסי-קיי (2)יוני 2014: 8-9.

עאמר, ג’ (2012). טיפול פסיכוסוציאלי בחברה הערבית. בתוך: עבודה סוציאלית בישראל, פרק 23.

קניאל, ש’ (2013). אמפתיה בחינוך, חינוך באהבה. אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך ומכללת אורות ישראל, אלקנה.

Marques, J., holt, S. (2012). Empathy in Leadership: Appropriate or Misplaced? An Empirical Study on a Topic That is Asking for Attention. Journal of Business Ethics. 105. 95-105.

סיוע בעבודות אקדמיות
סיוע בעבודות סמינריון