Skip to content

חדשות בראי הקולנוע והטלוויזיה

אוניברסיטת בר אילן

שם המרצה: ד"ר יונתן אילן
סוג הקורס: סמינריון תואר: שני
שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: ב' וקיץ היקף שעות: 4 ש"ש
שעות קבלה: יום ראשון 00:10 – 00:12
חדר משרד וטלפון: חדר 14 ,בניין 109.
yoni.ilan@gmail.com :ל"דוא
תאור הקורס ומטרותיו:
לעמוד על הסוגיות המרכזיות הנוגעות לחדשות תוך קריאה ביקורתית של טקסטים קולנועיים וטלוויזיוניים, ודרך
גישות תרבותיות, כלכליות ופוליטיות.
לחשוף את מגוון הכוחות הפועלים על החדשות ומשפיעים על ייצורן וצריכתן.
הצגתן של טכנולוגיות דיגיטליות שהתפתחו בשנים האחרונות ודיון באופן שבו הן משליכות על החדשות.
תוכן הקורס:
בקורס זה ייבחנו סוגיות מרכזיות הנוגעות לחדשות. תוך קריאה ביקורתית של טקסטים קולנועיים וטלוויזיוניים, ודרך
גישות תרבותיות, כלכליות ופוליטיות, ננסה להתמודד עם ערכי החדשות ומקצוע העיתונות; עם דפוסי הפעולה
היומיומיים והיוצאים מן הכלל של עיתונאים; עם ארגוני החדשות; עם קהלי החדשות; ועם שאלות מרכזיות הנוגעות
לחדשות – האם, למשל, הן בבחינת מצרך יקר ערך הנחוץ לקיומן התקין של דמוקרטיות או שמא הן משמשות כבידור
זול להמונים ואמצעי להאדרת רווחיהם של אלו האמונים על ייצורן, האם הן מייצגות מציאות או מייצרות אחת.
שיטות הקורס:
הרצאה פרונטלית ודיון פורה על בסיס חומרי הקריאה הרלוונטיים לשיעורים והטקסטים הקולנועיים והטלוויזיוניים
שיוקרנו במהלך השיעורים ; פרזנטציות של סטודנטים בכיתה.
חובות הקורס:
1 .הופעה סדירה לשיעורים.
2 .קריאת חומר ביבליוגרפי חובה לקראת השיעורים, צפייה בטקסטים הקולנועיים והטלוויזיוניים שיוקרנו בכיתה
והשתתפות פעילה בדיונים ובתרגילים .
3 .הצגת שני רפראטים בכיתה: כל משתתף יציג בכיתה שני רפראטים באורך של עד 30 דקות על העבודה
הסמינריונית. הרפראט הראשון יכיל בתוכו את נושא העבודה, שאלות המחקר, שיטת המחקר השערותיו
הראשוניות וחומרים תיאורטיים ראשוניים. הרפראט השני יכיל את ממצאי הניתוח העיקריים, עיקרי הדיון
והמסקנות וכן את השלד התיאורטי המרכזי של העבודה.
4 .מבחן ביבליוגרפיה: מספר שאלות קצרות )תשובות בהיקף של חצי עמוד( על קריאת החובה בתום סמסטר קיץ.
5 .עבודה סמינריונית
1 .נושא: כל סטודנט יבחר טקסט קולנועי או טלוויזיוני כלשהו הנוגע, במובן הרחב, בחדשות וינתח אותו לאור
אחד הנושאים שנלמדו במהלך הקורס. הטקסט לניתוח יכול להיות סרט שלם או סרטון )עלילתי או
דוקומנטרי(, סצנה מסרט או פרק מסדרה, עונה או אף סדרת טלוויזיה שלמה, וניתן אף להשוות בין מספר
טקסטים שונים )למשל בין שניים-שלושה סרטים(, ובלבד שהטקסט\ים הנבחרים לא נותחו כבר במהלך
הקורס. ניתן לבחור טקסט מהרשימה המצורפת בסוף הסילבוס או טקסט אחר. כמו כן ניתן לבחור נושאים
מרשימת הנושאים המצורפת לסילבוס, או לבחור נושא אחר באישור המרצה. על כל סטודנט להגיש "הצעת
מחקר" )כ-2 עמודים( ובה יוצג הנושא שנבחר והטקסטים שנבחרו לניתוח, שיטת המחקר, השאלות
שייבחנו בעבודה, השערות המחקר וכן תרומתו של המחקר לנושא שניבחן. הצעת המחקר טעונה אישור
של המרצה. תאריך ההגשה של הצעת המחקר יימסר בשיעור הראשון.
