Skip to content

מטלת מנחה ממ”ן 12 – חובה הקורס 10535 – זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים

  • by

מטלת מנחה )ממ”ן( 12 – חובה
הקורס 10535 – זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים
הצעת מחקר משקל המטלה: 16 נקודות
סמסטר: ב2022 מועד אחרון להגשה: 2022.04.17
קיימות שתי חלופות להגשת מטלות:
 שליחת מטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס
 שליחת מטלות באמצעות הדואר או הגשה ישירה למנחה במפגשי ההנחיה
הסבר מפורט ב”נוהל הגשת מטלות מנחה”
במטלה זו צריך לפתח את המתווה הראשוני שהצעתם במטלה 11 להצעת מחקר מלאה. תוכלו גם
לשנות את הנושא – אך הקפידו על ההנחיות שהופיעו במטלה 11 מבחינת הנושאים האפשריים.
מטרתה של הצעת המחקר היא להכין אתכם לכתיבת עבודה אקדמית )עבודה סמינריונית(. עבודה
אקדמית הינה עבודת מחקר אישית, המתמקדת בנושא ספציפי מתוך נושא רחב.
חוקרים/סטודנטים מעלים שאלה ופונים לבדוק אותה במקורות אקדמיים שנכתבו בידי חוקרים,
ובמקורות הראשוניים כמו מסמכי מקור ותעודות. במטלה זו לא צריך לכתוב את העבודה כולה,
אלא להגיש הצעת מחקר בהיקף של עד 3 עמודים )כולל הביבליוגרפיה( לפי ההנחיות הבאות:
1 .הציגו את הנושא הרחב שבחרתם כבעיה מחקרית )מה מעניין בו, חשיבותו(, ונסחו מתוכו
שאלת מחקר ספציפית שאפשר לבדוק אותה. בתוך כך יש להגדיר את שדה המחקר: לתחום
את התקופה שאליה תתייחסו, להגדיר את המדינה שבהן תעסקו. די בכ-20 שורות. )30 נק'(
2 .השערת המחקר היא תשובה ראשונית לשאלה, שבעבודה אפשר לאמת או להפריך. )10 נק'(

3 .תוכן העניינים: מלבד המבוא והסיכום, יש לגבש שלושה ראשי הפרקים. ראשי הפרקים יציגו
השתלשלות הגיונית וצריכים לשקף את מבנה העבודה. תנו כותרת מתאימה לכל פרק והסבירו
בקצרה במה תדונו בו, ואיך זה יתרום לבחינת שאלת המחקר. זוהי שיטת המחקר שלכם. עד
עמוד. הדיון בעבודות עיוניות מתחיל בתחילת העבודה ונמשך לכל אורכה. )30 נק'(
4 .סעיף בונוס: סכמו את סעיפים 1 עד 3 בעמוד אחד, וכתבו אותו כחיבור קולח. אם עשיתם זאת
כהלכה, כתבתם למעשה מבוא לעבודה אקדמית. )10 נק'(
5 .רשימת מקורות )ביבליוגרפיה( המונה לפחות 7 מקורות אקדמיים וספציפיים לשאלת המחקר.
זה מחייב אתכם לחפש מקורות מתאימים. זה חלק חשוב בתרגול. )30 נק'(
כדאי לקרוא שוב את ההנחיות בשאלה 3 במטלה 11 וליישם את המשוב האישי שקיבלת עליה.

סיוע בעבודות אקדמיות
סיוע בעבודות סמינריון