Skip to content

המכללה האקדמית צפת סמינריון בבעיות נבחרות בכלכלה – סילבוס

המכללה האקדמית צפת
סמינריון בבעיות נבחרות בכלכלה – סילבוס
660200-1 , 632000-1 : קוד
המנחה : דר' צבי איצקוביץ .
שעות קבלה: יום ג' 30:17- 14 ולפי קביעה מראש באמצעות המייל.
zvi.itzko@gmail.com : E-mail

מטרת הסמינריון
מטרת הסמינריון היא להקנות לסטודנט ניסיון בביצוע עבודה מחקרית אמפירית או עבודת
ביקורת המתייחסת לנושא בתחום הכלכלה והחברה בישראל, תוך שימוש בכלי ניתוח
תיאורטיים ואמפיריים.
נושא העבודה נתון לבחירתו של הסטודנט באישורו של המרצה.
צורת ההתייחסות והניתוחים חייבים להישען על הגישה המדעית לניתוח בעיות שהוקנתה
לסטודנט במשך שנות לימודיו במכללה . עבודה זו צריכה להביא לידי ביטוי את הכלים
המדעים שרכש הסטודנט בשנות לימודיו : מודלים כלכלים ומתודולוגיה אמפירית המאפשרים
לאמוד ולבחון את ההשלכות היישומיות של התיאוריות הכלכליות.
רעיונות לנושאי עבודה ניתן למצוא בין השאר בכתבי העת הבאים:
1 .הרבעון לכלכלה.
2 .עיונים בכלכלת ישראל.
3 .סקר בנק ישראל.
4 .הרבעון לבנקאות.

כמו כן ניתן לשאוב רעיונות ממספר רב של עיתונים מקצועיים בלועזית, או ברשת האינטרנט
ע"י שימוש ב Scholar Google
ניתנת האפשרות לבחור בשני סוגי עבודות : עבודה אמפירית ועבודה ביקורתית. דרישות
הסמינריון מעבודה אמפירית כוללות הגדרת בעיה כלכלית מעניינת, מציאת מודל כלכלי
מתאים לאפיון הבעיה, הגדרת השערות העבודה הנגזרות מהמודל התיאורטי, איסוף
נתונים לבדיקת השערות העבודה, ושימוש בכלים סטטיסטיים לבדיקת השערות העבודה.
יש לציין כי דרישות אלו אינן כוללות פיתוח מודל תיאורטי והן מצטמצמות לביצוע אפליקציה
של מודל קיים ובחינתו בתנאי המשק הישראלי.
הסוג השני של עבודות הוא עבודה ביקורתית. כאן הסטודנט נדרש לסכם 3 מאמרים
)לפחות אחד המאמרים באנגלית( , לבצע השוואה בניהם, לכתוב ביקורת על המגבלות
והחסרונות, ולהרחיב במידה מסויימת ע"י שימוש במאמרים נוספים. מועד פרסום המאמרים
צריך להיות בתחום 7 שנים אחרונות. מידת הקושי של שני סוגי העבודות הוא שונה ולכן
מומלץ המסלול של ביצוע עבודה אמפירית.

ידע מוקדם
הסמינריון מתבסס על ההנחה שהמשתתפים יודעים את החומר הנלמד בקורסי המבוא
לכלכלה (מיקרו ומאקרו( ובקורסי התיאוריות של שנה ב', ושרמת הידע שלהם בסטטיסטיקה
מאפשרת להם שימוש והבנת התוצאות של רגרסיה מרובה.
מומלץ כי סטודנטים הזקוקים לכך ירעננו את זיכרונם בסטטיסטיקה, על ידי עיון בפרקים
המתאימים בכל ספר סטטיסטיקה שהוא.
שימוש במחשב
העבודה האמפירית מחייבת שימוש במחשב . המשתמשים במחשב האישי יצרפו לעבודתם
את קובץ הנתונים ויחסכו בכך את הצורך בהדפסת נתונים.
המכללה האקדמית צפת
סמינריון בבעיות נבחרות בכלכלה – סילבוס
הסמנריון יחולק ל- 3 חלקים :

1 .בסמסטר א' יתקיימו מפגשים בהם יינתנו הנחיות כלליות על-ידי המנחה, וכן, לחזרה על
שיטות סטטיסטיות הדרושות לביצוע העבודה האמפירית. כמו כן סיעור מוחות. ההשתתפות
במפגשים הינה חובה .
2 .פגישות אישיות עם סטודנטים להתייעצות על הנושאים הנבחרים ולגיבוש העבודה.
בסוף תהליך זה יינתן האישור הסופי לנושא ולמתכונת העבודה. כל סטודנט חייב להגיש
את הצעתו בכתב ולקבל עליה את אישור המנחה.

