Skip to content

כתיבה אקדמית לבוגר- הנחיות למטלה מס' 2 :כתיבה אקדמית

האוניברסיטה העברית

הפקולטה למשפטים המכון לקרימינולוגיה כתיבה אקדמית לבוגר )61010 )

שנה"ל תשפ״ג 2 נ"ז גב' נוי אסרף, עו"ד דנה קריטי, גב' מריה טרוצקי הנחיות למטלה מס' 2 :כתיבה אקדמית

אופן ההגשה: ▪ המטלה תוגש כקובץ Word באתר המודל של הקורס. ▪

שם הקובץ ינוסח באופן הבא : שם מלא של הסטודנט/ ית וציון שם המטלה בקורס. – לדוגמא: "משה כהן – מטלה מספר 2 ." ▪ המטלה תכלול דף שער ובו הפרטים הבאים: בראשו, המידע המובא בראש דף זה. בתחתיתו, שם מלא של הסטודנט, מספר תעודת הזהות ומועד הגשת המטלה. ▪ המטלה תכתב בסגנון APA ,לרבות מבנה הפסקאות, אזכורים בגוף הטקסט וביבליוגרפיה. מועד הגשת המטלה: ▪ המטלה תוגש לא יאוחר מה תאריך 2022.12.14 בשעה 59:23. תיאור המטלה: ▪ עליכם לכתוב שתי פסקאות שישמשו אתכם לסקירת הספרות במטלה המסכמת של הקורס, תוך יישום כללי הכתיבה האקדמית. ▪ לשם ביצוע המטלה, מומלץ להיעזר בחומרים מקורס אוריינות אקדמית 61023 . ▪ טרם ההגשה יש להקפיד על מספר דגשים: 1 .על כל פסקה לייצג רעיון מרכזי אחד אשר בא לידי ביטוי במשפטי הפתיחה והסיום, כאשר גוף הפסקה מורכב ממשפטי תימוכין לרעיון זה 2 .כל פסקה תורכב מלפחות שני מקורות 3 .אורך הפסקאות יהיה בין 12-7 שורות 4 .ניתן לשייך את הפסקאות לכל אחד מהפרקים בסקירת הספרות לפי ראות עיניכם 5 .יש לצרף את הצעת המחקר ו הרשימה הביבליוגרפית לאחר תיקונים 6 .יש לסדר את הקובץ באופן הבא: דף שער < הצעת המחקר < שתי פסקאות < רשימה ביבליוגרפית אתיקה ומשמעת: מבלי לגרוע מהקבוע בתקנון המשמעת ונהלי ההוראה והלמידה האוניברסיטאיים והפקולטטיביים, מובהר כי העבודה תיכתב באופן אישי ועצמאי על ידי הסטודנט. אין להסתייע באחרים, בכל דרך שהיא, לצורך כתיבתה. ראו, במיוחד, לעניין זה, פרק ד', סעיף 4 לתקנון הלימודים של הפקולטה למשפטים. 2 לכל הבהרה ב אשר להנחיות המטלה, ניתן לפנות במייל או בסוף השיעור למרצות הקורס. בהצלחה!