Skip to content

גישות מחקר וסטטיסטיקה במדע המדינה וביחב"ל – חלק ב' )51665)

גישות מחקר וסטטיסטיקה במדע המדינה וביחב"ל – חלק ב' )51665)

פרופ' רענן סוליציאנו-קינן

מגיש:

ת.ז:

תקציר-

מחקר זה מבקש לבדוק מהי השפעתה של הנטייה הפוליטית, בשילוב עם הגיל של הנבדק, על רמת ההתנגדות להגירה של אזרחים זרים למדינה. הכלי המחקרי שבו השתמשנו לבדיקת שאלת המחקר הוא סקר שנערך על ידי מראיין, הממצאים נותחו בעזרת מבחנים סטטיסטיים של קורלציה, רגרסיה דו משתנית, ורגרסיה רב משתנית. אוכלוסיית המחקר היא אזרחים של מדינות אירופיות. בסקירת הספרות המחקרית הקיימת נמצא שישנו קשר בין הנטייה הפוליטית, והגיל לבין רמת התנגדותו של הפרט להגירה של זרים. הממצאים שהתקבלו במחקר הם שישנו קשר חלש ביותר בין הנטייה הפוליטית של האזרח, והגיל שלו, על רמת התנגדותו להגירה של אזרחים זרים. המסקנות של המחקר הן שאין כמעט קשר בין הנטייה הפוליטית להתנגדות להגירה של זרים, וגם שאין קשר מהותי בין הגיל של הנבדק לבין רמת התנגדותו להגירה של זרים.

תוכן עניינים

מבוא-. 4

רקע תיאורטי-. 5

מתודולוגיה-. 7

ממצאים-. 8

מסקנות וסיכום-. 16

ביבליוגרפיה-. 18

נספחים-. 19

מבוא-

בשנים האחרונות חלה התגברות בהגירה של אזרחים ממדינות שסובלות ממלחמה כגון סוריה ומדינות אחרות במזרח התיכון, למדינות אירופאיות, ומדינות מערביות אחרות כגון ארה"ב וקנדה. הגירה זו הגבירה את המתחים הפוליטיים, הכלכליים, והתרבותיים במדינות המערב שמקבלות את המהגרים, ונוצר שיח מרכזי במדינות אלה, שגלש מהשיח הפוליטי, לגבי המדיניות שאותה יש ליישם לגבי מהגרים אלה, וכיצד יש לנהוג בהם.

נושא ההגירה נחשב לנושא רגיש ושנוי במחלוקת, והוא משפיע במידה רבה, על דעת הקהל ועל המערכת הפוליטית במדינות המערב. האזרחים רואים בהגירה כנושא ראשון במעלה שיש לטפל בו בדחיפות יתרה, משום שיש לו השפעה על כל הרבדים במדינה, בטווח המיידי. המערכת הפוליטית רואה בנושא זה כנושא חשוב, משום שהוא משפיע באופן ישיר ומיידי על דעת הקהל ועל הפוליטיקה במדינה.

על רקע סיבות אלה החלטנו לבדוק בעבודת מחקר זו, את הגורמים המשפיעים על התנגדותם של האזרחים החיים במדינות המערביות שקולטות את המהגרים, ובאופן יותר ספציפי בחרנו לבדוק מהי ההשפעה של הנטייה הפוליטית של האזרח, והגיל של האזרח, על רמת התנגדותו לקליטת מהגרים זרים ממדינות אחרות.

מחקר זה יתרום לספרות המחקרית הקיימת בנושא, על ידי כך שיבחן את השפעת הנטייה הפוליטית על ההצנגדות להגירה, בשילוב עם משתנה הבקרה, שהוא גיל הנבדק, וכך תהיה אינדיקציה, האם גיל הנבדק משפיע על הקשר בין הנטייה הפוליטית לרמת ההתנגדות להגירה של אזרחים זרים.

