Skip to content

הנחיות לכתיבת העבודה הסמינריונית והפרויקט בהתמחות בחשבונאות ובהתמחות בכלכלה ובניהול כספים פרופ' רו"ח ירון זליכה

הקריה האקדמית אונו

הפקולטה למנהל עסקים

הנחיות לכתיבת העבודה הסמינריונית והפרויקט בהתמחות בחשבונאות ובהתמחות בכלכלה ובניהול כספים

פרופ' רו"ח ירון זליכה

מטרת הפרויקט

המטרת הפרויקט היא ליישם את החומר שנלמד בקורסי התואר באופן אינטגרטיבי לגבי נושא מחקר אמיתי הלקוח מהספרות המחקרית ומיושם בעולם העסקים והכלכלה בישראל, והפקת דוח בכתב. ע"י ביצוע הפרויקט והגשתו תוכלו להביא לידי מימוש את מגוון הנושאים אותם למדתם במסגרת קורסי התואר.

מטרת העבודה הסמנריונית

מטרתה של העבודה הסמנריונית היא להביא לידי ביטוי את ההבנה ויכולת הניתוח של נושא אקדמי-תיאורטי הקשור לפרויקט אותו אתם מבצעים. עליכם לאסוף ולסכם את הספרות האקדמית המחקרית הרלוונטית והעדכנית העוסקת בנושא בו בחרתם להתמקד. הסיכום יהיה אינטגרטיבי ככל הניתן ויכסה את הנושא שנבחר באופן מלא.

עבודה אינטגרטיבית: פרויקט ועבודה סמנריונית

אפשרי ומומלץ לחבר את שני חלקי העבודה, הפרויקט והעבודה הסמנריונית, לעבודה אינטגרטיבית אחת.

כתיבת העבודות

יש להקפיד בהקפדה יתרה על כללי כתיבה אקדמיים ואזכור ראוי של מקורות. מאחר שהפרויקט נפרד מהעבודה הסמנריונית, יש להגיש כל חלק בנפרד (אפשר במצורף אך תוך חלוקה ברורה לשתי העבודות) אך לקחת בחשבון שהעבודות מהוות 2 פרקים שהם מקשה אחת. אורך הפרויקט יהיה עד 15 עמודים מודפסים במרווח 1.5 וגודל פונט 12, לא כולל רשימת מקורות ועמודי פתיחה. אפשר להוסיף נספחים בהיקף סביר. גם אורך העבודה הסמנריונית יהיה עד 15 עמודים מודפסים במרווח 1.5 וגודל פונט 12, לא כולל רשימת מקורות ועמודי פתיחה. גם לעבודה הסמנריונית ניתן להוסיף נספחים בהיקף סביר. אורך העבודה האינטגרטיבית יהיה עד 30 עמודים מודפסים במרווח 1.5 וגודל פונט 12, לא כולל רשימת מקורות ועמודי פתיחה.

כל לוח או שרטוט או איור יוצג בעמוד נפרד ויכלול כותרת ומקור והם יוצגו כך שניתן יהיה להבינם גם ללא קריאת הטקסט הנלווה.

העבודה הסמינריונית תכלול את הפרקים הבאים:

 •  שער העבודה
 •  הצהרת מקוריות
 •  תקציר מנהלים
 •  תוכן העניינים
 •  מבוא
 •  סקירת ספרות
 • סיכום

הפרויקט יכלול את הפרקים הבאים:

 •  מתודולוגיה
 •  מקור ומבנה הנתונים
 •  הצגת התוצאות וניתוחן
 •  סיכום ומסקנות
 •  רשימת מקורות

שער העבודה.

שער העבודה יהיה מודפס בעמוד נפרד ויכלול את נושא העבודה, שמות כותבי העבודה, מספרי הזהות של כותבי העבודה ותאריך ההגשה. כמו כן יכלול השער את שם מנחה העבודה.

הצהרת מקוריות. אחרי שער העבודה יהיה דף נוסף נפרד בו תודפס הצהרה בכתב בחתימה אישית של כל אחד ואחת ממגישי העבודה.