3 .לאחר קבלת האישור על הצעת העבודה חובה על הסטודנט להיפגש עם המנחה לפחות
פעמיים בכל סמסטר ולהציג את התקדמותו בעבודה. בפגישות אלו ילובנו הבעיות
העומדות בפני הסטודנט בביצוע עבודתו. סטודנטים ידרשו לעיתים להציג בפני הכיתה.
כל מי שלא הגיע לפגישות כאמור, ייחשב כסטודנט שפרש מן הסמינר.
אופי האינטראקציה בין הסטודנט למנחה הוא של קשר שוטף ודיווח על התקדמות וקשיים
המתעוררים במהלך העבודה.
על הסטודנט לעדכן את המנחה על השלבים השונים שהוא מסיים. כאשר מתבצעת עבודה
סטטיסטית יתייעץ עם המנחה על התוצאות המתקבלות ויקבל הנחייה מתאימה.
4 .התאריך האחרון למסירת הצעת עבודה )נושא, מטרת העבודה ורשימה ביבליוגרפית
שחייבת לכלול לפחות מאמר אחד באנגלית מכתבי עת מקצועיים משבע השנים
האחרונות( הוא: יום ג' האחרון של חודש דצמבר. ההצעה תהיה מודפסת בדף
שפרסמתי לכם באתר הקורס, ובשום אופן לא בכתב יד. ההצעה תוגש לאחר אישור בע"פ
ע"י המרצה.
כל מי שלא הגיש בזמן את ההצעה, ייחשב כסטודנט שפרש מן הסמינר.
5 .התאריך האחרון למסירת העבודה הוא יום ג' האחרון ללימודים . לא אקבל עבודות
לאחר מועד זה. מסירת העבודה תתבצע למייל האישי שלי כפי שמופיע לעיל.
6 .בנוסף למסירה במייל, אתם נדרשים להעלות את העבודה לאתר הקורס עד לאותו מועד.
7 .במידת הצורך יתבקשו הסטודנטים להציג את העבודה בעל פה בפני המרצה.

הנחיות לכתיבת העבודה
היקף העבודה הרצויה הוא כ- 20-15 עמודים מודפסים (לא כולל נספחים). העבודה
תכלול אם החלקים הבאים :

1 .דף פתיחה
במרכז : נושא העבודה ושם הכותב. בפינה הימנית התחתונה: מכללה אקדמית צפת, החוג
לכלכלה וניהול ותאריך. בפינה השמאלית התחתונה: שם הסמינריון, מספרו, שנת ההוראה
שם המנחה ותאריך ההגשה .

2 .תוכן העניינים
יכלול את שמות הפרקים שיסומנו במספר סידורי שוטף.
3 .מבוא
זהו הפרק הראשון ובו יוצג בקצרה הנושא והגדרת הבעיה המחקרית.

4 .סקירה בקורתית של הספרות
המכללה האקדמית צפת
סמינריון בבעיות נבחרות בכלכלה – סילבוס
פרק זה יציג את סקירת הספרות הרלוונטית לנושא תוך הדגשת השונה והדומה בין
העבודה הנוכחית ועבודות הקיימות בספרות.
5 .ההשערות ודרכים לבדיקתן
בפרק זה יוצגו ההשערות והמודלים שיעשה בהם שימוש כדי לבדוק ולאמת את השערות
העבודה.
6 .הנתונים
פרק זה יתאר את הנתונים שישמשו בבדיקה האמפירית, את מגבלותיהם והמקורות מהם
הם נלקחו.

7 .בדיקה אמפירית של ההשערות
פרק זה יציג את המודל הסטטיסטי המשמש לבדיקת ההשערות ואת התוצאות
שמתקבלות.

8 .סיכום ומסקנות
פרק זה יסכם את הממצאים שהתקבלו וידון במשמעותם לגבי הבעיה הנחקרת. עד כמה
שניתן יש להתייחס למסקנות נוספות הנובעות מהתוצאות.

9 .נספחים
יכללו את כל הנתונים הסטטיסטיים ששמשו לבדיקת ההשערות ואת המקורות מהם הם
נלקחו. כמו כן הנספחים יכללו את הנוסחאות ששמשו לעיבוד נתונים.

10 .רשימה ביבליוגרפית
תכלול את כל העבודות הנזכרות בגוף העבודה או בנספחים. סדר ההופעה הוא לפי סדר
הא"ב של שמות המשפחה של הכותבים. הרשימה תכלול בנפרד עבודות בעברית ועבודות
בלועזית. כל מאמר יקבל מספר סידורי שוטף.

העבודה תיכתב בלשון בהירה ושוטפת ככל האפשר. כאשר מוזכר מאמר או ספר ייעשה
הדבר על ידי ציון שם המחבר ובסוגריים שנת כתיבת המאמר או הספר. כל הצגת נתונים
בטבלה חייבת להיות מלווה בציון מקור הנתונים בתחתיתה.
רעיונות לנושאים
1 .אינפלציה, הדפסת כסף וצמיחה כללית.
2 .מדידת התוצר של תעסוקה מלאה והקשר עם רמת האבטלה הטבעית.
3 .גורמים המשפיעים על אי השוויון בחלוקת ההכנסות
4 .המלחמה בתאונות דרכים.
5 .מדיניות כלכלית ופשיעה.
6 .התפתחות מאזן התשלומים בישראל.
7 .עלות כלכלית של שביתות בישראל.
8 .יציבות הביקוש לכסף בישראל לאורך זמן.
9 .קשרים בין שוק ההון למשתני מדיניות כלכלית.
10 .שוק הדירות, מה מניע אותו ? ממה הוא מושפע ועל מה הוא משפיע
הנושאים המועדפים עלי הם הנושאים במודגש.
אתם כמובן יכולים לבחור כל נושא, גם כאלו שלא מופיעים ברשימה