Skip to content

דיני חוזים תרגיל מספר 2

דיני  חוזים

מרצה: ד"ר אורי ניר

מתרגלת: עו"ד גפנית לגזיאל שבבו

תרגיל מספר 2

אהרון- רווק, ואסתר- גרושה 6 פעמים, נישאו ונולדו להם שבעה ילדים. הם התגוררו בדירתם בירושלים. בעת אירוע משפחתי של משפחתה של אסתר, פנה אל אסתר, דודה- מרדכי, סיפר לה כי הוא מעורב בבניית פרויקט קבלני גדול בשכונה מבוקשת בירושלים והציע לה לרכוש שם דירה. אסתר שמחה על ההזדמנות ונענתה מיד. בהתאם לכך, הפקיד אהרון במזומן, מידי תקופה, תשלומים על חשבון הדירה, בידיו של מרדכי, ובסך הכל הפקיד את הסך של 1,500,000 ₪. אסתר סיפרה לאהרון כי בתמורה לסכומים שהפקיד אהרון בידיו של מרדכי, חתמו מרדכי ואסתר על הסכם ביום 13.05.09, אשר נערך בכתב יד.

למרבה הצער, הפרויקט הקבלני הגדול קרס ועמו ירד לטמיון גם כל הכסף ששילם אהרון.

לימים התגרשו אהרון ואסתר. או אז, במסגרת הליכי הגירושין, מצא אהרון עותק מן ההסכם שנחתם בין מרדכי לבין אסתר, אחייניתו, בכתב יד. וכך, בין היתר, נכתב בהסכם:

"הסכם

בין: אסתר

לבין : מרדכי

אסתר רוכשת בפרויקט ברח' החלומות 5 בירושלים, 4 חדרים, 100 מ"ר בסך 1,500,000 ₪.

הסכום ישולם בשלושה תשלומים שווים.

אסתר תמסור בתוך זמן סביר לפני גמר הדירה שם עליו תירשם הדירה".

לתדהמתו, אהרון גילה הסכם נוסף עליו חתמו מרדכי ואסתר, מאותו תאריך, אך מודפס, אשר חלק מתוכנו היה שונה. וכך, בין היתר, נכתב בו:

"הסכם הלוואה

בין: אסתר (המלווה)

לבין : מרדכי (הלווה)

המלווה תיתן  ללווה הלוואה בסך 1,500,000 ₪.

מוסכם כי ההלוואה תעמוד לפרעון תוך 90 ימים מהיום שבו תשלח המלווה הודעה בכתב ללווה לפרעון ההלוואה, אלא אם הלווה רכש עבור המלווה דירה באזור קרית יובל או במקום אחר עליו תסכים המלווה, כשסכום ההלוואה יועבר לטובת הרכישה."

עוד גילה אהרון, במהלך הליכי הגירושין הקשים, כי היום רשומות על שמה של אסתר שתי דירות בנות 3 חדרים, כל אחת, בבית שמש.

אהרון מנסה להבין מהו מצבו המשפטי ובעיקר מהו מצבה המשפטי של אסתר, עימה הוא מצוי בהליכי גירושין. חווה/י דעתך תוך הצגת כל הטיעונים הרלוונטיים לאור המקורות המנויים בפרק ו' 1 (חוזה על תנאי), בפרק ו' 2 (חוזה פסול), בפרק ו' 3 (תום לב בביצוע חוזה), בפרק ו' 4  (פרשנות חוזים) ובפרק ו' 5 (השלמת חוזים) בלבד!

הנחיות:

  1. את העבודה יש להגיש כשהיא מודפסת, על גבי 3 עמודים לכל היותר. יש להגיש את העבודה כאשר היא מהודקת בלבד – נא לא להגיש את העבודות בניילון או בקלסר. העבודה תוגש ברווח שורה וחצי עם שוליים סבירים מכל צדי העמוד, בגודלDavid 12  לפחות ועל פי כללי האזכור האחיד. העבודה תוגש עד ליום 09.05.16 לפני פתיחת ההרצאה, עד השעה 16:45 בחדר העבודות, בקומת הכיתות בבניין המרכז האקדמי כרמל ברח' שער  פלמר 4, חיפה. עבודות אשר תוגשנה באיחור לא תיבדקנה.
  2. יש להגיש עבודות עצמאיות בלבד. הדיון יכול להיעשות בקבוצות דיון, אולם הפתרון יהא עצמאי! עבודות שנוסחן יהא דומה מדי זו לזו עלולות להיפסל מחשש להעתקה!
  3. יודגש כי עבודה שלא תעמוד בכללים אלה לא תיבדק.