Skip to content

מטלת סיום קורס: גאוגרפיה של המרחב הכפרי (829351415)

  • by

כפי שכבר נוגע לכם לא תתקיים בחינה בקורס זה ובהתאם לכך משתנה המטלה הנדרשת בקורס. המטלה מתבססת על העבודה שהתבקשתם להגיש ומרחיבה אותה. ההרחבה מגדילה את הדרישה להצגת שני מחקרי חקר עבור כל מושג שהתבקשתם לכתוב עליו. ניתן גם יותר משניים.

  • המסמך “גאוגרפיה של המרחב הכפרי – הקצאת מושגים” מציג את שמות התלמידים והמושגים שאליהם עליכם להתייחס במסגרת העבודה. רשימה זו אינה משתנה והקבוצות נעות מתלמיד בודד ועד קבוצה של ארבעה תלמידים. בהתאם לכך גם הקצאת המושגים – מהקצאת מושג אחד לתלמיד בודד והקצאת ארבעה מושגים לקבוצה של ארבעה תלמידים.

המושגים מופיעים בעברית ובאנגלית. לכל מושג יש להתייחס בכתיבה בהיקף של 3 עמודים. הכתיבה אמורה להתחלק לשני מרכיבים מרכזיים:

1) הגדרה והסבר מלווה של המושג

2) הצגת שני מקרי חקר או מקרים פרטיים של אותו מושג [זו למעשה ההרחבה]

היכן שרלוונטי ניתן לצרף איורים המסבירים את משמעות המושג או המקרה הפרטי.

יש לצרף מקורות עליהם נשענת הכתיבה. המשמעות היא הרחבה של מספר המקורות עבור כל מושג. הדרישה היא להיסמך על מקורות אקדמיים – מאמרים, פרקים בספרים, ספרים, דוחות מחקר, דוחות של מוסדות ממשלתיים וכדומה. רישום המקורות אמור להיות אחיד וכפי שמקובל.

את המטלה יש להגיש דרך המודל עד יום שישי 4.2.2022.

בהצלחה

  • המושגים שלי הם: 1). חקלאות רב תפקודית – Multifunctional agriculture.

                          2). מגזר כפרי – Rural sector.

סיוע בעבודות אקדמיות
סיוע בעבודות סמינריון