רקע תיאורטי-

הגירה למדינות מערב אירופיות היא אחד הנושאים החושבים ביותר בפוליטיקה של מדינות אלה, והיא משפיעה באופן מהותי על דעת הקהל, הבחירות לממשלה, ועל המערכת הפוליטית בכללותה. עבור המצביעים בבחירות במדינות אירופה, הגירה היא אחד הנושאים הדחופים ביותר שעומדים על הפרק, בייחוד לאור התגברות ההגירה באירופה בשנים האחרונות, עקב ריבוי המלחמות, והפליטים ברחבי העולם. (ינדקס, ש. ו. 2016).

ההתנגדות להגירה עברה מהפוליטיקה המקומית של מדינה מסוימת לשיח מרכזי בדעת הקהל בכל אירופה, ובכל העולם. ההתנגדות להגירה נעה בין קריאות לרפורמות הגירה שונות המציעות להגביל את ההגירה לחלוטין למדינה, ואפילו כוללות לעתים קרובות גם אמצעים להתנגדות למהגרים קיימים במדינה. . (ינדקס, ש. ו. 2016).

הויכוח הפוליטי סביב ההגירה לא מסתיים בשאלה האם יש להגביל את מספר המהגרים, אלא בשאלות לגבי סוג ואיכות המהגרים. ישנם טענות שיש לתת למהגרים להגיע למדינה, רק אם הם בעלי השכלה וכישורים כלכליים מתאימים, על מנת שיוכלו להשתלב במדינה בצורה ראויה, ולא להוות נטל על כלכלת המדינה. טענה נוספת היא שמהגרים בעלי רקע תרבותי שונה, כגון מהגרים ממדינות מוסלמיות, יתקשו להסתגל לערכים של מדינה מערבית נאורה, ולכן יש להגביל מהגרים מסוג זה. . (ינדקס, ש. ו. 2016).

הסיבות להתנגדות להגירה הן רבות ומגוונות, להלן נסקור כמה מהן-

הספקטרום הפוליטי- הספקטרום הפוליטי בא לידי ביטוי בשלושה אלמנטים עיקריים לספקטרום, הצד הימני, הצד השמאלי והמרכז הפוליטי. בכל הנוגע לפוליטיקה העולמית, הקומוניזם והסוציאליזם נחשבים בדרך כלל לצד השמאלי של המפה הפוליטית, ואילו השמרנות והקפיטליזם נמצאים בצד הימני. העמדות של הפוליטיקה הימנית כרוכה לעתים קרובות בפניות ל"אדם הפשוט "ולהתנגדות להגירה. ההתנגדות להגירה של הימנים, היא לעיתים קרובות של קבוצות הגירה, אשר בעיניהם נחשבות לנחותות ולא רצויות. באשר לממד החברתי-תרבותי של לאומיות, תרבות והגירה, אחת מהעמדות הימניות קיצוניות היא ההשקפה כי קבוצות אתניות, גזעיות או דתיות מסוימות צריכות להישאר נפרדות, והיא מבוססת על האמונה שיש לתת עדיפות לאינטרסים של הקבוצה שלהם. (Roger E., B. 2012).

הפוליטיקה של השמאל תומכת בשוויון חברתי ובשוויון כלכלי, ומתנגדת להיררכיה חברתית. דבר זה בדרך כלל כרוך בדאגה עבור האנשים בחברה אשר נתפסים כנמצאים בעמדת נחיתות יחסית לאחרים, כמו כן גם אמונה כי ישנו אי שוויון מובנה ולא מוצדק בחברה, ולכן יש צורך לצמצם או לבטל אותו. המונח "שמאל" יכול גם להתייחס לחלק הרדיקלי, הרפורמיסטי או הסוציאליסטי של מפלגה או מערכת פוליטית. באופן טבעי הצד השמאלי של המפה מתנגד פחות להגירה של זרים מאשר הצד הימני של המפה. (Neumayer, E. 2004).

גיל- המחקר של הסקר החברתי האירופי הראשון (European social survey), (Card d. Dustmann C. Preston I.  2012), מראה לשגיל ישנה השפעה על ההתנגדות להגירה של אנשים זרים למדינה. ככל שהגיל של הנבדק עולה כך הוא מתנגד יותר להגירתם של זרים, ואילו שכבת האוכלוסייה הצעירה, נוטה להיות יותר סבלנית כלפי מהגרים זרים המגיעים למדינה.

