Skip to content

המכללה האקדמית צפת סמינריון בכלכלה

המכללה האקדמית צפת

סמינריון בכלכלה

סמסטר א' תשפ"ג

מרצה: ד"ר מוחמד מחאג'נה

שעות קבלה: ביום בו מתקיים השיעור (בתיאום מראש)

מייל: mmahajna@ymail.com

תיאור כללי

נושא הסמינר:

 • סמינריון בכלכלה שמטרתו להדריך סטודנטים בביצוע עבודות מחקר בנושאים כלכליים.

מטרת הסמינריון:

 • מטרת הסמינריון הינה להקנות לסטודנט ניסיון בתכנון וביצוע עבודה כמותית בנושאים בתחום הכלכלה, תוך שימוש בכלי ניתוח סטטיסטיים ותיאורטיים שהוקנו לסטודנט במשך לימודיו במכללה. כל סטודנט יבחר בנושא למחקר בתחום כלכלי ובסוף התהליך יתבקש להכין עבודת מחקר כרוכה. בחירת הנושא תיעשה בתיאום עם המרצה, ויהיה מעקב אחר התקדמות העבודה.

שיטת ההוראה:

 • הרצאות פרונטאליות
 • פגישות אישיות עם הסטודנטים
 • ביצוע מטלה ע"י הסטודנטים תוך מעורבות המרצה

דרישות הסמינריון

 • נוכחות בשיעורים ובפגישות האישיות
 • בחירת נושא המחקר וקבלת אישור
 • הכנת הצעת מחקר וקבלת אישור (מסמך שמתאר בקיצור את תהליך ביצוע המחקר, כולל רקע ספרותי מקוצר)
 • עריכת סקירה ספרותית
 • איתור נתונים (אם המחקר מתבסס על נתונים אמפיריים)
 • הכנה של שאלון כמותני (אם המחקר מתבסס על סקר)
 • הכנת מטלה (יישום של ניתוח נתונים- הסבר בהמשך הקורס)
 • הצגת ממצאים מהמחקר בכיתה
 • הכנת עבודה בהתאם לכללים
  • ü     העבודה תתבסס על ניתוח נתונים בסיסי באמצעות תוכנה סטטיסטית
  • הגשת עבודה סופית מודפסת (בהתאם לכללים עם שם הסטודנט והתאריך של יום ההגשה).

מבנה הסמינריון

בסמסטר א' – הסמינריון כולל מספר חלקים:

 • בחלק הראשון (כ-6 מפגשים בכיתה):

המרצה יסביר על:

 • נושאים בתהליכי המחקר
 • עבודה סמינריונית:  מבנה, הנחיות, מתודולוגיות ודרישות הסמינריון ותהליכי העבודה

המרצה יסביר על:

 • בחירת נושא העבודה והכנה של הצעת מחקר:
 • היכרות עם תחומי מחקר בכלכלה שבהם יוכלו הסטודנטים להתעניין (כמו שוק העבודה, שוק הדיור, עוני, אי שוויון, כלכלת אושר, מחקרים מקרו כלכליים, מחקרים בתחום התנהגות הצרכן וכו')
 • על התהליך המעשי והקשיים בבחירת נושא מחקר וכתיבת הצעת מחקר

המרצה יסביר על:

 • בחירת מקורות ספרות וכתיבת רקע ספרותי
 • סוגי נתונים ומאגרי נתונים ופרסומים חשובים
 • בחלק השני (כ-3 שבועות של מפגשים אישיים)
 • §       [לאחר תיאום תאריכים-תימסר לכם תוכנית)
 • פגישות אישיות עם המרצה על בחירת נושא לעבודה
 • בחלק השלישי (כ-2-3 מפגשים בכיתה) המרצה ירצה על:
 • יסודות באקונומטריקה וניתוח סטטיסטי (יהיה לזה המשך והשלמה בסמסטר ב)
 • במפגש האחרון- דיון וסיכום לקראת תהליך ביצוע העבודה הסמינריונית בסמסטר ב.

