Skip to content

דיני חוזים תרגיל מספר 1 – כריתת חוזה

דיני  חוזים

מרצה: ד"ר אורי ניר

מתרגלת: עו"ד גפנית לגזיאל שבבו

תרגיל מספר 1 – כריתת חוזה

תחנת דלק מופעלת על ידי חברה שזוכה במכרז, והיא מתקשרת בחוזה עם אחת מחברות הדלק, כאשר שמה של חברת הדלק מופיע בגדול על התחנה, והיא מספקת את מוצרי הדלק השונים לתחנה.

חברת "המתדלק הנאמן בע"מ" זכתה במכרז להפעלתה של תחנת דלק באיזור המרכז. דני, מנהל החברה, שלח מכתבים לחברות הדלק השונות, ובו הציע להם להתקשר עימן בחוזה. במכתב לא פרט דני כי פנה במקביל גם לחברות אחרות. בהמשך לפניותיו, נפתח משא ומתן עם שתיים מחברות הדלק, חברת "הדלקן בע"מ" וחברת "הנוצץ בע"מ", אשר היא החברה הגדולה בארץ. המשא ומתן עם חברת "הדלקן בע"מ" החל להתקדם, ובסוף אחת הפגישות כתב דני בכתב ידו מסמך, אותו כינה "טיוטה מתקדמת" ובו הופיעו שמות הצדדים, זהות התחנה, גובה התשלומים החודשיים וענייני מסים. המסמך לא הכיל מועדי תשלום ולא נחתם בידי הצדדים, ובסוף כתיבתו לחצו הצדדים ידיים.

יום לאחר המפגש פגש נציג של "הדלקן בע"מ" את מנכ"ל "הנוצץ בע"מ" וסיפר לו על ההסדר שהושג לגבי התחנה החדשה. מנכ"ל הנוצץ בע"מ לא השיב לו דבר, אך החליט מצידו לזרז את המו"מ המתנהל עם דני לגבי התחנה.

בינתיים, החל משא ומתן לגבי תנאי התשלום בין "המתדלק הנאמן בע"מ" לבין "הדלקן בע"מ". ואולם, בשלב זה התקדם המשא ומתן בין "המתדלק הנאמן בע"מ" לבין "הנוצץ בע"מ", וכיוון שדני העדיף לסגור איתם, הוא נקט בסחבת במו"מ עם "הדלקן בע"מ", וסרב לשנות עמדות, ובטיוטות החדשות שנשלחו מטעמו, הוא לא הוסיף פרט חדש כלשהו ולא התייחס בדרך כלשהי להצעותיה של "הדלקן בע"מ". אף שנציגי "הדלקן בע"מ" התחייבו בשלב מסוים כי אם תועבר הצעה קונקרטית כלשהי לגבי מועדי תשלום, היא תתקבל, הצעה קונקרטית מטעם "המתדלק הנאמן בע"מ" לא הועברה.

לבסוף, הסתיים בהצלחה המשא ומתן בין "המתדלק הנאמן בע"מ" לבין "הנוצץ בע"מ", ונכרת חוזה בין השתיים. באותו הזמן, זכתה "המתדלק הנאמן" במכרז להפעלתה של תחנת דלק אחרת בצפון. לפיכך, החליט דני להציע תחנה זו, הנחשבת פחות רווחית, לחברת "הדלקן בע"מ". ההצעה כללה מועדים, סכומי תשלום ותנאי תשלום, כששאר הסעיפים היו זהים לטיוטות הנוגעות למשא ומתן בדבר תחנת הדלק הקודמת. כאשר הגיעה ההצעה למשרדי "הדלקן בע"מ", ההמומים מכך שמושכים אותם בנוגע לתחנת הדלק שבמרכז הארץ, החליטו להתעלם ממנה לחלוטין.

הינך מייצג את חברת "הדלקן בע"מ", המעוניינת לתבוע את המעורבים בפרשה לאחר שנתגלתה להם במלואה. האם נכרת חוזה בין הדלקן בע"מ לבין המתדלק הנאמן בע"מ, בנוגע לאיזו תחנה ובאיזה שלב? האם הופרה כלפי הדלקן בע"מ חובת תום הלב בידי מי מהמעורבים? אילו סעדים עשויים להיות רלבנטיים בגין הפרת חובה זו? חווה/י דעתך על שאלות אלו, תוך הצגת כל הטיעונים הרלוונטיים לאור המקורות המנויים בפרק ב' 2 (כריתת חוזה – גמירות דעת), בפרק ב' 3  (כריתת החוזה – מסוימות), בפרק ב' 5 (כריתת החוזה – הצעה וקיבול) ובפרק ג' (תום לב במשא ומתן)!

הנחיות:

  1. את העבודה יש להגיש כשהיא מודפסת, על גבי 3 עמודים לכל היותר. יש להגיש את העבודה כאשר היא מהודקת בלבד – נא לא להגיש את העבודות בניילון או בקלסר. העבודה תוגש ברווח שורה וחצי עם שוליים סבירים מכל צדי העמוד, בגודלDavid 12  לפחות ועל פי כללי האזכור האחיד. העבודה תוגש עד ליום 30/3/16 לפני פתיחת ההרצאה, עד השעה 16:45 בחדר העבודות, בקומת הכיתות בבניין המרכז האקדמי כרמל ברח' שער  פלמר 4, חיפה. עבודות אשר תוגשנה באיחור לא תיבדקנה.
  2. יש להגיש עבודות עצמאיות בלבד. הדיון יכול להיעשות בקבוצות דיון, אולם הפתרון יהא עצמאי! עבודות שנוסחן יהא דומה מדי זו לזו עלולות להיפסל מחשש להעתקה!
  3. יודגש כי עבודה שלא תעמוד בכללים אלה לא תיבדק.