2 .מבנה העבודה: מבוא – יכלול את הרקע התיאורטי הרלוונטי לנושא, את שיטת המחקר, את השאלות
שברצונכם לבחון, את השערות המחקר וכן את תרומתכם המקורית לנושא שנבחן. ממצאים ודיון – חלק זה
יכלול תיאור של הטקסט שבחרתם לנתח, כלומר ה"ממצאים" שעליהם תתבסס העבודה. לאחריו יתבצע
1
ניתוחו המעמיק של הטקסט שבחרתם על בסיס מקורות תיאורטיים וחומרי עזר נוספים שמצאתם לנכון
להיעזר בהם בניתוח. כאן למעשה מדובר במשמעויות המקופלות באותם "ממצאים", והאופן שבו אלו "עונות"
על השאלות שאיתן יצאתם לדרך. סיכום – יכיל סקירה כללית של העבודה והמסקנות שהעליתם לאור
הניתוח. ביבליוגרפיה – רשימת המקורות שבהם נעזרתם. נספחים – הטקסט שבחרתם לנתח )כקובץ
דיגיטלי או הפנייה לאתר אינטרנט רלוונטי בו ניתן לצפות בטקסט שבחרתם(.
3 .היקף העבודה: 8000-6000 מילים )כולל ביבליוגרפיה והערות שוליים(.
4 .מחקר, כתיבה וכללי ציטוט: העבודה תבוצע על-פי הכללים המקובלים של מחקר בתקשורת ובמדעי
החברה וכללי הכתיבה המדעית )APA .)באתר זה תוכלו למצוא את כל הכללים הדרושים לציטוט על פי
APA באתר.
5 .מועד אחרון להגשה: יש לכתוב ולהגיש את העבודה עד תאריך 2017.12.31.
6 .עותקים: את העבודה יש להגיש בשני עותקים, האחד מודפס אשר יוגש לתא המרצה בביה"ס לתקשורת
)בניין 109 ,)והשני כקובץ אשר ישלח ישירות לכתובת הדוא"ל של המרצה.
דרישות קדם: אין
מרכיבי הציון הסופי:
נוכחות והשתתפות פעילה )%10)
הצגת רפראט ראשון בכיתה )%10)
הצגת רפראט שני בכיתה )%10)
מבחן ביבליוגרפיה )%20)
עבודה סמינריונית )%50)
תכנית הקורס:
סמסטר ב'
שיעור 1 :מבוא: והרי החדשות
מהן חדשות והאם הן בעלות משמעות? כיצד חוקרים חדשות? מה מקומם של טקסטים טלוויזיוניים וקולנועיים באופן
שבו אנו תופסים חדשות ובאיזה אופן הם מלמדים על חשיבותן של חדשות לחיי היום יום? כמבוא לקורס, נעסוק
בחלק זה בגישות השונות לחקר החדשות תוך קריאה ביקורתית של טקסטים קולנועיים וטלוויזיוניים שונים בהם באות
גישות אלו לידי ביטוי. בנוסף, נדון בחובות הקורס ובחירת הנושאים לעבודה המסכמת.
הקרנה: פרטים נוספים על הסרט שיוקרן יימסרו במהלך הקורס.
קריאת חובה:
Schudson, M. (2005). Four approaches to the sociology of news. In Curran, J. and Gurevitch, M.
(Eds.), Mass media and society (4
th
. edition), (pp.172-197). London: Hodder Arnold
)MAS 2005 (2431850 לפי שמור
Ehrlich, M. C. (2004). Journalism in the Movies. Illinois: University of Illinois Press. (Chapter 1, pp.
.)1-19
)EHR j (2387889 791.4360704
וגם אלקטרוני )2390610)
קריאת רשות:
Zynda, T. H. (1979). The Hollywood version: Movie portrayals of the press. Journalism History, 6
.(1), 16-25
.Schudson, M. (1995). The Power of News. Cambridge, Mass: Harvard University Press
Good, H. (1989). Outcasts: The image of journalists in contemporary film. London: Scarecrow
.Press
שיעור 2 :המקצוע: עיתונאי
מיהו ה"עיתונאי"? האם הוא גבר או אישה? חילוני או דתי? זר או מקומי? האם הוא כתב או עורך? האם הוא צלם?