מבנה הסמינריון

בסמסטר ב' – הסמינריון כולל ארבעה חלקים:

 • בחלק הראשון (מפגש אחד בכיתה- שיעור ראשון בסמסטר ב) המרצה יערוך:
 • מפגש כיתה על ההצעה והתקדמות בעבודה
 • בחלק השני (כ-2 מפגשים בכיתה) המרצה ישלים הסברים על:
 • יסודות באקונומטריקה וניתוח סטטיסטי (תוך יישום בתוכנה סטטיסטית)
 • בחלקו השני (כ-7 מפגשי הנחיה אישיים) יתקיימו מפגשים אישיים לצורך הדרכה בביצוע העבודה, בפרט בניתוח הסטטיסטי, ומעקב אחרי התקדמות העבודה.
 • בחלק הרביעי (כ-3 מפגשים בכיתה):
 • הסטודנטים מציגים ממצאים מהעבודות שלהם,
 • המפגש האחרון יכלול סיכום והתייחסות לנושאים של הגשת עבודה המחקר.

היקף ומבנה העבודה שעל הסטודנטים להגיש

היקף העבודה הנדרשת:

 • העבודה אמורה לכלול 15-25 עמודים (לא כולל נספחים), אולם יש להתאמץ ולכתוב בצורה יעילה ובכך לקצר ככל האפשר את היקף העבודה)

מבנה העבודה:

העבודה תכלול מספר פרקים:  

 • תקציר
 • תוכן עניינים
 • מבוא (כולל בסוף תיאור נושא המחקר, הרציונל ושאלות המחקר בהתאם לצורך)
 • סקירת ספרות
 • השערות בהתאם לצורך (תוך התייחסות מסוימת לספרות)
 • שיטת המחקר (שיטה כמותנית המתבססת על ניתוחים סטטיסטיים (נתונים אמפיריים כמותניים קיימים או סקר)  
  • במחקר כמותני המתבסס על סקר והעברת שאלונים מובנים – היקף המדגם (תוך לקיחה בחשבון של מגבלות של הסטודנטים) יהיה 60-100 מרואיינים. יחד עם זאת, במידה האפשר מומלץ להרחיב את המדגם ככל האפשר.
 • הממצאים
 • דיון וסיכום ומסקנות
 • ביבליוגרפיה
 • נספחים (שאלון המחקר, תיאור נתונים, …..)

סקירה ספרותית ומאמרים:

 • מספר המאמרים תלוי בנושא המחקר ולפי התייעצות עם המנחה, אבל שיהיה 6 פריטים לפחות כאשר 3 מהם באנגלית
 • יש לקרוא גם מאמרים בעברית (במיוחד בהתחלה, כך שיקל על הבנת הנושא).
 • לצורך העבודה יש לקרוא ולהסתמך על מספר "מאמרי סקירה כלליים" ו"מאמרים המציגים מחקרים מקוריים"
  • להקדיש זמן מספיק לבחירת המקורות כי הם יקבעו את תוכן העבודה
  • חשוב לא רק מציאת מקורות אלא בחירת החשובים שבהם
 • מאוד מומלץ לבדוק אם יש מאמר סקירה או ספר סקירה בנושא, כי אז יהיה בסיס מצוין להבנת הנושא ולכתיבת פרק הסקירה הספרותית.  
  • כדאי לחפש קודם כל "מאמרי סקירה", ורק אחר כך לפנות ל"מאמרי מחקר"
  • מציאת 2-1 מאמר סקירה בעת בחירת הנושא

חובות הסטודנטים:

