Skip to content

הנחיות לכתיבת עבודה בנושאי אתיקה בניסוי להשלמת חובות השתתפות בניסויים (קופונים)

הנחיות לכתיבת עבודה בנושאי אתיקה בניסוי להשלמת חובות השתתפות בניסויים )קופונים(
1 .העבודה תעסוק בסוגיות אתיות הייחודיות למערכי מחקר ניסויים )בשונה ממערכים
מתאמיים(. במסגרת העבודה, על הסטודנט לסקור סוגיה אחת מרכזית, או מספר סוגיות,
הנידונות בהקשר של בעיות אתיות בניסויים, מורכבותן ודרכים לפתרונן.
2 .הסקירה תכלול לפחות חמישה מאמרים באנגלית, מתוכם לפחות אחד עדכני בנושא
)מהעשור האחרון(.
3 .בנוסף לסקירת הספרות, על הסטודנט להוסיף עמוד המתאר התנסות אישית ותובנות
הקשורות לבעיות האתיות שהועלו בסקירה, וזאת על סמך ההתנסות כמשתתף
במחקרים במסגרת לימודי התואר הראשון.
4 .אורך העבודה יעמוד על כשישה עמודים, ברווח כפול, גופן דייויד בגודל 12 ,לא כולל
מקורות.
5 .העבודה תכלול שני חלקים:
חלק א': סקירה מדעית של הספרות בהתאם לנאמר בסעיף 1
חלק ב': התנסות אישית
6 .עליך להגיש את העבודה למייל: il.ac.ariel@moranmi
7 .על העבודה לעמוד בכללי הכתיבה המדעית לפי APA.