השפעה כלכלית של ההגירה הכלכלי- בסקר שנערך בשנת 2014 מצא כי יש ראיות מצטברות לכך שהאזרחים מגבשים עמדות לגבי הגירה של זרים בהתבסס על השפעותיה של ההגירה על מצבם הכלכלי האישי. דפוס זה מתקיים הן בצפון אמריקה והן במערב אירופה, במחקרים תצפיתיים וניסויים. במחקר שנערך באירופה נמצא שהאזרחים המובטלים מחזיקים בדעות יותר נוקשות כלפי המהגרים מאשר האזרחים המועסקים. (Hainmueller, J., Hopkins, Daniel J. 2014 ).

רמת ההשכלה- רמת החינוך היא אחד המנבאים הטובים ביותר לעמדה הפוליטית בנוגע להגירה של אנשים זרים. מחקר שפורסם בסקירה הכלכלית האירופית לשנת 2006 מצא, כי רמות גבוהות של השכלה מובילות ליחס חיובי יותר למהגרים זרים. החוקרים סבורים כי התחרות הכלכלית היא חלשה יותר בין המהגרים לבין האזרחים המשכילים, שכן האזרחים המשכילים נוטים לעבוד בעבודות צוואר לבן, ואילו המהגרים החדשים לרוב עובדים בעבודות צוואר כחול. הסלידה של האזרחים המשכילים מאפלייה כלפי המהגרים החדשים היא גבוהה יותר מקרב הלא משכילים, ויש להם אמונה גדולה יותר בהשפעות החיוביות של ההגירה על מדינתם. המחקר מצא שכל שנת הגירה של הנבדק בסקר משפיעה באופן משמעותי על הסובלנות כלפי המהגרים הזרים. (Rustenbach, E. 2010).

דת- מחקרים מראים שכאשר המהגרים הזרים שמהגרים למדינה, הם בעלי דת שונה מהדת המקומית, הדבר מעורר יותר התנגדות לקליטת המהגרים. הדבר בולט במיוחד במדינות האירופיות, אשר נאלצו לקלוט בשנים האחרונות מהגרים רבים מסוריה, עקב מלחמת האזרחים הסורית, מהגרים אשר ברובם מוסלמים, בעוד שהמדינות האירופיות הן ברובן נוצריות. (Lazarev, E., Sharma, K. 2017).

מתודולוגיה-

-הסקר שנבחר לביצוע המחקר הוא ESS- EUROPEAN SOCIAL SURVEY. אוכלוסיית המחקר הם אזרחים אירופים, ממדינות אירופה השונות. גודל המדגם הוא 44243 נבדקים.

שאלת המחקר:

האם ישנה השפעה של הנטייה הפוליטית, והגיל של הפרט על התנגדות להגירה של זרים ?

המשתנה התלוי:

רמת ההתנגדות להגירה של זרים למדינה. השאלה של הסקר תהיה B30 : " האם אתה חושב שצריך להרשות לאנשים מרקע אתני שונה לבוא לגור במדינה שלך ?" תשובות אפשריות: 1. להרשות לרבים מהם לבוא לגור במדינה. 2. להרשות לחלק. 3. להרשות לקצת. 4. לא להרשות בכלל. 5. לא יודע.

המשתנה הבלתי תלוי:

רמת הנטייה הפוליטית של הפרט, משתנה רווח- סולם 1-10. השאלה של הסקר תהיה B19: "בפוליטיקה ישנה הגדרה של ימין ושמאל, דרג את רמת הנטייה הפוליטית שלך מ 0 עד 10, כאשר 0 שווה לנטייה הפוליטית הכי שמאלית, ו 10 לנטייה הפוליטית הכי ימנית."

משתנה הבקרה:

הגיל של הפרט. שאלה F3 בסקר, באיזה שנה הוא נולד. 285

השערת המחקר הראשונה:

השערת המחקר היא שככל שנטייתו של הנבדק לדעות פוליטיות ימניות, כך הוא יתנגד יותר להגירתם של זרים לארצו.