אולי איש סאונד, מעצב גרפי, או 'סתם' בלוגר? האם הוא עצמאי או שכיר? האם הוא נמצא בשטח, עובד מהמשרד או
מהבית? בחלק זה נעסוק בקוים לדמותו של ה"עיתונאי" ובכוחות השונים הפועלים על מקצוע העיתונות.
הקרנה: פרטים נוספים על הסרט שיוקרן יימסרו במהלך הקורס.
2
קריאת חובה:
Weaver, D. H., and Willnat, L. (Eds.) (2012). The Global Journalist in the 21
st century. London and
.)New York: Routledge. (Introduction chapter, pp. 1-7; Journalists in Israel, pp. 443-457
א י ן
.Knight, A., Gerlis, A., & George, C. (2008). Who is a journalist? Journalism Studies, 9(1), 117-131
כתב עת אלקטרוני )2404482)
דרור, י. )2014 ,יולי 31 .)עלייתו של האנטי-עיתונאי. העין השביעית.
קריאת רשות:
Hanitzsch, T., & Hanusch, F. (2012). Does gender determine journalists’ professional views? A
reassessment based on cross-national evidence. European Journal of Communication, 27(3),
.257-277
Brennen, B. S. (2004). From Headline Shooter to Picture Snatcher: The construction of
.photojournalists in American film, 1928-39. Journalism, 5(4), 423-439
Khorana, S. (2012). The female journalist in Bollywood: Middle-class career woman or problematic
.national heroine? Metro Magazine: Media & Education Magazine, 171, 102-106
Ross, K. (2001). Women at work: Journalism as en-gendered practice. Journalism Studies, 2(4),
.531-544
.Ainley, B. (1998). Black journalists, white media. Stoke on Trent: Trentham Books
שיעור 3 :ארגוני החדשות
על אף השינויים הרבים החלים על מקצוע העיתונות בשנים האחרונות, ארגון החדשות ממלא עדיין תפקיד מרכזי
בתהליך ייצורן של חדשות ברחבי העולם ומשליך במידה רבה על החדשות – על הרגלי צריכתן של חדשות, על
פרקטיקות עיתונאיות יום יומיות כמו גם על הטכנולוגיות המשמשות לייצורן השוטף. באותו הזמן מתקיימים אותם
ארגונים במארג מורכב של כוחות המשפיעים על ארגון החדשות ועל תוצריו השונים – מפנים ומחוץ.
הקרנה: פרטים נוספים על הסרט שיוקרן יימסרו במהלך הקורס.
קריאת חובה:
Reese, S. (2001). Understanding the Global Journalist: A Hierarchy of Influences Approach.
.Journalism Studies, 2(2), 173-188
כתב עת אלקטרוני )2404482)
Tuchman, G. (1978). Making news: a study in the construction of reality. New York: Free press.
)(Chapters 1,2 pp. 1-38
)TUC m (106736 070.431
קריאת רשות:
Beam, R. A., Brownlee, B. J., Weaver, D. H., & Di Cicco, D. T. (2009). Journalism and public
.service in troubled times. Journalism Studies, 10(6), 734-753
שיעור 4 :שגרת החדשות
מהי שגרת החדשות? מי קובע אותה? כיצד היא משקפת את הסיקור העיתונאי, ובאילו אופנים היא מעצבת את
המידע החדשותי ואת דרכי הצגתו השונות? חלק זה יעסוק ביחס המורכב שבין חדשות לשגרה – לאופן שבו זו
מקיימת את החדשות ואת אופיין, וכן לדרכים שבהן חדשות הן בעלות משמעות רבה לחווית היום יום של קהליהן.
הקרנה: פרטים נוספים על הסרט שיוקרן יימסרו במהלך הקורס.