זו לשון ההצהרה:

"אנו, החתומים מטה מצהירים כי העבודה המוגשת בזאת היא עבודה מקורית שנכתבה במשותף על ידי כל המגישים את העבודה. העבודה נכתבה לאחר שנאספו הנתונים על פי המתואר בגוף העבודה ולאחר שנעשה ניתוח של הנתונים על ידי המגישים. כל אחד ואחת מהחתומים מטה נטלו חלק מהותי בהכנת העבודה. כל המקורות החיצוניים (כולל מקורות הנתונים, עיבוד הנתונים, הסקת המסקנות, הניתוח וכל חלק אחר בכתיבת העבודה) זוהו מפורשות בהערות וציטוטים מתאימים.  אנו מסכימים כי העבודה תישאר בקריה האקדמית לעיון.

על זאת באנו על החתום:

שם   ___________     ת.ז. ____________

שם   ___________     ת.ז. ____________

שם   ___________     ת.ז. ____________

שם   ___________     ת.ז. ____________

                                                                                                                        תאריך ____________

תקציר מנהלים. תקציר המנהלים יכלול תיאור תמציתי של כל פרקי העבודה. מטרת התקציר היא לאפשר התרשמות כללית מנושא העבודה וחשיבותו, דרך הניתוח ובדיקת הנושא וסיכום קצר של הממצאים והמסקנות העיקריות. התקציר מוגבל לעמוד אחד בלבד והוא חייב להיות מנוסח בקפידה רבה.

מבוא. בפרק זה יוצג נושא העבודה וחשיבותו, הרקע התיאורטי למחקר ותמצית הממצאים המרכזיים. כמו כן יכלול המבוא תיאור כללי של הנתונים, שיטת איסוף הנתונים, והעיבודים שנעשו בנתונים האמפיריים.

סקירת ספרות. תיאור תמציתי של מאמרים רלבנטיים לנושא המחקר. המאמר המרכזי המהווה את הבסיס למתודולוגית המחקר בעבודה, יוצג באופן מעמיק ומפורט עם דגש על הרלבנטיות לגבי המחקר המוצג בעבודה. יש לציין את המקור המדויק של כל מחקר המוצג בסקירה הספרותית, באופן הבא:

             שמות המחברים (שנה) [מספר סידורי ברשימה הביבליוגרפית].

             דוגמה: Lo, Andrew W., and Craig A. MacKinlay (1988) [1]

מתודולוגיה. תיאור מפורט של השערות המחקר, התיאוריה התומכת בהשערות הללו, שיטת המחקר והכלים הסטטיסטיים המשמשים לניתוח התוצאות. יש לציין את המקור לשיטת המחקר ולנמק באופן מפורט כל סטייה מהמקור. כמו כן פרק זה יכלול הערות לגבי היתרונות והצדדים החזקים של מתודולוגית המחקר וכן את החסרונות והצדדים החלשים של המתודולוגיה.

מבנה הנתונים. פרק זה יכלול את תיאור קובץ או קובצי הנתונים, ויכלול גם הערות לגבי נתונים חסרים או שגויים, מידת ההתאמה בין הנתונים שנאספו בפועל לבין הנתונים הנדרשים תיאורטית לצורך המחקר ובאיזו מידה חוסר התאמה מסוג זה עלול לפגוע באיכות התוצאות או במידת הדיוק שלהן. כמו כן יפורטו מקורות הנתונים, וניתוח איכותי של הנתונים (איכות הנתונים, אופן התפלגות הנתונים, התנהגות הנתונים על פני זמן בתקופה הרלבנטית למחקר וכן הלאה). יש לנמק את אופן הדגימה והסינון של הנתונים. במידה וחלק מהנתונים המקוריים לא נכללו בניתוח, יש להסביר מדוע נתונים אלה הוצאו מהמדגם ולתת הערכה כמותית לגבי ההשפעה הפוטנציאלית על התוצאות.

ניתוח התוצאות.