השערת המחקר השנייה:

השערת המחקר השנייה היא שככל שעולה גילו של הנבדק, כך הוא יתנגד יותר להגירתם של זרים לארצו.

ממצאים-

סטטיסטיקה תיאורית:

המשתנה התלוי (נספח 1):

Statistics
Allow many/few immigrants of different race/ethnic group from majority 
NValid42599
Missing1644
Mean2.48
Median2.00
Mode2
Std. Deviation.921
Variance.848
Range3
Minimum1
Maximum4

אנו רואים שהממוצע הוא 2.48, החציון 2, השכיח 2, סטיית התקן 0.921, שונות 0.848, והטווח של התשובות הוא 3.

דיאגרמת עוגה:

כפי שאנו רואים מדיאגרמת העוגה, רוב הנבדקים חושבים שצריך להרשות לחלק מהמהגרים הזרים לבוא למדינתם.

המשתנה הבלתי תלוי (נספח 2):

Statistics
Placement on left right scale 
NValid38281
Missing5962
Mean5.25
Median5.00
Mode5
Std. Deviation2.285
Variance5.223
Range10
Minimum0
Maximum10

אנו רואים שהממוצע הוא 5.25, החציון 5, השכיח 5, סטיית התקן 2.285, שונות 5.223, והטווח של התשובות הוא 10.

דיאגרמת עוגה:

לפי דיאגרמת העוגה אנו רואים שהתשובה השכיחה ביותר היא 5, מרכז פוליטי.

משתנה הבקרה (נספח 3):

Statistics
Age of respondent, calculated 
NValid44153
Missing90
Mean48.33
Median48.00
Mode48
Std. Deviation18.584
Variance345.380
Range88
Minimum15
Maximum103

אנו רואים שהממוצע הוא 48.33, החציון 48, השכיח 48, סטיית התקן 18.58, שונות 345.38, והטווח של התשובות הוא 88.

דיאגרמת עוגה:

אנו רואים שהפיזור של הגיל הוא רחב.

בדיקת הקשר בין המשתנה התלוי לבלתי תלוי:

מתאם פירסון-

Correlations
 Allow many/few immigrants of different race/ethnic group from majorityPlacement on left right scale
Allow many/few immigrants of different race/ethnic group from majorityPearson Correlation1.101**
Sig. (2-tailed) .000
N4259937291
Placement on left right scalePearson Correlation.101**1
Sig. (2-tailed).000 
N3729138281
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

אנו רואים שישנו מתאם חיובי חלש של 0.101 בין המשתנה התלוי למשתנה הבלתי תלוי. קשר זה מצביע על קורלציה נמוכה בין שני המשתנים.

רגרסיה דו-משתנית:

ANOVAa
ModelSum of SquaresdfMean SquareFSig.
1Regression309.8031309.803383.227.000b
Residual30144.64337289.808  
Total30454.44637290   
a. Dependent Variable: Allow many/few immigrants of different race/ethnic group from majority
b. Predictors: (Constant), Placement on left right scale

כפי שאנו רואים ה sig היא מתחת ל 5 אחוז, ולכן המודל מובהק, מה שאומר שניתן לנבות את המשתנה התלוי על ידי המשתנה הבלתי תלוי.

Model Summary
ModelRR SquareAdjusted R SquareStd. Error of the Estimate
1.101a.010.010.899
a. Predictors: (Constant), Placement on left right scale

כפי שניתן לראות מהתוצאות, אחוז השונות המוסברת, adjusted R square הוא 0.01, מה שאומר שאחוז השונות המוסברת במשתנה התלוי על יד המשתנה הבלתי תלוי היא 1 אחוז.

Coefficientsa
ModelUnstandardized CoefficientsStandardized CoefficientstSig.95.0% Confidence Interval for B
BStd. ErrorBetaLower BoundUpper Bound
1(Constant)2.244.012 192.116.0002.2212.267
Placement on left right scale.040.002.10119.576.000.036.044
a. Dependent Variable: Allow many/few immigrants of different race/ethnic group from majority

משוואת הרגרסיה היא כדלקמן: y=0.04x+2.244

השיפוע, המקדם של המשוואה 0.04 מה שמעיד על קשר חיובי חלש בין המשתנה התלוי לבלתי תלוי.

