Skip to content

מטלת מנחה (ממ”ן) 14
הקורס: 10523 – מוסר ועסקים

 • by

מטלת מנחה (ממ”ן) 14
הקורס: 10523 – מוסר ועסקים
מספר השאלות: 1 משקל המטלה: 4 נקודות
סמסטר: 2022ב מועד אחרון להגשה: 2022.06.10
יש להגיש את המטלה באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס
לפניכם שתי משימות העוסקות בחומר הלימוד שצוין לעיל:
הראשונה היא משימת רשות. מטרתה לאפשר לכם להתמודד עם שאלות הדומות לאלו שתופענה
בבחינה.
השניה היא משימת חובה. מטרתה לאפשר לכם להכין את הפרק השלישי במשימה המסכמת של
הקורס (ממ”ן 15 ,(ותוך כך לתרגל את מושגי הקורס שבחומר הלימוד.
משימת רשות:
השיבו על אחת משתי השאלות הבאות:
• עמדו על ההבדלים בין הקואופרטיב “מונדרגון” לבין התאגיד הקפיטליסטי. התייחסו
בתשובתכם להבדלים הבאים: תפיסת התפקיד של הארגון הכלכלי בחברה, תפיסת האחריות של
המנהל, ופערי השכר בין המנכ”ל לבין העובדים בתחתית הסולם הארגוני.
• חברת מחשבים גדולה מספקת שירותי sourcing out ללקוחות גדולים. לאחרונה קיבלה
החברה הודעה מאחד מלקוחותיה כי לא ימשיך להשתמש בשירותים שהיא מספקת לו.
המשמעות של הודעה זו היא ש-20 העובדים המוצבים אצל הלקוח יפוטרו בעוד שישה חודשים
עם סיום ההתקשרות עימו.
מנהל חברת המחשבים מתלבט אם להקדים ולהודיע לעובדים על סיום ההתקשרות עם הלקוח
והפיטורים הצפויים, או להמתין עם ההודעה עד למועד המחוייב עפ”י חוק (כחודש לפני כניסת
הפיטורים לתוקף). נתחו את הבעיה המוסרית על-פי גישת בעלי-העניין.
חומר הלימוד למטלה: • פרקים ח’, י’ ו-יא’ בספר הלימוד של הקורס.
• יחידות 10 עד 12 במדריך הלמידה:

 • מוסר בארגון: אחריות חברתית תאגידית וקוד אתי.
 • מודלים של ממשל תאגידי.
 • גישות מחקריות במוסר ועסקים.
  15
  משימת חובה:
  לאחר שדנתם במשמעות המוסרית של הנושא, וחשפתם את מורכבותן של העמדות האתיות שבהן
  מחזיקים הצדדים השונים שמעורבים בתופעה, הנכם יכולים לעבור לשלב הבא. בחרו כעת כלי
  יישומי מתוך חומר הלימוד למטלה, והציגו את השלכותיו על הנושא שבחנתם.
  היקפו של הפרק כשני עמודים, ועליכם לכותבו תוך כדי הסתמכות על מאמרים אקדמיים ועל
  מקורות מידע אחרים, תוך הקפדה על כללי הציטוט האקדמיים
סיוע בעבודות אקדמיות
סיוע בעבודות סמינריון