חובההחובות
 נוכחות ב- 80% מהשיעורים לפחות בשיעורים פרונטאליים אי עמידה בנוכחות הנדרשת תגרום להורדה של 20% מהציון הסופי. השתתפות של פחות מ- 60% תגרור הרחקה
 השתתפות בפגישות הנחייה אישית הינן חובה, ומהווה תנאי לאישור העבודה הסמינריונית.
 קריאת עצמית של ספרות חובה, קריאת מאמרי רשות להעשרה
 הכנה והגשה של עבודת סמינריון, כולל: סמסטר א: בחירת נושא וקבלת אישור (עד 15 ינואר 2023) + הגשת הצעת מחקר וקבלת אישור (עד השבוע הראשון של סמסטר ב)סמסטר ב: הגשת טיוטות התקדמות + השתתפות בפגישות הנחייה אישית + הצגת ממצאים מהעבודה + הגשת עבודה סופית כרוכה
 הצגת ממצאי העבודה.
 הגשת העבודה במועד הורדת 5 נקודות על כל שבוע אחור. לא תתקבל עבודה באחור של יותר מחודש
 עמידה במבחן על תוכן העבודה כתנאי לאישור מקוריות יש לשים לב לכך כי למרצה יש זכות לבחון את הסטודנט על העבודה.  במידה ונערכה בחינה על הסמינריון, יימסר לכם מועד ואופן עריכת המבחן והציון הסופי ישקף גם את ציון המבחן)
 • הערה: תהיה מטלת חובה (יישום של ניתוח נתונים)

מקוריות העבודה הסמינריונית:

העבודה צריכה לעמוד בדרישות האקדמיות של עבודה עצמית ומקורית של הסטודנט, כולל:

 • עמידה בדרישות האתיקה האקדמית המבוססת על כתיבה מקורית של הסטודנט,
 • איסור שימוש בהעתקות של חומרים מכל מקור שהוא כולל מקורות באינטרנט,
 • איסור שימוש בחומר המבוסס על תרגום אוטומטי מאנגלית או שפה אחרת,
 • הגשת טיוטות התקדמות לאורך השנה, המצביעות על עבודה עצמית,
 • השתתפות חובה (!) בפגישות הנחייה אישית, כחלק מבחינת מקוריות העבודה. כולל פגישות מקוונות, בהתאם לנסיבות
 • הצלחה במבחן סיום לבחינת הידע של הסטודנט על הכתוב בעבודה
 • חתימה על הצהרת מקוריות

דרכי הערכה ומשקלן בציון הסופי:

דרכי הערכהאחוז מהציון הסופי
עבודה סמינריונית (*)85%
מטלת אמצע – מטלה בניתוח נתונים (תאריך ייקבע בהמשך, צפוי להיות לקראת סוף סמסטר א)5%
הצגת ממצאי העבודה10%

(*) יש לשים לב לכך כי למרצה יש זכות לבחון את הסטודנט על העבודה. במידה ונערכה בחינה על הסמינריון הציון הסופי ישקף גם את ציון המבחן.

הדרכת המרצה בביצוע העבודה

 • ייעוץ בבחירת נושא מחקר וכתיבת הצעת מחקר
 • ייעוץ בחיפוש ומציאת מקורות לסקירה ספרותית
 • ייעוץ בחיפוש ומציאת מקורות נתונים (אם והעבודה מבוססת על נתונים אמפיריים)
 • התייעצות בניסוח שאלון (אם והעבודה מבוססת על נתוני סקר)
 • ייעוץ בבחירת וניסוח שאלות והשערות מחקר
 • ייעוץ בניתוח סטטיסטי באמצעות תוכנה סטטיסטית
 • ייעוץ בכתיבת העבודה בהתאם לכללים ולדרישות

לוח זמנים:

 • בחירת נושא עבודה והגשתו בכתב + קבלת אישור המרצה:  עד 15 ינואר 2023
 • הגשת הצעת מחקר בכתב+ קבלת אישור המרצה: עד השבוע הראשון של סמסטר ב
 • מעקב ודו"ח התקדמות: במהלך סמסטר ב במפגשי ההנחיה האישיים
  • התקדמות בנושא סקירה ספרותית
  • השגת נתונים (אם הניתוח מבוסס על נתונים אמפיריים)
  • והכנת שאלון מחקר (אם הניתוח מבוסס על סקר)
  • התקדמות בנושא ניתוח נתונים והכנת ממצאים
 • הצגת ממצאים מהעבודה: במפגשי הכיתה האחרונים בסמסטר ב
 • הגשת עבודה סופית כרוכה: עד סוף ספטמבר 2023