Skip to content

הנחיות להגשת מטלת סיום קורס התנהגות מקצועית

הנחיות להגשת מטלת סיום קורס התנהגות מקצועית 0202%( 59)
נבחרתם על ידי האוניברסיטה, לשמש כשגרירי המקצוע. מתוקף תפקידכם, אתם מתבקשים לבחון
את מצב המקצוע בהווה ובעבר ולפעול לשיפור תדמיתו. לצורך כך מוטלות עליכם משימות אותן
יש לבצע תוך היצמדות לכללי הגשה אקדמאים.
מועד הגשה של עבודת הסיכום: עד 2/2/2/2/
ההגשה במייל למרצה בכתובת com.gmail@irit.attias
לאחר השליחה יש לוודא אישור קבלה מול המרצה. במידה ולא קיבלתם אישור קבלה, באחריותכם
לפנות למרצה לבירור הנושא. איחור בהגשה יגרור הורדת ציון של 02 נקודות. בקשות להארכת
זמן ניתן להפנות למרצה לאישור.
אורך מירבי:עד 02 עמודים )לא כולל שער, מקורות ונספחים; גופן גודל /0 ;רווח כפול עם שוליים
של 2 /.ס"מ(.
משקל בציון: %52
הסגל האקדמי רואה חשיבות רבה בהגשת עבודות הכתובות ברמה מקצועית2מדעית גבוהה
ומשקפות את המיומנויות האקדמיות הנדרשות מתלמיד2ה תואר ראשון. כתיבה מקצועית שונה
מכתיבה ספרותית או אישית והינה חיונית גם בעבודתם המקצועית של אחיות ואחים בשדה הקליני
ועל כן אלו אינן דרישות אקדמיות בלבד, המנותקות מצרכי המקצוע.
משימות:
0.כדי להיות אנשי מקצוע טובים יותר, עלינו להכיר את ההיסטוריה של המקצוע. עליכם לבחור
דמות היסטורית מהעולם או מישראל בעלת תרומה גדולה למקצוע ולתאר אותה, את עשייתה, את
תרומתה לקידום המקצועי בעבר ובהווה. בכתיבתכם עליכם להשתמש בשני מקורות ספרות
לפחות. ניתן להיעזר בהיכל התהילה האמריקאי למציאת דמות לסקירה ) -Fame of Hall
association nurses American -.)עד שלושה עמודים.
/. כשגרירי המקצוע, עליכם לבחור נושא אחד אשר "בוער בדמכם" אותו תרצו להעלות למודעות
של כולנו ולקדם אותו. לצורך כך, עליכם לכתוב נייר עמדה באורך של עמוד. המטרה של נייר עמדה
היא לגבש דעה או מקבץ דעות ברור ומובנה לקהל מסוים לקראת פעילות או דיון בהם או כדי
להסביר את מדיניות הארגון בנושא מסוים. בנייר העמדה שתכתבו תתבקשו לתאר את הנושא
שהעליתם ותציעו דרכים יצירתיות לפתרון. נייר העמדה מתחיל בתאור הבעיה2 המצב הנוכחי
ובהמשך מתאר את גישתכם, עמדתכם, תפיסתכם האישית בנוגע לסוגיה אותה בחרתם. תוכלו
להיעזר בנושאים שעלו בשיעורים למשל- מיעוט גברים במקצוע, אלימות כלפי צוותים רפואיים,
שחיקה, מנהיגות בסיעוד, סדנאות לפיתוח חוסן ועוד.
2 .כשגרירי המקצוע, עליכם לפעול לשיפור התדמית המקצועית בעיני הציבור. לפני שפועלים, יש
ללמוד את השטח. כשלב ראשון, הינכם נדרשים לבחון מה חושב הציבור הכללי על המקצוע
באמצעות ראיונות עם ארבעה אנשים שונים שאינם עוסקים בסיעוד. הינכם מתבקשים לכתוב 2
שאלות פתוחות המתייחסות לנושאים שונים ביניהם- תפיסתם לגבי נוכחות גברים במקצוע,
אלימות כלפי צוות ותדמית מקצועית.
בעבודה, עליכם לרשום את השאלות בהן השתמשתם ואת התשובות שעלו מתוך הראיונות. יש
לרשום בצורת טבלה- שאלה תירשם בשורה ובעמודות ירשמו התשובות לאותה שאלה כאשר כל
עמודה תייצג מרואיין אחר. לדוגמא:
1 .מנה חמישה תפקידים עיקריים של אחות בית חולים?
מרואין מספר 0 מרואין מספר / מרואין מספר 2 מרואין מספר 4
…. … …. ….
בכל ארבעת הראיונות השתמשו באותן שאלות בדיוק.
