Skip to content

הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית- ד"ר זהבה סמוחה-ברקני

הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית- ד"ר זהבה סמוחה-ברקני

רציונל

העבודה הסמינריונית מכוונת ליצור ללומד הזדמנות לפתח וליישם את כישוריו אקדמיים ובהם קריאה, ניתוח של טקסטים מדעיים, אינטגרציה של סוגי ידע שונים, הבעת ביקורת בתבחינים אקדמיים, תכנון מחקר ויישומו וכתיבה מדעית.

העבודה הסמינריונית נכתבת במסגרת של קורס (סמינריון), תוך הישענות על נושא או נושאים שהם נגזרת ממנו. העבודה מתייחסת לדפוסי ולשיטות העבודה המקובלים בקורס (ובהלימה להנחיות המרצה).

על מנת להבחין בתרומתו של הסטודנט למחקר, ולהבדילה מעבודות של אחרים, עליו לנקוט באמצעים האקדמיים המקובלים ובכלל זה לעצב את עבודתו בכוחותיו, תוך שהוא נותן דגש על אתיקה מחקרית, ומכבד את הגורמים שעליהם הוא מבסס את כתיבתו באמצעות אזכור נאות של דבריהם. 

מבנה העבודה:

•         עמוד שער

•         תוכן עניינים

•         מבוא

•         פרק א: סקירת ספרות

•         פרק ב: ממצאים- מתודולוגיה

•         פרק ג: סיכום ודיון

•         פרק ד: מסקנות

•         ביבליוגרפיה

•         נספחים

פירוט מרכיבי העבודה:

• היקף העבודה המקסימלי, יהיה בין 20-30  עמודים (לא כולל תוכן העניינים, נספחים ורישום ביבליוגרפי). יש לכלול במספר העמודים גם עמוד שער, תוכן עניינים ורשימת מקורות/ביבליוגרפיה

• כל פרק ראשי ('מבוא', 'סקירת ספרות' וכד') יתחיל בעמוד חדש. הכותרת של הפרק תהיה בגופן 16, מודגש.

• הכתיבה תהיה בפונט (גופן) David או Arial בגודל 12 בצבע שחור. המרווחים בין השורות יהיו של שורה וחצי.

• העבודה תיכתב על צידו האחד של הדף, והשוליים הימניים וכן השמאליים יהיו 3.5 ס"מ.

עמוד שער

1.       שם המוסד

2.       שם הקורס ושנת הלימוד

3.       נושא העבודה

4.       שם המנחה

5.       פרטי הסטודנט (ת.ז, שם, כתובת דוא"ל, טלפון)

6.       תאריך הגשה

תוכן העניינים

פירוט של ראשי הפרקים העיקריים ושל ראשי הפרקים המשניים של העבודה, רשימת הטבלאות, התרשימים והנספחים.

המבוא

1. הקשר האישי לנושא, רקע, נושאים מרכזיים ומושגי יסוד בעבודה.

2. הבעיות המרכזיות שבהן דנה העבודה  ושאלת המחקר.

3. הסיבה לבחירת נושא העבודה ע"י הכותב.

4. תיאור תמציתי של הראיונות/ההליך המחקרי- התמות שעולות מהראיונות האישיים.

5. תרומה עיקרית של הממצאים (ניתן למנותם בתמציתיות), ותרומת המחקר.

פרק א: סקירת ספרות

1. חיבור הנושא למקורות הידע הקיימים בספרות.

2. הסקירה מיועדת להמחיש מה נכתב אודות הסוגיה המוצגת במרכז העבודה, אילו היבטים הקשורים בה נחקרו, ומהם ההיבטים וההתלבטויות שנותרו ללא מענה.

3. הסקירה הנה עיבוד מושכל של החומרים השונים. יש להציגה בלוגיקה פנימית, אינטגרטיבית, וספציפית לעבודה (להבדיל מרשימה או מסיכום מצרפי ותמציתי של מאמרים וספרים). מבנה הסקירה יהיה כמעין משפך שחלקו הרחב מתייחס להיבטים כלליים והוא מוביל את הקורא לחלקו הצר שמתייחס לנושא ולהקשרים הספציפיים שלו.