 • בגוף העבודה יוצגו ריכוז התוצאות ופירוט ממצאי המחקר. פלטי מחשב יוצגו אך ורק – אם בכלל – בנספח לעבודה. נספח כזה יוצג רק אם יש לו תרומה משמעותית להבנת העבודה.
 • ניתוח השוואתי של תוצאות המחקר עם ממצאים של מחקרים אחרים בנושא המחקר.
 • ניתוח התוצאות תוך שימוש בכלים סטטיסטיים והמשמעות של התוצאות לנושא העבודה.
 • סיכום ומסקנות.

סיכום ומסקנות. תוך מתן דגש על המסקנות האישיות והשוואה לממצאים שעלו בספרות. בה בעת, תיאור מגבלות המחקר וכיווני מחקר עתידיים.

רשימה מקורות. הרשימה תהיה מפורטת, מסודרת, עדכנית וממוספרת. יש לכלול ברשימה רק מחקרים שיש אליהם התייחסות בעבודה עצמה. דוגמה:

1. Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, “Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns,” Journal of Finance, (March 1995): 131-155.

הערות נוספות

 • העבודה תוכן במעבד תמלילים ויש להגיש את קובץ העבודה דרך תחנת המידע לסטודנט ב"הגשת עבודות".
 • עד סוף שבוע הלימודים האחרון בסמסטר א חובה לאשר הצעת מחקר ושמות חברי הקבוצה אצל המנחה. קבוצה אשר לא תקבל אישור להצעת המחקר עד סוף סמסטר א' לא תוכל להגיש את העבודה בסוף השנה.  
 • לוחות, שרטוטים, תרשימים וכן הלאה יעובדו בגיליון אלקטרוני.
 • לא תתקבל עבודה או חלק מעבודה בכתב יד.
 • יש להקפיד על ניסוח ברור וממוקד.
 • את העבודה ניתן יהיה להגיש כעבודה סופית לצורך סיום וקבלת ציון.
 • יודגש כי מילויי הערות המנחה אינו מבטיח ציון כלשהוא ואף אינו מהווה אישור העבודה כראויה.
 • קבוצה יכולה להיות קבוצה מעורבת ולהכיל סטודנטים משתי ההתמחויות בחשבונאות ובכלכלה ובניהול כספים.

ציון

הציון על העבודה יינתן על תוכן העבודה ואיכותה, מידת כיסוי הנושא על כל היבטיו, עומק הניתוח ומידת החדשנות המוצגת בו. כמו כן יילקחו בחשבון בהירות ההצגה.

מידע ונתונים

מקורות מומלצים להשגת נתונים לצורך העבודה הם כלהלן:

 • נתונים לגבי חברה בודדת.
 1. תשקיף החברה.
 2. דוחות כספיים מעודכנים של החברה ושל חברות דומות.
 3.  קטעי עיתונות העוסקים בחברה.
 4.  פרסומי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב:
 5. החודש בבורסה
 6.  מדריך סחירות
 7.  החזקות בעלי עניין
 8.  נתונים פיננסיים של החברות הבורסאיות
 9.  שערים היסטוריים של מניות החברה ושל חברות דומות.
 10.  פגישה עם נציג החברה.

ב. להלן פירוט חלקי של מאגרי מידע רלבנטיים:

 1. מערכת נתוני המסחר של הבורסה לני"ע בתל-אביב באתר מאיה. מערכתהכוללת את נתוני המסחר של החברות הבורסאיות בשנים האחרונות. הנתונים העיקריים הם: שערים יומיים של מניות, איגרות חוב, אופציות ומדדים שונים, שיעורי תשואה יומיים וכן שערים מתואמים.
 2. מאגר המידע .JSTOR
 3. מאגר המידע פרוקווסט.
 4. מאגר המידע Ebsco.
 5. כתבי עת. להלן רשימה חלקית כתבי עת זרים וישראליים רלבנטיים:

American Economic Review

Financial Analysts Journal

Financial Management

Journal of Banking and Finance

Journal of Business

Journal of Derivatives

Journal of Finance

Journal of Financial and Quantitative Analysis

Journal of Financial Economics

Journal of Fixed Income

Journal of Futures Markets

Journal of International Money and Finance

Journal of Portfolio Management

Quarterly Journal of Economics

Review of Financial Studies

סקר בנק ישראל

הרבעון לכלכלה