Skip to content

מטלת מנחה (ממ”ן) 13
הקורס: 10523 – מוסר ועסקים

  • by

מטלת מנחה (ממ”ן) 13
הקורס: 10523 – מוסר ועסקים
מספר השאלות: 1 משקל המטלה: 4 נקודות
סמסטר: 2022ב מועד אחרון להגשה: 2022.05.13
יש להגיש את המטלה באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס
חומר הלימוד למטלה: • פרק ט’ בספר הקורס.
• יחידות 9-7 במדריך הלמידה: טיפולוגיה של בעיות מוסר,
עקרונות מוסר בעסקים.
לפניכם שתי משימות העוסקות בחומר הלימוד שצוין לעיל:
המשימה הראשונה היא משימת רשות. מטרתה לאפשר לכם להתמודד עם שאלות הדומות לאלו
שתופענה בבחינה.
המשימה השנייה היא משימת חובה. מטרתה לאפשר לכם להכין את הפרק השני במשימה
המסכמת של הקורס, תוך כדי תרגול מושגי הקורס שבחומר הלימוד.
משימת רשות:
השיבו על אחת משתי השאלות הבאות:
• ביחידה 8 במדריך הלמידה מופיע האירוע “פרסומת סמויה בראי עקרונות המוסר”. קראו
את האירוע, ובמיוחד את הדו”ח של ועדת האתיקה בפרסומות של הרשות השנייה
לטלוויזיה ורדיו. לאחר קריאת הדו”ח, השיבו על השאלה הבאה: לפי גישת התועלתנות,
כל מעשה כשר, ובלבד שיביא לכלל את כמות הטובה הגדולה ביותר נטו. האם לדעתכם
תחשיב התועלת של הוועדה עומד במבחן התועלתנות?
• ביחידה 9 במדריך הלמידה מופיע דיון ב”סוגיות נבחרות”. קראו את הסוגיה הראשונה,
אשר מופיעה תחת הכותרת “צדק מתקן”, והציגו בקצרה את הוויכוח בשאלת האפליה
המתקנת.
11
משימת חובה:
לאחר שניתחתם את הנושא וחשפתם את הבעיות המאפיינות אותו באמצעות יישום תחליפי מוסר
וחולשותיהם, הנכם יכולים לעבור לשלב הבא. בחרו כעת שני עקרונות מוסר מתוך פרק ט’ בספר
הלימוד ודונו באמצעותם במשמעות המוסרית של התופעה. הדיון שתערכו יורכב מהצגה קצרה
של כל עקרון, ולאחר מכן מיישום שלו על התופעה הערכית-כלכלית אותה בחרתם לנתח.
היקפו של הפרק כשני עמודים, ועליכם לכותבו תוך כדי הסתמכות על מאמרים אקדמיים ועל
מקורות מידע אחרים. עליכם להקפיד על כללי הציטוט האקדמיים. הסבר מפורט על כללי הציטוט
האקדמיים מופיע בחוברת ההדרכה לכתיבת עבודות סמינריוניות שקיבלתם עם ערכת חומרי
הלימוד, ובסרטונים הנמצאים באתר הקורס.

סיוע בעבודות אקדמיות
סיוע בעבודות סמינריון