Skip to content

הצעת מחקר- דעות קדומות לגבי בדואים המשרתים בצבא

המכללה האקדמית תל חי

הפקולטה למדעי החברה והרוח

הצעת מחקר בנושא-

דעות קדומות לגבי בדואים המשרתים בצבא

שם הסטודנטית:

ת.ז:

נושא המחקר ומטרותיו

מטרתו של מחקר זה היא לבדוק את התופעה של התגייסות הבדואים שחיים בישראל לצבא הישראלי, ואת ההשפעה של תופעה זו על החברה הבדואית, וכיצד החברה הערבית הכללית מתייחסת לחברה הבדואית בעקבות התגייסות זו, ובאופן ספציפי יותר את הדעות הקדומות שיוצרת התגייסות זו, כלפי הבדואים בישראל.

השבטים הבדואים הנודדים היגרו לנגב בגלים בעיקר ב -200 השנים האחרונות מחצי האי סיני וממצרים. כלכלתם העיקרית התבססה על רעיית כבשים, עזים וגמלים וגביית מיסי הגנה. במהלך המחצית הראשונה של המאה ה -20 הם עברו בהדרגה לאורח חיים נוודי למחצה, שכלל מגורים באוהלים ניידים שהועברו ללא הרף במהלך עונות השנה. היקף השטח בו כל שבט שלט והתפזר הושג על ידי סדרת מלחמות שקבעו את הטריטוריה של כל שבט, ומלחמות לשימור טריטוריה זו. בתקופת המנדט נעשו מספר ניסיונות למנות את גודל האוכלוסייה של הבדואים בנגב, אולם היו אלה אומדנים בלבד ולא כללו ספירה פרטנית. אורח החיים הנוודי והניידות החופשית דרך גבולות הפכו את אומדנם המדויק לכמעט בלתי אפשרי. מפקד המנדט האחרון התקיים בשנת 1946 והעריך שישנם כ- 90,000 בדואים בנגב. מספר זה נחשב כלא אמין שכן הוא התבסס על הצהרות שייחים בדואים, שהיה להם אינטרס למנות מספרים גבוהים יותר (Yahel, & Kark, 2015).

ביבליוגרפיה

Yahel, H., & Kark, R. (2015). Israel Negev Bedouin during the 1948 war: Departure and return. Israel Affairs, 21(1), 48-97.‏