דיאגרמת פיזור:

בדיקת הקשר תוך פיקוח על משתנה הבקרה:

מתאם פירסון בין המשתנה התלוי למשתנה הבקרה-

Correlations
 Allow many/few immigrants of different race/ethnic group from majorityAge of respondent, calculated
Allow many/few immigrants of different race/ethnic group from majorityPearson Correlation1.136**
Sig. (2-tailed) .000
N4259942523
Age of respondent, calculatedPearson Correlation.136**1
Sig. (2-tailed).000 
N4252344153
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

אנו רואים שישנו מתאם חיובי של 0.136 בין המשתנה התלוי למשתנה הבקרה.

רגרסיה רב-משתנית:

ANOVAa
ModelSum of SquaresdfMean SquareFSig.
1Regression882.0902441.045556.268.000b
Residual29515.13437226.793  
Total30397.22437228   
a. Dependent Variable: Allow many/few immigrants of different race/ethnic group from majority
b. Predictors: (Constant), Age of respondent, calculated, Placement on left right scale

כפי שאנו רואים ה sig היא מתחת ל 5 אחוז, ולכן המודל מובהק, מה שאומר שניתן לנבות את המשתנה התלוי על ידי המשתנה הבלתי תלוי ומשתנה הבקרה.

Model Summary
ModelRR SquareAdjusted R SquareStd. Error of the Estimate
1.170a.029.029.890
a. Predictors: (Constant), Age of respondent, calculated, Placement on left right scale

כפי שניתן לראות מהתוצאות, אחוז השונות המוסברת, adjusted R square הוא 0.029, מה שאומר שאחוז השונות המוסברת במשתנה התלוי על יד המשתנה הבלתי תלוי ומשתנה הבקרה היא 2.9 אחוזים.

Coefficientsa
ModelUnstandardized CoefficientsStandardized CoefficientstSig.95.0% Confidence Interval for B
BStd. ErrorBetaLower BoundUpper Bound
1(Constant)1.912.017 112.993.0001.8791.945
Placement on left right scale.040.002.10219.992.000.036.044
Age of respondent, calculated.007.000.13726.875.000.006.007
a. Dependent Variable: Allow many/few immigrants of different race/ethnic group from majority

משוואת הרגרסיה היא כדלקמן: y=0.04x(1)+0.007x(2)+1.912

השיפוע, המקדם של המשוואה של המשתנה הבלתי תלוי נשאר 0.04, והשיפוע של משתנה הבקרה הוא 0.007, דבר זה שמעיד על קשר חיובי חלש בין המשתנה הבלתי תלוי ומשתנה הבקרה לבין המשתנה התלוי.

מסקנות וסיכום-

לפי ממצאי המחקר אנו רואים שישנו מתאם חיובי חלש מאוד בין הנטייה הפוליטית לרמת ההתנגדות של הנבדק לגבי הגירתם של זרים למדינתו. לגבי הרגרסיה הדו משתנית, אנו רואים שהמודל מובהק, זאת אומרת שניתן לנבות את המשתנה התלוי, התנגדות להגירה, בעזרת המשתנה הבלתי תלוי, הנטייה הפוליטית, אולם אחוז השונות המוסברת של המשתנה התלוי בעזרת המשתנה הבלתי תלוי היא נמוכה, 0.01, מה שמעיד על קשר חלש מאוד בין המשתנים. גם המקדם של משוואת הרגרסיה הדו משתנית, העומד על 0.04, מעיד על קשר חלש בין המשתנה התלוי לבלתי תלוי.

