Skip to content

הצעת מחקר בקורס משחק, משחקים ומשחקיות 10987

  • by

שם:

ת.ז.:

דוא”ל:

תחום העבודה: יצירתיות של תלמידים

 נושא העבודה: תפיסות המורים לגבי יצירתיות מוגברת של תלמידים

שאלת המחקר:

מהן תפיסות המורים לגבי יצירתיות מוגברת של תלמידים, בעקבות שימוש במרכיבים של משחקיות בלימוד בזום ? עבודת מחקר זו תתמקד במשחוק במהלך הלימוד בזום, וכיצד משחוק זה תורם להעלאת היצירתיות של התלמידים במהלך הלמידה, והגברת המעורבות שלהם במהלך השיעור. עלינו לטפח את הרוח המשחקית שכל התלמידים נולדים איתה. באמצעות משחק תלמידים מפתחים ומשכללים את הדמיון, הסקרנות והיצירתיות שלהם. כאשר ילדים חוקרים ומתנסים בשובבות, הם מפתחים רעיונות חדשים ודרכי חשיבה חדשות על העולם הסובב אותם.

שיטת המחקר ואופן העפלתה:

מחקר זה יהיה מחקר שיתבסס על מחקר איכותני. לצורך המחקר אבצע ראיונות עומק עם מורים בבתי ספר יסודיים בישראל. אבחר משתתפים שהיו מחנכי כיתה בתקופת הקורונה ושילבו רכיבים משחקיים בשיעורי הZOOM  ככלי להתמודדות עם חוסר המעורבות והיצירתיות של התלמידים להשתתף באופן פעיל בתהליך הלמידה ועם הצורך להתאים את תכני הלמידה לטכנולוגיות הדיגיטליות המאפשרות אותה בתקופה זו.

סקירת ספרות:

Bateson, P., Bateson, P. P. G., & Martin, P. (2013). Play, playfulness, creativity and innovation. Cambridge University Press.

המשחק, כפי שהוגדר על ידי פסיכולוגים, הוא כנראה הטרוגני. מצד שני, משחקיות עשויה להיות מצב מוטיבציוני יחיד. משחק בניגוד לפעילויות שמתמזגות לתוקפנות מאופיין במצב רוח חיובי, מוטיבציה פנימית, המתרחש בהקשר מוגן ומופרע בקלות על ידי מתח. משחק שובב הוא מדד טוב לרווחה חיובית. זה יכול לתפוס חלק ניכר מחייו של תלמיד. פונקציות רבות למשחק הוצעו והן בשום אופן אינן סותרות זו את זו, אך ראיות מסוימות מצביעות על כך שאותם תלמידים שמשחקים הכי הרבה הם הכי יצירתיים.

Chang, C. P. (2013). Relationships between playfulness and creativity among students gifted in mathematics and science. Creative Education4(02), 101.

הגלובליזציה וריבוי השינויים הטכנולוגיים שהשפיעו על חברות בשנים האחרונות הכניסו בעיות מורכבות ומגוונות לחיי היומיום של יחידים. אכן, מושקעים מאמצים רבים כדי ליצור חיים עשירים ושופעים, במיוחד בעידן כלכלת הידע. בהקשר זה, “יצירתיות” נתפסה כנכס האנושי היקר ביותר. חוקרים רבים הציעו שידע בסיסי בתחומים אקדמיים מסוימים נחוץ לחשיבה יצירתית. לפיכך, במחקר זה מתמקדים ביצירתיות בתחום המתמטיקה. בנוסף, מחקרים רבים מצאו ששובבות משפרת את היצירתיות והחקירה. מחקר זה ביקש לחקור את תפקידה של משחקיות לומדת מתמטיקה כדי לקבל הבנה מעמיקה של הקשר בין משחקיות ויצירתיות, כמו גם את השפעת המשחקיות על היצירתיות.

Brown, N., & Leigh, J. (2018). Creativity and playfulness in higher education research. In Theory and method in higher education research. Emerald Publishing Limited.

בשל המגוון של אקדמאים העוסקים במחקר על ההשכלה הגבוהה, אין גישה או שיטה מתודולוגית אחת שתגלם את מחקר ההשכלה הגבוהה בהקשר של יצירתיות. במאמר מציג את המקרה שזה טוב וטוען שמחקר בהשכלה גבוהה יכול להפיק תועלת ממיזוג פרדיגמות מתודולוגיות ותיאורטיות קיימות עם גישות יצירתיות, משחקיות ואמנותיות יותר הקשורות יותר למחקר סוציולוגי או אנתרופולוגי ודיסציפלינות מבוססות ביצועים. על מנת למסגר גישה זו של יצירתיות, שובבות ופתיחות, אנו מתחילים במתן תיחום קצר של תחום המחקר ושיטות המחקר של ההשכלה הגבוהה, ואז מקשרים זאת ליצירתיות ומשחקיות בלימוד.

סיוע בעבודות אקדמיות
סיוע בעבודות סמינריון