Skip to content

כתיבת סמנריון יהדות אפריקה

יהדות אפריקה זה שם כולל לאוכלוסייה היהודית של אפריקה ולחלק ממנה שמביע קשר ליהדות, אשר ממוקמת ביבשת אפריקה.

בתקופת התנ"ך

בתקופת התנ"ך הקשר בין יהדות אפריקה ליהדות העברים מארץ כנען יוחס ליחסים של אפריקה עם ארץ כנען עצמה ומצריים העתיקה. בהקשר הקצר ליהדות אפריקה בתנ"ך, מוזכר, שאברהם בא למצריים וחזרתו לארץ כנען, אחיו יוסף אשר נמכר למצריים, הופך לאדם עם גדולה, ושאר אחיו עוברים למצריים עקב משבר מזון אשר התחולל בארץ כנען. שאר הדורות שלהם רואה את המשך השהות של אזרחי ארץ כנען במצריים, לתקופה מסויימת. אירועים אלו הובילו לעבדות בני ישראל במצרים, ויוזמת מנהיג ישראל, משה, ליציאת מצריים. בספר ישעיהו מתאורים מספר מקומות אשר היהודים הגלו אליהם, אשר מצויים בצפון אפריקה, כוש, פתרוס ומצריים. עדות זו מראה שבתקופת התנ"ך קמה לראשונה היהדות התחילה להתמקם באפריקה, לאחר הפיזור בגולה, לפני הספירה, ונולדה יהדות אפריקה.

עדויות להמצאות יהודים באפריקה

עדויות להמצאות של יהדות אפריקה נמדדת בהופעתם במדינות כמו מצריים לפני חורבן בית המקדש הראשון, והשהות של יהודיי אפריקה באי יב שהתקיימה לאחר תקופת בית המקדש הראשון ובשליטת ממלכת פרס כאשר יהודים עבדו כשכירי חרב, שעבודתם הייתה לשמור על גבולות פרס ממצריים, בפקודתו כמשרתים של כנבוזי המלך, ולפני זאת, עבור ממלכת מצריים, אשר הייתה בעלת שלטון בממלכת פרס. כהן דת מצרי העונה לשם מנתון מהעיר און חיבר ספר היסטוריה על מצריים העתיקה, שנקרא אגיפטיקה, שבו טען שהאבות היהודים הקודמים היו החיקסוס ששלטו במצריים לפני שגורשו ממנה על ידי הפרעונים המצריים. בימים מודרנים כיום יש כאלה אשר רואים את משלו של מנתון כניסוח אנטישמי אשר נובע משנאה כלפיי יהודי אפריקה, שמציג את יהדות אפריקה באור נגיטיבי למרות שהייתה קהילה יהודית במצריים בימיו של מנתון. חיבור אשר חובר על ידי תעמולן ומתריסן יווני בשם אפיון שחי בשנות המאה הראשונות של לפני הספירה וחיבר טענות כנגד היהודים כאשר טען כי אבות היהודים גרמו לזה שהמצרים הוציאו וגירשו אותם ממצרים, ובעצם הפריך את סיפור יציאת מצריים כשקר אשר הוא בנה, כדי להוציא את היהודים באור רע, למרות שהיהודים עברו עבדות קשה בידי המצרים. עם זאת, יהדות אתיופיה שחלק מיהדות אפריקה, שהמקור שלה אינה ידוע במדדי הזמן, נהפכה לחלק אינטרגלי באוכלוסיית אתיופיה, וגם כיום אתיופים נוצרים הם צאצאים ליהודים לפני שעברו לנצרות. נוצרה ממלכה אתיופית יהודית עצמאית עם הזמן, אך, בגלל יחס נגיטיבי על שורשיהם היהודים, נאלצו יהודי אתיופיה להמיר את דתם ולהפוך לנוצרים, על מנת לשרוד.

האתר שלנו נותן שירות של כתיבת  סמינריון בנושא של יהדות אפריקה. על מנת לעזור לתלמידים במהלך לימודיהם. אנו מבצעים שירות זה גם בנוסף להכין מאמרים אקדאמיים אשר תלמידים עוברים עליהם. תוכן זה מבוצע בעבודה מעמיקה על נושאים אקדאמיים אשר אנו עורכים מאמר מסויים במילים שלנו על מנת לספק חוות קריאה שונה באופן מדוייק לתוכן אשר הוצג, אך לא באותה צורת כתיבה.