חשוב מאד: מעבר לשאלות הראיון הפתוחות, בכל ראיון עליכם לדלות מידע אישי על המרואיינים.
עליכם להתייחס לשאלות הבאות: גיל, מין, לאום, מצב משפחתי, רמת דתיות )חילוני, מסורתי,
דתי לאומי, חרדי(, השכלה, האם נזדקק בעבר לטיפול מאחות? אם כן- איפה ולפני כמה זמן.
בתחילת סעיף זה בעבודה, רישמו את תאורו האישי של כל מרואיין בנפרד.
בסוף סעיף זה, הינכם מתבקשים לרשום מסקנותכם והמלצותיכם. – עד / עמודים
4 .אתם נדרשים להשתתף בכנס שגרירים בינלאומי. לשם כך, עליכם להכין אחת מהמטלות
הבאות:
א. כל מדינה מציגה את שבועת האחות שלה. עליכם לכתוב את שבועת האחות בישראל מנקודת
מבטכם. אתם מתבקשים לא להעתיק שבועה מהאינטרנט, אלא לחשוב על ערכים ואבני דרך
חיוניות למקצוע על פי השקפת עולמכם. העתקה של שבועה תפחית 02 נקודות מציונכם.
ב. עליכם לרשום קטע קריאה מענין ויצירתי- "להיות אחות בשבילי"… אפשר כסיפור2 שיר2 קטע
וידאו בו אתם מצולמים. כל עבודה יצירתית תתקבל. תחשבו כי המטרה שלכם היא לעורר השראה
בקרב הציבור לבוא וללמוד סיעוד. ניתן גם לתאר כיצד הייתם רוצים לראות את המקצוע בעתיד.
היו יצירתיים
2.בפרק הסיכום הנכם מתבקשים לכתוב התרשמותכם כשגרירים מהכנת העבודה ומהקורס
בכללותו, ומה היה הנושא שהכי "דיבר" אליכם ושהייתם רוצים שילווה אתכם בחייכם המקצועיים.
6.רשימת מקורות בהם השתמשתם
חשוב- בתחילת העבודה יש לכתוב עמוד שער ותוכן עניינים.
אופן הכתיבה
0.באופן כללי: יש להקפיד על ניסוח בהיר, ממוקד וענייני ושימוש בשפה מקצועית-מדעית ולא
אישית, ספרותית או עיתונאית, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. שמרו על רצף הגיוני בין הפרקים
והפסקאות והימנעו ממלל מיותר וממשפטים החוזרים על עצמם.
/.תכני העבודה כולה צריכים להיות כתובים בפסקאות. כל פסקה עוסקת בנושא2רעיון אחד
ומאורגנת סביב משפט מפתח. פסקה חדשה מתחילה קצת אחרי תחילת השורה )Tab ; כ-7-2
תווים מקצה השורה(. על פיסקה לכלול יותר ממשפט אחד ומומלץ שתכלול 6-2 משפטים.
2.יש להשתמש בפריטים ביבליוגרפיים עדכניים, מגוונים ורלוונטיים. מקובל להציג בעבודה את
מצב הידע כיום, ולכן חשיבות המקורות העדכניים, אך יחד עם זאת יש לצטט מאמרים "קלאסיים"
בנושא, גם אם אינם חדשים. כמו-כן, יש לשאוף להגיע למקורות עצמם ולא לספרי לימוד, עבודות
תיזה או דוקטורט שסקרו מקורות אלו )ספרי לימוד ועבודות קודמות יכולים לסייע באיתור מקורות
רלוונטיים אך אינם מחליפים את קריאת המקורות עצמם(. עבודות תלמידים )תזה ודוקטורט( ניתן
לצטט רק בשל ממצאי העבודה עצמה – בכל מקרה אחר, יש להפנות למחברים המקוריים.
ציטוטים בגוף העבודה ועקרונות ההכנה של רשימה ביבליוגרפית
0 .יש להקפיד שכל מידע, טענה או נתונים המובאים בעבודה יצוין לגביהם המקור ממנו צוטטו.
אין להשאיר פסקאות שלמות ללא ציון המקורות הביבליוגרפיים מהם נשאב המידע.
/. כללי הציטוט המומלצים הם הכללים שנקבעו על ידי ה- APA גרסה 7 .כל המקורות המופיעים
בגוף העבודה צריכים להופיע ברשימת המקורות, ולהיפך: אין לכלול ברשימת המקורות פריטים
שלא צוטטו בגוף העבודה עצמה. פריט שלא צוטט בעבודה עצמה, גם אם קראתם אותו או
נעזרתם בו לא יופיע ברשימת המקורות.
בכל צורך בייעוץ, הכוונה וסיוע אתם מוזמנים לפנות למרצת הקורס.
בהצלחה!