Skip to content

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית בקורס על ההדרה: ייצוגים תקשורתיים של קבוצות מוחלשות והתקבלותם

החוג לתקשורת

כותרת ראשונית

(הכותרת הזו בוודאי תשתנה במהלך העבודה)

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

בקורס על ההדרה: ייצוגים תקשורתיים של קבוצות מוחלשות והתקבלותם

המנחה: ד"ר עמית קמה

מוגשת על ידי …….., ת.ז. ……..

תאריך…..

מבוא – יש לתת כותרת ממוקדת.

מבוא תיאורטי הכולל את סקירת הספרות הרלבנטית באופן תמציתי. אורך: כ-2-3 עמודים. כתיבה מדעית לפי כל הכללים: עברית תקנית (חובה לבדוק לפני ההגשה), קוהרנטית ואינטגרטיבית עם הפניות ומראי-מקום. במקרה של ציטוט יש לרשום לפני הכללים. רצוי לחלק את המבוא לסעיפים העוסקים בנושאים שונים; יש לתת כותרת לכל סעיף. כל נושא יפותח בהרחבה בעבודה הסופית. לכתוב בצורה "משפכית": מן הנושא הרחב ביותר אל הממוקד ביותר. מה נעשה כבר בתחום? מה נכתב על כך באופן תיאורטי? אילו מחקרים בוצעו בתחום זה או בתחומים רלבנטיים?

שאלות המחקר

המבוא מסתיים בשאלת המחקר. כ-2-4 שאלות ושאלות-משנה. שאלה ממוקדת ועניינית, הנגזרת מן המבוא. ניתן לנסח את השאלה בעזרת מספר שאלות-משנה.

השערות

רק ובמידה וזהו מחקר כמותי – יש לנסח השערות מחקר לפי הכללים.  

שיטת המחקר

פרק חשוב ביותר. יש לפרט באופן מקסימלי (עמוד אחד, לכל הפחות): כיצד יתבצע המחקר? מה יהיו השלבים השונים שלו? האם השיטה מקובלת גם במחקרים אחרים שנעשו בתחום זה? יש לפרט לפי הסעיפים הבאים:

כלי המחקר

מהו כלי המחקר? למשל: ראיון? מאיזה סוג? ניתוח תוכן? מאיזה סוג? איך יתבצע בדיוק? מה יהיו השאלות שהנחקרים יישַאלו? מהם הקריטריונים לניתוח התוכן? נחוץ לבצע אופרציונליזציה של המושגים ו/או המשתנים הנבדקים במחקר.

מדגם

כמה אנשים ישתתפו במחקר? כמה טקסטים ינותחו? איך תתבצע הדגימה ו/או גיוס הנחקרים (למשל: אקראית, מדגם נוחות, כדור שלג)?

ביבליוגרפיה

חובה להקפיד על רישום תקני של כל הפריטים המאוזכרים בהצעה וכן פריטים נוספים (שייקַראו בהמשך). העבודה הסופית תכלול לא פחות מעשרים פריטים מדעיים, מחציתם לפחות באנגלית. כדאי שהרשימה תהיה מעודכנת ועכשווית (בערך מן העשור האחרון). מאמרים מהעיתונות או מן האינטרנט יהוו תוספת למינימום הנדרש.

לא לשכוח למַספֶר את העמודים.

ההצעה תעמוד על כ-6 עמודים. גופן דוד, גודל 12, רווח וחצי.

יש לשלוח בדואל ל-amit8860@yahoo.com  ולוודא שאכן הגיעה.

הצעת המחקר הינה כלי חשוב ומרכזי לצורך גיבוש רעיונות תיאורטיים ותהליכים אמפיריים. באמצעות ניסוח בהיר, ממוקד ומפורש של השאלות שמעסיקות אותך, פירוט הדרכים שבהן תנסי/ה לבחון את השאלות וסקירה של תחום הידע יהיה בידיך לעבור משלב של תהיות לשלב של מחקר וכתיבה. הצעת מחקר טובה מהווה בסיס יעיל לביצוע המחקר ותקל עלייך בכתיבת העבודה הסופית. לכן, כדאי להשקיע מאמצים כבר בשלב גיבוש הרעיון וכתיבת ההצעה.