Skip to content

העולם המערבי

העולם המערבי, או המערב, הוא כינוי לקבוצת מדינות, הממוקמות בעיקר במערב אירופה ובצפון אמריקה, המשתייכות לתרבות דומה ובעלות ערכים דומים, התרבות המערבית, ואשר בעלות ערכים דומים, בעיקר מבחינה פילוסופית ופוליטית. המאפיין המשותף הכי חשוב למדינות מערביות אלה הוא שיטת הממשל, בכל המדינות המערביות נהוגה שיטת הממשל הדמוקרטית ליברלית, וזאת בשונה מסוגי משטר שונים בעולם, כגון סוציאליזם ודיקטטורות שונות ברחבי העולם. המדינות העיקריות והחשובות ביותר הכלולות בתוך העולם המערבי הן ארה"ב, בריטניה, צרפת, קנדה, גרמניה, איטליה, ספרד, יוון, ועוד מדינות אחרות.

המדינות המערביות הן מדינות קפיטליסטיות מבחינת המערכת הכלכלית שלהם. הקפיטליזם הוא מערכת פוליטית כלכלית, שבה המדינה מתערבת התערבות מינימלית בכלכלה ובפעילות הכלכלית של המדינה, ומעודדת את המגזר העסקי ואת תרבות הצריכה, וזאת על מנת להעלות את רמת החיים במדינה ולמקסם את התועלת הכלכלית שלה ואת הרווחה של התושבים של המדינה. זאת בניגוד למערכות כלכליות אחרות בעולם, כמו למשל הסוציאליזם, שהיה נהוג ברוסיה במאה העשרים, ועדיין קיים במדינות שונות בעולם כמו סין. הסוציאליזם דוגל לשוויוניות מוחלטת בין האזרחים של המדינה, וישנה התערבות גדולה של הממשל בסקטור העסקי ובפעילות הכלכלית, ומעשה המדינה היא בעלת כל הנכסים החשובים והיא מנהלת אותם.

שורשיו של העולם המערבי המודרני נעוצים בציוויליזציה היוונית העתיקה, יוון העתיקה, ובאימפריה הרומית, שהמשיכה את עקרונותיה של יוון העתיקה. יוון העתיקה הייתה זו שביססה את העקרונות של דמוקרטיה, שלטון הרוב, זכויות המיעוט, שיוויוניות, ליברליות, השקעה בקידמה ובטכנולוגיה, בלימודים ובמדע, וגם בפילוסופיה. העקרון המרכזי שעליו מבוססת התרבות המערבית, שמקורו ביוון העתיקה, הוא שיטת הממשל הדמוקרטית, שנהגה ביוון העתיקה.

העולם המערבי הושרש היטב בתרבותם של המדינות הכלולות בו, ומדינות אלה רואות את עצמן ואת תרבותן כצורת הממשל האולטימטיבית, שאותה יש להפיץ לכל מדינות העולם, במיוחד לדיקטטורות, שבהן זכויות האדם וזכויות המיעוט נרמסות בצורה קשה. הגורם העיקרי לראייה זו שלפיה התרבות המערבית היא נעלה יותר, היא העובדה שמדינות העולם המערבי מוצלחות יותר מבחינה כלכלית, ויציבות יותר מבחינה פוליטית משאר מדינות העולם שבהן אין דמוקרטיה וקפיטליזם.

העולם המערבי