Skip to content

הנחיות סמינריון בחשבונאות- ניתוח דוחות כספיים של חברה ציבורית

סמינריון בחשבונאות תשפ"ג

(קורס 200684,

העבודה שתוגש במסגרת הסמינריון תהיה עבודת מחקר בנושא ניתוח דוחות כספיים של חברה ציבורית לשנים 2020 ו-2021.

הנחיות:

1. כל עבודה תיכתב על-ידי שתי תלמידות.

2. היקף העבודה 25-30 עמודים.

3. גודל אותיות 12, רווח בין שורות 1.5.

4. יש להקפיד על כתיבה תמציתית, על ניסוח ברור ועל כתיב ודקדוק נכונים.

5. כתובת המייל של הסמינריון:

6. השותפות לעבודה תשלחנה מייל לכתובת הנ"ל ובו השמות וכתובות המייל שלהן. בתשובה, אשלח להם את שם החברה שעליה תכתובנה.

7. הסמינריון יכלול 4 מפגשי הנחיה. אחר-כך תינתן הנחיה פרטנית לפי דרישה.

מבנה העבודה:

א. שער

ב. תוכן עניינים

ג. מבוא

ד. סקירת רקע

ה. דוח רואה החשבון המבקר

ו. ניתוח מגמות

ז. ניתוח יחסים פיננסיים

ח. ניתוח הדוח על תזרימי המזומנים

ט. מדדי הישרדות

י. מגזרי פעילות

י"א. השפעת הקורונה על הדוחות הכספיים של החברה

י"א. סיכום

י"ב. ביבליוגרפיה