קריאת חובה:
Tuchman, G. (1973). Making news by doing work: Routinizing the unexpected. American Journal of
.sociology, 79(1), 110-131
כתב עת וגם אלקטרוני )119259)
Berkowitz, D. (1992). Non‐routine news and newswork: Exploring a what-a-story. Journal of
.communication, 42(1), 82-94
כתב עת אלקטרוני )155002)
קריאת רשות:
3
Molotch, H., & Lester, M. (1974). News as purposive behavior: On the strategic use of routine
.events, accidents, and scandals. American sociological review, 39(1), 101-112
Gans, H. (1979). Deciding what’s news: a study of CBS evening news, NBC nightly news,
.Newsweek and Time. New York: Pantheon
שיעור 5 :ערכי החדשות
ארגוני חדשות רואים עצמם, בראש ובראשונה, כנציגיה של המציאות כהוויתה. כפועל יוצא מחובתם לשמור על דיוק
מירבי בדיווח, על הרלוונטיות שלו ועל סיקור מאוזן ואובייקטיבי, ואנשי החדשות מניחים לרוב את עבודתם השוטפת
כשיקוף של אירועים המתרחשים ב'שטח'. מהם השיקולים שלפיהם מתקיימת עבודת החדשות? מדוע הופכים
אירועים מסויימים לחדשות ואחרים נשארים על 'רצפת חדר העריכה'? והאם חדשות הן בכלל תלויות אירועים? חלק
זה יעסוק בשאלות המרכזיות הנוגעות לערכי החדשות – האם הן מייצגות מציאות או מייצרות אחת.
הקרנה: פרטים נוספים על הסרט שיוקרן יימסרו במהלך הקורס.
קריאת חובה:
Galtung, J., & Ruge, M. H. (1965). The structure of foreign news: The presentation of the Congo,
.Cuba and Cyprus Crises in four Norwegian newspapers. Journal of peace research, 2(1), 64-90
כתב עת וגם אלקטרוני )118866)
Harcup, T., & O'neill, D. (2001). What is news? Galtung and Ruge revisited. Journalism
.studies, 2(2), 261-280
כתב עת אלקטרוני )2404482)
קריאת רשות:
Hall, J. (2000). The First Web War: “Bad things happen in unimportant places”. Journalism
.studies, 1(3), 387-404
Korn, A. (2004). Reporting Palestinian casualties in the Israeli press: the case of Haaretz and the
.Intifada. Journalism studies, 5(2), 247-262
.Ehrlich, M. C. (2006). Facts, truth and bad journalists in the movies. Journalism, 7(4), 501-519
שיעור 6 :חדשות מקומיות – חשיפה בינלאומית
חדשות מבוססות לרוב על אירועים המתרחשים במרחב המקומי, ועם זאת ישנם סיקורים חדשותיים כאלו ואחרים
שהם בעלי תהודה בינלאומית. מדוע אירועים מסויימים מדווחים אך ורק במרחב המקומי ואחרים ’עושים את דרכם‘
אל מעבר לים? מיהם אותם ארגונים יוצאי דופן המספקים חדשות לשוק הבינלאומי? ומה נדרש מחדשות מקומיות על
מנת שיהפכו לאטרקטיביות במרחב הגלובאלי?
הקרנה: פרטים נוספים על הסרט שיוקרן יימסרו במהלך הקורס.
קריאת חובה:
Boyd-Barrett, O. (1998). 'Global' News Agencies. In Boyd-Barrett, O. & Rantanen, T. (Eds.) The
.Globalization of News (pp. 19-34). London: Sage
ספר אלקטרוני )2390962)
Clausen, L. (2004). Localizing the Global: 'domestication' processes in international news
.production. Media, Culture and Society, 26(1), 25-44
כתב עת וגם אלקטרוני )125702)
קריאת רשות:
.Boyd-Barrett, O. & Rantanen, T. (1998). The globalization of news. London: Sage Publications
Paterson, C. (2007). International news on the internet: Why more is less. Ethical Space: The
.International Journal of Communication Ethics, 4(1/2), 57-66
Paterson, C. & Sreberny, A. (2004). International News In the 21
st Century. Eastleigh: University of
.Luton Press
Cohen, A., Levy, M. R., Roeh, I. & Gurevitch, M. (1996). Global Newsrooms, Local Audiences: A
.Study of the Eurovision News Exchange. London: John Libbey & Company Ltd
Volkmer, I. (1999). News in the global sphere: A study of CNN and its impact on global
.communication. Luton: University of Luton
4
שיעור 7 :חדשות כמוצר
ארגוני חדשות מוכרים את תוצריהם על מנת להתקיים. עיתונאים מרוויחים כסף על עבודתם. חברות מסחריות
נעזרות במידה רבה בחדשות ובחשיפתן הרבה על מנת למכור מוצרים כאלו ואחרים לקהל הצרכנים, ופרסומאים
נעזרים במידה רבה בחדשות ובחשיפתן הרבה על מנת 'למכור' צרכנים לחברות מסחריות. חלק זה יעסוק באופן שבו
כוחות השוק משפיעים על תוצרי החדשות ועל עבודת החדשות היומיומית, ובהשפעתם של אלו על כוחות השוק.