גם כאשר ביצענו רגרסיה רב משתנית, וכללנו בתוך המודל את משתנה הבקרה, גיל הנבדק, כדי לראות אם משתנה הבקרה ישפיע על חוזק הקשר בין המשתנה התלוי למשתנה הבלתי תלוי, עדיין הקשר ביניהם היה חלש, והמקדם של משוואת הרגרסיה של המשתנה הבלתי תלוי נשאר 0.04, כך שעוצמת הקשר בין המשתנה הבלתי תלוי לתלוי, נשארה אותו הדבר. גם המקדם של משתנה הבקרה במשוואת הרגרסיה הרב משתנית היה נמוך, ועמד על 0.007, מה שמעיד על קשר חלש ביותר בין משתנה הבקרה למשתנה התלוי. כאשר בחנו את הקורלציה בין משתנה הבקרה למשתנה התלוי, ראינו שהקשר בין משתנה הבקרה למשתנה התלוי הוא יותר חזק מהקשר בין המשתנה הבלתי תלוי למשתנה התלוי, והוא עמד על 0.136, אך למרות זאת, גם קשר זה הוא מאוד חלש, ומעיד על תלות מאוד נמוכה.

לאור ממצאים אלה אנו דוחים את שתי השערות המחקר, לפיהם כאשר הנטייה הפוליטית של הנבדק תהיה יותר ימנית, כך הוא יתנגד יותר להגירת זרים, וככל שגילו של הנבדק עולה, כך הוא יתנגד יותר להגירת זרים, זאת משום שראינו שישנו קשר חלש ביותר בין המשתנה התלוי, למשתנה הבלתי תלוי, ומשתנה הבקרה.

ממצאי המחקר לא תואמים את הספרות המחקרית שקיימת בנושא. לפי סקירת הספרות, ישנו קשר חזק בין נטייתו הפוליטית של האזרח לרמת התנגדותו להגירה של זרים לארצו, בנוסף לכך ראינו גם בסקירת הספרות שישנו קשר חיובי בין הגיל של האזרח לבין התנגדותו להגירת זרים. סיבות אפשריות לאי התאמה זו, ולעובדה שהופרכו השערות המחקר, הם הטיות אפשריות של המחקר שביצענו, ביניהם, יכול להיות שחלק גדול מהנבדקים בסקר שעליו ביצענו את המחקר, מגיעים ממדינות שבעיית ההגירה אליהם היא פחותה בהשוואה למדינות אחרות, ולכן דעת הקהל במדינות אלה היא מעט מרוככת, מאשר מדינות עם בעיות הגירה גדולות. הטייה נוספת שיכולה להיות היא שהנבדק מודע לעובדה שמדובר בסקר חברתי העוסק בנושא של ההגירה לאירופה, נושא שנוי במחלוקת, ועובדה זו יכולה להשפיע על תשובותיו של הנבדק.

השלכותיו של מחקר זה הם, שההשפעה על ההתנגדות להגירה של זרים למדינה, כוללת מרכיבים רבים, וככל הנראה ישנה גם השפעה פרטנית המשתנה ממדינה למדינה, וזאת בשל המצב השונה שישנו בכל מדינה. ולכן המסקנה המתבקשת היא שיש לבצע מחקרים עתידיים שיבדקו מהם הגורמים המשפיעים על רמת התנגדותו של הפרט על ההגירה של זרים, וזאת תוך כדי חלוקה לאזורים גיאוגרפים שונים, ומדינות שונות. מחקר עתידי אפשרי הוא שיבדוק האם ישונ קשר ישיר בין האזור הגיאוגרפי שבו גר הנבדק, לבין רמת התנגדותו להגירה של זרים.

ביבליוגרפיה-

– ינדקס, ש. ו. (2016). עמדות כלפי הגירה והרקע להן: ממצאים ראשוניים מסבב 7 של הסקר האירופי החברתי (ESS). https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS7_Toplines_Issue_7_Immigration_Hebrew.pdf

– Card d. Dustmann C. Preston I. (2012). Understanding Attitudes to Immigration: The Migration and Minority Module of the first European Social Survey. http://discovery.ucl.ac.uk/14315/1/14315.pdf

– Hainmueller, J., Hopkins, Daniel J. (2014). "Public Attitudes Toward Immigration". Annual Review of Political Science. 17: 225–249

– Rustenbach, E. (2010). "Sources of Negative Attitudes toward Immigrants in Europe: A Multi-Level Analysis". The International Migration Review. 44 (1): 53–77.