4. יש להקפיד על כללי האזכור האקדמיים  כלומר על מתן קרדיטציה לכותבים עליהם נסמכים בסקירה.

5. מידת הפירוט בסקירת הספרות תלויה בנושא, בהקשרים הנובעים ממנו, בשאלות המחקר, בחומרים הקיימים בנושא ובהדגשים שעליהם יכול להמליץ מנחה הסמינריון.

6. סקירת הספרות תבוסס על מינימום 5 מקורות. בנוסף לחמשת המאמרים יש לאזכר  בעבודה את המאמרים שלמדנו במהלך סמסטר א':

  1. מהי גזענות- יהודה שנהב
  2. הכתה כמיקרוקוסמוס- מרסלו ווקסלר
  3. האם השינוי אפשרי- פאולו פררה

פרק ב: ממצאים- מתודולוגיה

 תאריך הגשה: 31/01/2023

בפרק הממצאים ימצאו סימוכין לאיסוף המחקרי באמצעות ציטוטים של מרואיינים, סיכום אקדמי מובנה של דברי המרואיינים או ציטוטים מתוך מסמכים (ובכלל זה מתוך רישום של תצפיות).

את הציטוטים יש להעתיק מהשיקלוטים לפי ראשי פרקים.

יש לבחור 5-6 תמות  (נושאים) ומתחת לכל שם תמה לפחות עשרה משפטים מהראיונות. המשפטים יבואו עם מרכאות ובסוף כול משפט יהיה כתוב מאיזה ראיון נלקח.

לדוגמא: "כשהייתי בן 12 הבנתי פתאום שאני לא מתעניין בבנות אלא רק בבנים" (ראיון שני).

פרק ג: סיכום ודיון

1. ניתוח אינטגרטיבי של הממצאים תוך השוואתם, הנגדתם ועימותם עם ספרות המחקר (שהובאה בפרק הסקירה הספרותית).

2. הצגת הערך המוסף של העבודה.

3. הצגת עמדת הכותב, מסקנותיו והמלצותיו.

בפרק זה ניצור סינרגיה בין שלושה מרכיבים: הקול הייחודי של האדם שפגשתם בראיונות, הידע התאורטי שמצאתם בנושא והקול האישי שלכם. מה אתם חושבים? בעצם אתם יוצרים דיאלוג בין הרעיונות שקראתם ולמדתם בנושא והתגובות להם  (שאלות, אי הסכמות, תובנות מפתיעות וכיו"ב). החשוב ביותר הוא להקפיד על מבנה קוהרנטי שמציג רצף רעיוני עם קישורים ברורים וזורמים.

פרק ד: מסקנות

יש לכתוב חמש מסקנות באופן קצר ומממוקד. מסקנה לדוגמא:

חשוב מאוד שמשרד החינוך יעביר למורות ולמורים למידה בהקשר לקהילה הגאה כדי שהן/ם יהיו ערניים לנושא ויוכלו להעביר את הרגישות הזאת בכיתתם.

ביבליוגרפיה – מקורות

1. אזכור או ציטוט בגוף הפרק וסידור הרשימה הביבליוגרפית בסופו על פי כללי ה- APA.  במהלך חיפוש מקורות הקפידו לתעד את הפריטים הביבליוגרפים הבאים של כל מקור שאתם קוראים – שם משפחה ושם פרטי של המחבר/ים, שנת פרסום, שם ספר, שם מאמר, שם כתב כעת, שם הפרק של מחבר בספר ערוך + שם הספר הערוך.

מדריך לציטוט ביבליוגרפי נמצא באתר הספרייה .

נספחים

1. הנספחים עשויים להיות מסמכים שונים, עיבוד של חומרים שאינם צריכים להיות כלולים בגוף העבודה, תמלילי ראיונות וכיו"ב.

2. יש למספר את הנספחים, לתת להם כותרת, ולצרף כל מסמך על עמוד בנפרד.

3. בגוף העבודה תופיע הפנייה לנספח הספציפי.

מועד הגשת הסמינריון – 30/7/2023

מועד ההגשה האחרון על פי המצוין בתקנון האקדמי, הוא עד 30 בספטמבר של השנה

האזרחית שבה נלמד הקורס.

זהבה