Skip to content

הגשת נייר המדיניות

  • by

תאריך הגשה:

1.6 הגשת נייר המדיניות

הצעה לשאלת המדיניות :

הצעה לשאלה : האם שילוב האוכלוסייה הערבית בישראל יוריד את הנטל במשק ?

שלב א:

  • נחלק את ישראל לאוכלוסיות :ערבים, דרוזים, חרדים, חילוניים וכ’ו.
  • נבדוק כמה אחוז מכל אוכלוסייה עובדים וכמה מהם מקבלים ביטוח לאומי ולא עובדים.

שלב ב:

  • נמצא את שיעור ההשתתפות של הערבים בשוק העבודה לעומת הקבוצות האחרות במשק
  • נחשב את תשלומי ההעברה (ביטוח לאומי ועוד כל מני תשלומים והקלות מהמדינה) שמקבלים אלו שלא עובדים (אם אתה לא עובד כמה אתה מקבל).
  • נחשב עי נוסחה פשוטה של תשלומי העברה חיבור וחיסור (נרצה הסבר איך חישבנו את תשלומי העברה )

שלב ג:

  • נחשב כמה המדינה תחסוך אם שיעור העבודה יעלה לצורך העניין בעשרה אחוזים, החישוב תלוי בתשלומי ביטוח לאומי סטטוס משפחתי וכו.

סיכום ביניים:

  • ·         (המרצה מציע תרגיל פשוט של חישוב תשלומי העברה כמה נותנת המדינה למי שלא עובד לאחר שנמצא את נתון זה אז נוכל לומר הפוך שזה בעצם כמה המדינה תחסוך, אם אלו שלא עובדים היו עובדים (נגיד אם השיעור שלהם היה עולה בעשרה אחוזים)……….
  • עלינו להסתכל על ההשכלה הממוצעת של הערבים, העבודה מתחילה ממציאת פערי ההשתתפות ואת הפערים בין האוכלוסיות.
  • בכמה יחסכו תשלומי העברה אם שיעור ההשתתפות יהיה דומה לשל היהודים או לחלופין אם יעלה בעשרה אחוזים, העבודה צריכה להכנס לקרביים של איך המדינה מתגמלת ומשלמת למי שלא עובד.
סיוע בעבודות אקדמיות
סיוע בעבודות סמינריון