Skip to content

מטלת מנחה (ממ”ן) 12
הקורס: 10523 – מוסר ועסקים

  • by

מטלת מנחה (ממ”ן) 12
הקורס: 10523 – מוסר ועסקים
מספר השאלות: 1 משקל המטלה: 4 נקודות
סמסטר: 2022ב מועד אחרון להגשה: 2022.04.15
יש להגיש את המטלה באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס
חומר הלימוד למטלה: • יחידות 6-2 במדריך הלמידה.
• פרקים ב’ עד ו’ בספר הלימוד של הקורס:
תחליפי מוסר: השוק, הארגון העסקי, החוק, הסביבה החברתית
ותוכניות האכיפה.
לפניכם שתי משימות העוסקות בחומר הלימוד שצוין לעיל:
המשימה הראשונה היא משימת רשות. מטרתה לאפשר לכם להתמודד עם שאלות הדומות לאלו
שתופענה בבחינה.
המשימה השנייה היא משימת חובה. מטרתה לאפשר לכם להכין את הפרק הראשון במשימה
המסכמת של הקורס (ממ”ן 15 ,(ותוך כך לתרגל את מושגי הקורס שבחומר הלימוד.
משימת רשות:
ענו על אחת מהשאלות הבאות:
• אירוע “מסמרס לסומליה: סחר בפסולת מסוכנת” מופיע ביחידה 2 במדריך הלמידה. קראו
את האירוע וענו על השאלה הבאה: אילו חולשות של השוק כתחליף מוסר באות לידי ביטוי
באירוע?
• אירוע “משבר מניות הבנקים בישראל” מופיע ביחידה 4 במדריך הלמידה. קראו את האירוע
וענו על השאלה הבאה: אילו חולשות של החוק כתחליף מוסר באות לידי ביטוי באירוע?
בתשובתכם הציגו בקצרה את החולשות הרלוונטיות ולאחר מכן הדגימו את האופן שבו הן באות
לידי ביטוי באירוע.
7
משימת חובה:
לאחר שקיבלתם אישור על הנושא המלווה בממן 11 ,בחרו כעת חמש חולשות של תחליפי המוסר
השונים הלוקחים חלק חשוב בעיצובה של התופעה הערכית-כלכלית שלפניכם ובחנו אותה
באמצעותם. כלומר, הציגו את האופן בו הפירמות הפועלות בתחום בו ביקשתם להתמקד עושות
שימוש בחמש חולשות של תחליפי המוסר תוך כדי קידום עסקיהן.
היקפו של הפרק כשני עמודים, ועליכם לכותבו תוך כדי הסתמכות על מאמרים ועל מקורות מידע
אחרים. זאת תוך הקפדה על כללי הציטוט האקדמיים.

סיוע בעבודות אקדמיות
סיוע בעבודות סמינריון