– Lazarev, E., Sharma, K. (2017). "Brother or Burden: An Experiment on Reducing Prejudice Toward Syrian Refugees in Turkey*". Political Science Research and Methods. 5 (2): 201–219.

– Roger E., B. (2012). The Logic of Liberty: Aristotle, Ayn Rand, and the Logical Structure of the Political Spectrum. The Journal Of Ayn Rand Studies, (1), 5.

– Neumayer, E. (2004). "The environment, left-wing political orientation, and ecological economics" (PDF). Ecological Economics. 51 (3–4): 167–175.

נספחים-

נספח 1-

Statistics
Allow many/few immigrants of different race/ethnic group from majority 
NValid42599
Missing1644
Mean2.48
Median2.00
Mode2
Std. Deviation.921
Variance.848
Range3
Minimum1
Maximum4
Allow many/few immigrants of different race/ethnic group from majority
 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
ValidAllow many to come and live here606513.714.214.2
Allow some1652337.338.853.0
Allow a few1333930.131.384.3
Allow none667215.115.7100.0
Total4259996.3100.0 
MissingRefusal96.2  
Don't know15153.4  
No answer33.1  
Total16443.7  
Total44243100.0  

נספח 2-

Statistics
Placement on left right scale 
NValid38281
Missing5962
Mean5.25
Median5.00
Mode5
Std. Deviation2.285
Variance5.223
Range10
Minimum0
Maximum10
Placement on left right scale
 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
ValidLeft14073.23.73.7
19492.12.56.2
219864.55.211.3
333087.58.620.0
435888.19.429.4
51265528.633.162.4
636788.39.672.0
742659.611.183.2
833397.58.791.9
912432.83.295.1
Right18634.24.9100.0
Total3828186.5100.0 
MissingRefusal416.9  
Don't know551412.5  
No answer32.1  
Total596213.5  
Total44243100.0  

נספח 3-

Statistics
Age of respondent, calculated 
NValid44153
Missing90
Mean48.33
Median48.00
Mode48
Std. Deviation18.584
Variance345.380
Range88
Minimum15
Maximum103
Age of respondent, calculated
 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid15241.5.5.5
165461.21.21.8
176011.41.43.1
185951.31.34.5
195791.31.35.8
205671.31.37.1
215581.31.38.4
226111.41.49.7
236291.41.411.2
246081.41.412.5
255891.31.313.9
266581.51.515.4
275781.31.316.7
286321.41.418.1
296091.41.419.5
306611.51.521.0
316811.51.522.5
326741.51.524.0
336411.41.525.5
346951.61.627.1
356861.61.628.6
367331.71.730.3
377051.61.631.9
387381.71.733.6
396891.61.635.1
407631.71.736.8
417411.71.738.5
427971.81.840.3
437221.61.642.0
447331.71.743.6
457091.61.645.2
467521.71.746.9
477591.71.748.6
488111.81.850.5
497071.61.652.1
507401.71.753.8
517301.61.755.4
527901.81.857.2
537971.81.859.0
547411.71.760.7
557541.71.762.4
567631.71.764.1
577541.71.765.8
587131.61.667.4
597731.71.869.2
607601.71.770.9
617361.71.772.6
627731.71.874.3
637401.71.776.0
647681.71.777.8
657121.61.679.4
666891.61.680.9
676071.41.482.3
686371.41.483.7
695841.31.385.1
705631.31.386.3
715321.21.287.5
725431.21.288.8
735311.21.290.0
745161.21.291.1
754601.01.092.2
764301.01.093.2
77420.91.094.1
78351.8.894.9
79334.8.895.7
80298.7.796.3
81276.6.697.0
82249.6.697.5
83195.4.498.0
84182.4.498.4
85163.4.498.8
86120.3.399.0
8793.2.299.2
8891.2.299.4
8968.2.299.6
9062.1.199.7
9143.1.199.8
9222.0.099.9
9319.0.099.9
9410.0.099.9
958.0.0100.0
964.0.0100.0
974.0.0100.0
981.0.0100.0
991.0.0100.0
1002.0.0100.0
1021.0.0100.0
1032.0.0100.0
Total4415399.8100.0 
MissingNot available90.2  
Total44243100.0