Skip to content

דיני חוזים- עבודה מס' 2 :פיצויים בשל הפרת חוזה

הקריה האקדמית אונו
הפקולטה למשפטים
דיני חוזים
ד"ר אלעד פינקלשטיין; עו"ד אמיר אוסטרמן
עבודה מס' 2 :פיצויים בשל הפרת חוזה
קראו נא בעיון את ההנחיות שלהלן ומלאו אחריהן בקפדנות:
1 .עבודה שלא תוגש במועד לא תתקבל! שימו לב: אישורים חריגים במקרה של מחלה וכיוצ"ב
יש לקבל מראש ולא בדיעבד. בקשות יש להגיש למינהל הסטודנטים בקריה )ולא לסגל
הקורס(.
2 .הגשה: את העבודה יש להגיש באמצעות אתר האינטרנט ובהתאם להוראות שבאתר לדרך
העלאת העבודות. מועד ההגשה מפורסם באתר האינטרנט.
3 .פרטים מזהים: לעבודה יש לצרף דף שער ובו יופיעו: 1 )שם הקורס ונושא העבודה.
2 )שם ותעודת זהות המגיש\ה.
4 .היקף העבודה לא יעלה על 2 עמודים A4 .היקף זה כולל הערות שוליים )הפניות לחוק,
לפסיקה(. שימו לב: חריגה מהיקף זה תפגע בציון העבודה!
5 .צורה. חובה להקפיד על רווח של שורה וחצי לפחות בין השורות )גופן David ,גודל גופן
12)ולהותיר שוליים סבירים משני צידי העמוד. הקפידו להותיר בידיכם העתק מהעבודה
ושמרוהו עד לקבלת העבודה הבדוקה לידכם.
6 .סימוכין וציטוט אחיד. העבודה תבוסס במידת האפשר על מקורות רלבנטיים )חקיקה,
פסיקה(. האסמכתאות יובאו בהערות שוליים )בתחתית העמוד הרלבנטי(. באזכור המקורות
יש להקפיד על כללי האיזכור כפי שניתן למצוא באתר הקורס.
7 .העבודה הינה אישית בלבד. במקרים של חשד להעתקות יועלו סטודנטים לוועדת משמעת!
8 .בכל שאלה הקפידו לענות אך ורק על השאלה שנשאלתם. זכרו לבחון תמיד את הטיעונים
לכאן ולכאן )ככל שישנם( גם אם לא נתבקשתם לעשות זאת במפורש.
אירוע
לאה היא בעלים של דירה. בחודש ינואר 2022 התקשרה לאה בחוזה שכירות עם ראובן, כאשר לפי
החוזה השכירה לאה לראובן את הדירה למשך שלוש שנים, תמורת דמי שכירות בסך 000,25 ₪
לחודש. ידוע כי לצורך זה נעזרה לאה בשירותיו של מתווך מקרקעין )להלן: "המתווך הראשון"(,
ושילמה לו דמי תיווך בסך של 000,25.₪
בחוזה שנכרת בין לאה וראובן כאמור נקבע כי: "כל הפרה תזכה את הנפגע בפיצוי מוסכם בסך 1
מיליון ש"ח, וזאת בנוסף לזכאותו לתבוע מן המפר פיצויים בשל הנזקים שייגרמו לו בפועל".
במשך מספר חודשים, עסקת השכירות בין הצדדים התנהלה כראוי. ברם, בחודש מאי 2022 עוזב
לפתע ראובן את הדירה, תוך שהוא מפסיק לשלם ללאה את דמי השכירות )ראובן השאיר את הדירה
ריקה מכל אדם וחפץ(. בתחילת חודש יוני, שלחה לאה לראובן מכתב ובו הודעת ביטול של חוזה
השכירות. הניחו כי ביטול החוזה על ידי לאה נעשה כדין.
בחודש ספטמבר, לאחר שלושה חודשים שבהם לא עשתה דבר, פנתה לאה למתווך מקרקעין אחר
)להלן: "המתווך השני"( לשם מציאת שוכר חלופי לדירה.
המתווך השני החל מיד לחפש שוכר חלופי לדירה, אך רק בתחילת חודש דצמבר הצליח למצוא שוכר
כאמור. השוכר החדש הסכים לשלם ללאה דמי שכירות בסך של 000,20 ₪ לחודש בלבד, וזאת
לתקופה של שנתיים. לאה שילמה למתווך השני דמי תיווך בגין שירותיו בסך של 000,100 .₪
שאלה ראשונה:
אנא דונו )ככל האפשר בטענות שני הצדדים( בעניין זכאותה של לאה לתבוע מראובן:
1 .פיצויי קיום בגין אבדן רווחים )אנא התייחסו גם לאפשרות לתבוע פיצויי קיום במקרה שבו
החוזה בוטל בשל ההפרה(. 30 נקודות
2 .פיצויים מוסכמים בסך 000,500 ש"ח. 15 נקודות
3 .פיצויים בשל עגמת נפש. 10 נקודות
4 .פיצויים בגין תשלום דמי תיווך למתווך הראשון. 10 נקודות
5 .פיצויים בגין תשלום דמי תיווך למתווך השני. 15 נקודות
שאלה שנייה:
אילו מבין הפיצויים )שבהם דנתם לעיל( ניתן לתבוע במצטבר ואילו מבין הפיצויים ניתן לתבוע רק
לחלופין? 20 נקודות
רשימת קריאה:
1 .סעיפים 2-1 ,10 ,15-13 לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א–1970.
2 .פסקה 42( בלבד!( לפסק דינו של דנציגר בע"א 13/8506 זאבי תקשורת אחזקות בע"מ נ'
בנק הפועלים בע"מ )פורסם בנבו, 2015.8.26 .)
3 .ע"א 10/8850 שיר משכנות ותיקים בע"מ נ' הליגה למניעת מחלות ריאה תל אביב )פורסם
.)20.8.2013 ,בנבו
4 .ע"א 96/8556 לוביאניקר נ' משרד האוצר, פ"ד נו)5 )289
5 .ע"א 06/8588 דוד דלג'ו נ' אכ"א לפיתוח בע"מ )פורסם בנבו, 2010.11.11 .)
בהצלחה