Skip to content

היסטוריה של תערוכות- עבודת סיום

  • by

בחרו אחת מהמטלות הבאות.
1 .צאו וראו את אחת התערוכות הבאות המוצגות בימים אלו:
יאיוי קוסמה: רטרוספקטיבה – מוזיאון תל אביב לאמנות
אלתיאה, תערוכת יחיד של האמן ז’אק פימה – וילה גלריה לאמנות עכשווית מכללת אמונה
פרשת מים, תערוכה קבוצתית – המרכז לאמנות דיגיטלית בחולון
‘פני מזרח מאדימין’, תערוכת יחיד של הינדה וייס – ארטפורט
נתחו את העבודה דרך שלושת הפרמטרים של חלל, אובייקט וצופה. התייחסו גם לרטוריקה
האוצרותית של התערוכה, היגיון ההצבה שלה או כל אלמנט אחר שבולט לדעתכ ן בתערוכה.
2 .השוו בין שלוש תערוכות תוך התמקדות באופן שבו הפרמטרים של חלל, אובייקט וצופה
השתנו בין תערוכה לתערוכה. התייחסו גם לרטוריקה האוצרותית של התערוכה, היגיון
ההצבה שלה או כל אלמנט אחר שבולט לדעתכן בתערוכה.
תערוכה 1 :
Primary Structures, Jewish Museum, New York, 1966
תערוכה 2 :
Carsten Höller: Test Site, Tate Modern (Turbine Hall), 2007
תערוכה 3 :
Laura Poitras: Astro Noise, Whitney Museum, 2016.
שאלות עזר לשתי המטלות:
• במה נבדלים המודלים עליהן מבוססות התערוכות?
• מה ההבדל בין חללי התצוגה של התערוכות, בין האובייקטים שהן מציגות ובין תפיסת
הצופה שלהן?
• איזה סוג של יחסים בין חלל, אובייקט וצופה מניחה כל אחת מהתערוכות?
• כיצד יחסים אלו השתנו לאורך השנים?
• כיצד התערוכות מבטאות הלך רוח תרבותי של התקופה בה הם נוצרו?
• מה התפקיד של האוצר בכל אחת מהתערוכות?
• איזה צופה מניחה התערוכה? אילו מסורות צפייה הוא ממשיך?
• כיצד מבטאת התערוכה, הן מבחינת הצבה והן מבחינה טקסטואלית, את הרעיונות שהיא
מבקשת להציג?
• במה דומה/שונה חלל התצוגה לעקרונות הקובייה הלבנה? לאיזה מודל של תפיסת חלל הוא
מתחבר?
• מהו האובייקט של התערוכה? האם הוא חומרי או לא? כיצד הוא מתכתב עם החלל?
• איזו רטוריקת הצגה ותיווך באה לידי ביטוי בתערוכה?
• מה ניתן ללמוד מהתערוכה מתוך התגובות אליה?
בתשובתכם, עליכם להיעזר ב-5 מקורות לפחות ולהביא ציטוטים מתוך שניים מהם )לפחות(. שניים
מהמקורות צריכים להיות אקדמיים. מקור אחד עליכם למצוא בעצמכם ואילו השני יכול להיות מתוך
הרשימה הבאה של טקסטים שקראנו בכיתה:
• היטו שטיירל, “האם המוזיאון הוא בית חרושת?”, חלכאי המסך: מסות על פוליטיקה של
דימוי חזותי )פיתום, 2015.)
• קלייר בישופ, ”אנטגוניזם ואסתטיקת יחסים“ )מארב, 2009.)
http://maarav.org.il/archive/?p=2504
• מייקל פריד, ” אמנות וחפציות,” בתוך: המדרשה 9( 2006 .)
• דוד גורביץ’ ודן ערב, ” דאדא, דאדאיזם”, אנציקלופדיה של רעיונות )בבל, 2012 .)
/https://haraayonot.com/idea/dada
• צבי אפרת, ” כרוניקה אדריכלית של חללי תצוגה” : ארון המוזרויות, התערוכה הגדולה,
הקוביה הלבנה )מתוך המודל(.
• Carol Duncan, Civilizing rituals: Inside public art museums (Routledge, 2005).
• Maleuvre Didier, Museum memories: History, technology, art (Stanford University
Press, 1999

סיוע בעבודות אקדמיות
סיוע בעבודות סמינריון