Skip to content

הנחיות ממן 11 נייר מדיניות

הנכם יוצאים כעת למסע ארוך שבסופו תכתבו נייר מדיניות. כרגע אנו פוסעים את הצעדים
הראשונים.
השלב הראשון הוא הגדרת הבעיה הציבורית וקביעת המטרה.
בטרם תעשו זאת, מומלץ לשוב ולקרוא את שלב א' )ע"ע: 12 – 25 )בספר של יגיל לוי "לכתוב נייר
מדיניות"
מטלה 11 תכלול:
הגדרת הבעיה בפסקה אחת.
בחינת הבעיה כבעיה ציבורית בהתאם לשלושת "המבחנים":
 העדר הוגנות בחלוקת המשאבים
 כשל ארגוני
 כשל שוק
הגדרת המטרה – עד 3 שורות
היקף העבודה – עד עמוד וחצי