Skip to content

חוזה עבודה

חוזה עבודה

בין:

לבין:

                                                               .

להלן תנאי העבודה בין חברת אינדאמוניקול (המעסיק), לבין כותב התוכן (המועסק):

  • כותב התוכן מועסק אצל חברת אינדאמוניקול במטרה לכתוב לה תוכן אקדמי בנושאים שונים.
  • כותב התוכן מתחייב לכתוב בעצמו את התוכן שהוא מספק לחברה.
  • התוכן יכול להיות מתורגם ממקורות באנגלית, אך לא מועתק ממקורות בעברית. עבודה מועתקת ("העתק הדבק") ממאמרים בעברית מהאינטרנט, או מעבודות אחרות היא אסורה.
  • שכר העבודה הוא 50 שח לכל 400 מילים שהכותב יכתוב, המחיר כולל בתוכו מע"מ.
  • הכותב יכול להוציא קבלה לחברה אם יש לו "עוסק פטור" במע"מ, ולשמור לעצמו את כל התשלום, או לבחור לקבל תלוש שכר, והמע"מ ינוכה מהתשלום, ועוד מיסי משכורת רגילים (ביטוח לאומי, מס הכנסה).
  • התשלום בעבור העבודות מתבצע ב 10 לחודש העוקב, כלומר עבודות שנעשו במהלך חודש מסוים, התשלום עבורן יתקבל ב 10 לחודש שלאחריו.
  • העובד יקבל תלוש שכר מהחברה במידה ויבחר בכך, או לשלוח לנו חשבונית כנגד התשלום.
  • במידה והעובד/ ספק מחליט להפסיק את ההתקשרות הוא צריך להודיע לחברה שבוע מראש.

**ניתן לחתום דיגיטלית

תאריך:                                            חתימת החברה:                                          חתימת העובד:

   05/01/2022    .                               .  אינדאמוניקול   .                                          .                           .