Skip to content

כתיבה אקדמית לבוגר- הנחיות למטלה מס' 1 :כתיבת הצעת מחקר

האוניברסיטה העברית
הפקולטה למשפטים
המכון לקרימינולוגיה
כתיבה אקדמית לבוגר )61010 )
שנה"ל תשפ״ג
2 נ"ז
גב' נוי אסרף, עו"ד דנה קריטי, גב' מריה טרוצקי
הנחיות למטלה מס' 1 :כתיבת הצעת מחקר
אופן ההגשה:
▪ המטלה תוגש כקובץ Word באתר המודל של הקורס.
▪ שם הקובץ ינוסח באופן הבא : שם מלא של הסטודנט/ ית וציון שם המטלה בקורס.

 • לדוגמא: "משה כהן – מטלה מספר 1 ."
  ▪ המטלה תכלול דף שער ובו הפרטים הבאים: בראשו, המידע המובא בראש דף זה. בתחתיתו,
  שם מלא של הסטודנט, מספר תעודת הזהות ומועד הגשת המטלה.
  ▪ המטלה תכתב בסגנון APA ,לרבות מבנה הפסקאות, אזכורים בגוף הטקסט וביבליוגרפיה.
  מועד הגשת המטלה:
  ▪ המטלה תוגש לא יאוחר מה תאריך 2022.11.16 בשעה 59:23.
  תיאור המטלה:
  ▪ עליכם להגיש הצעת מחקר שתתאר את המחקר העיוני שאתם עתידים לעשות במסגרת המטלה
  המסכמת בקורס.
  ▪ הצעת המחקר תכלול את החלקים הבאים:
  1 .נושא המחקר
 • הנושא יהיה בתחום הקרימינולוגיה/אכיפת החוק
 • אין לבחור בנושאי העבודה המסכמת בקורס אוריינות אקדמית 61023
  2 .שאלת המחקר
 • שאלה עיונית המנוסחת באופן בהיר וממוקד, בהתאם לנלמד בקורס
  3 .ראשי הפרקים בסקירת הספרות
 • סקירת הספרות תבנה מ לפחות שלושה פרקים
 • לפחות אחד מהפרקים יכלול מסגרת תיאורטית רלוונטית בנושא המחקר
 • יש לכתוב את הכותרת של כל פרק מוצע ולתאר בקצרה את התוכן העתידי בכל פרק
 • שימו לב! עליכם לוודא כי פרקי הסקירה עונים לבסוף על שאלת המחקר
  4 .רשימה ביבליוגרפית
 • תכלול חמישה מקורות אקדמיים שישמשו אתכם בכתיבת העבודה המסכמת
 • שני מקורות לפחות יהיו בשפה האנגלית
 • יש לתאר בקצרה כיצד המקור מתקשר למחקרכם ובאיזה חלק/עמודים המידע
  מופיע )למשל: "במאמר זה בעמוד 4 מוצגים הגורמים הפסיכולוגי ים לתופעת ה…"(
  2
  אתיקה ומשמעת:
  מבלי לגרוע מהקבוע בתקנון המשמעת ונהלי ההוראה והלמידה האוניברסיטאיים והפקולטטיביים,
  מובהר כי העבודה תיכתב באופן אישי ועצמאי על ידי הסטודנט. אין להסתייע באחרים, בכל דרך
  שהיא, לצורך כתיבתה. ראו, במיוחד, לעניין זה, פרק ד', סעיף 4 לתקנון הלימודים של הפקולטה
  למשפטים.
  לכל הבהרה ב אשר להנחיות המטלה, ניתן לפנות במייל או בסוף השיעור למרצות הקורס.
  בהצלחה!