הקרנה: פרטים נוספים על הסרט שיוקרן יימסרו במהלך הקורס.
קריאת חובה:
.Herman, E. S. (2000). The propaganda model: A retrospective. Journalism Studies, 1(1), 101-112
כתב עת אלקטרוני )2404482)
Dreier, P. (1982). Capitalists vs. the media: An analysis of an ideological mobilization among
.business leaders. Media, Culture & Society, 4(2), 111-132
כתב עת אלקטרוני )125702)
קריאת רשות:
Bagdikian, B. (2000). The media monopoly. (6
th
. edition). Boston: Beacon Press
Curran, J., Douglas, A. and Whannel, G. (1980). The political economy of the human-interest story.
.,In Smith, A. (Ed.). Newspapers and democracy (pp. 288-342). Cambridge, MA: MIT Press
Herman, E. S., & Chomsky, N. (2008). Manufacturing consent: The political economy of the mass
.media. New York: Random House
Hamilton, J. (2004). All the news that's fit to sell: How the market transforms information into news.
.Princeton: Princeton University Press
שיעור 8 :חדשות כבידור
האם בעקבות מיסחורן של חדשות הפך הצורך להפוך אותן למבדרות, 'קלות לעיכול', לחלק בלתי נפרד מייצורן? האם
בעקבות מסחורן הן נשענות במידה רבה על מרכיבים בידוריים, בדגש רב על הסגנון האישי, הסיפורי והספקטקולרי,
או שמא הן נשארו נאמנות לערכי העיתונות המסורתיים?
הקרנה: פרטים נוספים על הסרט שיוקרן יימסרו במהלך הקורס.
קריאת חובה:
Thussu, D. (2008). News As Entertainment: The rise of global infotainment. London: Sage,
.)(Introduction and chapter 1, pp.1-42
)THU n (2387891 070.19
קריאת רשות:
Djerf Pierre, M. (2000). Squaring the Circle: Public Service and Commercial News on Swedish
television 1956-99. Journalism Studies 1(2), 239-61.
file:///C:/Users/a/Downloads/PublicServiceAndCommcericalNewsInSweden%20(1).pdf
Franklin, B. (2008). Newszak: Entertainment versus News and Information. In Biressi, A. and
Nunn, H. (Eds). The Tabloid Culture Reader (pp. 13-22). Maidenhead: Open University
,Press/McGraw-Hill
שיעור 9 :הפוליטיקה של החדשות
עיתונאים מסקרים פוליטיקה ונעזרים במקורות מדיניים. פוליטיקאים נעזרים בעיתונאים. דמוקרטיות זקוקות לעיתונות
'נושכת'. דיקטטורות זקוקות לעיתונות 'מחבקת'. בחלק זה נעסוק ביחס החמקמק שבין חדשות לפוליטיקה ולאופן שבו
אלו מזינים האחד את השני.
הקרנה: פרטים נוספים על הסרט שיוקרן יימסרו במהלך הקורס.
קריאת חובה:
Murdock, G. (1973). Political deviance: The press presentation of a militant mass demonstration. In
Cohen, S. and Young, J. (Eds.). The manufacture of news: a reader (pp. 156-175). Beverly Hills:
.Sage
5
)MAN 1973 (199474 302.234
Hallin, D. C. and Mancini, P. (2005) Comparing media systems: Three models of media and
politics. In Curran, J. and Gurevitch, M. (Eds.). Mass media and society (4
th edition), (pp.
.215-233). London: Hodder Arnold
)MAN 1973 (199474 302.234
קריאת רשות:
.Schudson, M. (2008). Why democracies need an unlovable Press. Cambridge: Polity Press
Verweij, P. (2012). Twitter links between politicians and journalists. Journalism Practice, 6(5-6),
.680-691
.Jones, N. (2006). Trading information. London: Politico’s
שיעור 10 :תרבות החדשות
ארגוני חדשות פועלים בתוך מארג תרבותי מורכב – מפנים ומחוץ, והעוסקים בחדשות הם בעלי זהות תרבותית
מורכבת אשר לרוב ממלאת תפקיד משמעותי בבחירת הסיפורים החדשותיים ובאופן סיקורם. חלק זה יעסוק בקשר
שבין תרבות לחדשות ויעמוד על מאפיינים של תרבות ארגונית בתוך ארגון החדשות, כוחות תרבותיים הפועלים על
ייצור החדשות וזהותם התרבותית של העוסקים במלאכת החדשות.
הקרנה: פרטים נוספים על הסרט שיוקרן יימסרו במהלך הקורס.
קריאת חובה:
Zandberg, E. and Neiger, M. (2005). Between the nation and the profession: journalists as
.members of contradicting communities. Media, Culture and Society, 27(1), 131-141
כתב עת וגם אלקטרוני )125702)
Gregory, K. (1983). Native view Paradigms: Multiple cultures and culture conflicts in organizations.
.Administrative Science Quarterly 28(3), 359-376
כתב עת וגם אלקטרוני )115651)
קריאת רשות:
Curran, J. (1990). Culturalist Perspectives of News Organisations: A Reappraisal and A Case
Study. In Ferguson, M. (Ed.). Public Communication: The New Imperatives: Future directions for
,media research (pp.114-134). London: Sage
שיעור 11 :חדשות והמדיה החדשים
בשנים האחרונות עבר מערך הייצור של החדשות מהפכה של ממש: עבודת החדשות המסורתית נעשית אל מול
מחשב בעזרתם הרבה של האינטרנט ושל תוכנות עריכה מתוחכמות. רשתות חברתיות כגון טוויטר ופייסבוק הפכו
למנת חלקם של עיתונאים ומקורותיהם. אזרחים מתפעלים כיום בלוגים המשמשים עיתונאים בעבודתם על בסיס יום
יומי ומייצרים סיפורים חדשותיים בעצמם באמצעות טלפונים חכמים. בחלק זה נעסוק באופן שבו המדיה החדשים
השפיעו על עבודת החדשות, על תוצרי החדשות ועל קהליהן.
הקרנה: פרטים נוספים על הסרט שיוקרן יימסרו במהלך הקורס.
קריאת חובה:
Bivens, R. K. (2008). The Internet, mobile phones and blogging: How new media are transforming
.traditional journalism. Journalism Practice, 2(1), 113-129
כתב עת אלקטרוני )2404650)
Van Dalen, A. (2012). The algorithms behind the Headlines: How machine-written news redefines
.the core skills of human journalists. Journalism Practice,6 (5-6), 648-658
כתב עת אלקטרוני )2404650)
קריאת רשות:
Vis, F. (2013). Twitter as a reporting tool for breaking news: Journalists tweeting the 2011 UK
.riots. Digital Journalism, 1(1), 27-47
6
Domingo, D., Quandt, T., Heinonen, A., Paulussen, S., Singer, J. B., & Vujnovic, M. (2008).
Participatory journalism practices in the media and beyond: An international comparative study
.of initiatives in online newspapers. Journalism practice, 2(3), 326-342
.Economist (2006). Who Killed The Newspaper?. 24 August
שיעור 13-12 :ניתוח טקסט
שני שיעורים אלו יוקדשו להקניית כלים לקריאה ביקורתית של טקסטים אודיו-ויזואליים. בשיעורים אלו נעבור על
עקרונותיה של הסמיוטיקה ונעמוד על משמעותם הגלויה והנסתרת של סימנים ויזואליים ועל הדרכים השונות
לקריאתם תוך דיון משותף בדוגמאות מהתרבות הפופולרית. במהלך השיעורים הללו יקבלו הסטודנטים גם כלי עזר
הנוגעים לניתוחם של טקסטים אודיו-ויזואליים במסגרת אקדמית – כיצד מנתחים סצנה\סרט\פרק מסדרה וכיצד
כותבים ניתוח ויזואלי. במסגרת השיעורים יוקרן סרט באורך מלא עליו יוכלו הסטודנטים לתרגל במהלך השיעור את
כלי הניתוח שקיבלו בכיתה. פרטים נוספים על הסרט יימסרו במהלך הקורס.
קריאת חובה:
Iedema, R. (2001). Analysing film and television: A social semiotic account of hospital: An
unhealthy business. In Van Leeuwen, T. and Jewitt, C. (Eds.). Handbook of visual analysis (pp.
.183-204). London: Sage
א י ן
סמסטר קיץ
שיעורים 17-14 :פרזנטציות א'
בשיעורים אלו יציגו הסטודנטים לראשונה את נושא המחקר שלהם, השאלות שברצונם לבחון, השערות המחקר
חומרים תיאורטיים ראשוניים.
שיעורים 21-18 :פרזנטציות ב'
בשיעורים אלו יציגו הסטודנטים את הממצאים העיקריים, עיקרי הדיון והשלד התיאורטי המרכזי שעליו תתבסס
העבודה.
שיעור 22 :סיום פרזנטציות וסיכום
ספרי לימוד )textbooks )וספרי עזר נוספים:
המרצה שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו\או להחליף פריטי קריאה במהלך הקורס בהתרעה מספקת מראש.
רשימת סרטים\סדרות
Feature films
)All The President’s Men (1976
)Killing Fields (1984
)Professione: reporter (1975
)Citizen Kane (1941
)The Insider (1999
)Good Night, and Good Luck (2005
)Shattered Glass (2003
)Control Room (2004
)Runaway Jury (2003
)Wag the Dog (1997
)Frost/ Nixon (2008
)Fear and Loathing in Las Vegas (1998
)Syriana (2005
)Capote (2005
)Veronica Guerin (2003
)Absence of Malice (1981
)Ace in the Hole (1951
Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
)(2004
)Anchorman2: The legend continues(2013
)State of Play (2009
)Almost famous (2000
)Live from Baghdad (2002
)La Dolce Vita (1960
)The Constant Gardener (2005
)Natural born killers (1994
)The ides of March (2011
)Parallax View (1974
)Foreign Correspondent (1940
)Year of Living Dangerously (1982
)Good morning Vietnam (1987
)Waltz with Bashir (2008
)Full Metal Jacket (1987
)Network (1976
)The social network (2010
)Welcome to Sarajevo (1997
)Michael Clayton (2007
)Morning Glory (2010
)Money Talks (1997
)Spotlight (2015
)Truth (2015
)Nightcrawler (2014
7
)Ace in the hall (1951
Documentaries
)Shooting under fire (2005
)Yes men (2003
)Yes men fix the world (2009
)The act of killing (2012
שיטת השקשוקה )2008)
)Rupert Murdock (Bloomberg's "Game changers" series
TV series
)The Wire (2007
)The West wing (1999
)Press Gang (1989
)Boss (2011
)News room (2012
)Murphy Brown (1988
) -House of cards (2013
)News radio (1995
)The Hour (2011
פולישוק )2009)
חדר מלחמה )2005)
)The good wife (2009
)The Newsroom (Canada) (1996-7, 2003-4
רשימת נושאים אפשריים לעבודה:
מיהי העיתונאית?: דמות העיתונאית בטקסטים קולנועיים וטלוויזיוניים )השוואה בין זואי מ"בית הקלפים" ללמקנזי
מ"חדר חדשות"(
חדשות כמוצר: השוואה בין דמותו של צ'ארלס פוסטר קיין בסרט "האזרח קיין" לדמותו של רופרט מרדוק )"Game
) "changers
חדשות כבידור: "רוצחים מלידה", "לכשכש בכלב".
חדשות ופוליטיקה: "משחקי שלטון", "כל אנשי הנשיא", "מעשה בהרג", "בוס".
""yes men fix the world :?העיתונאי מיהו
חדשות בינלאומיות: "ברוכים הבאים לסראייבו", "שדות קטל"
ערך האובייקטיביות: "חשיפה", "הסמויה" )עונה 5)
חלל החדשות: השוואה בין דסקים של חדשות )"חדר חדשות", הדסק של סלאגליין ב"בית הקלפים"(.
השוואה בין חדר חדשות האמריקאית של ארון סורקין לחדר חדשות הקנדית משנות ה-90 של פינקלמן.