Skip to content

בין מדען לחיית מעבדה: חוקרים פותחים את הלב

בין מדען לחיית מעבדה: חוקרים פותחים את הלב

מטלה ראשונה: פרשנות פוסט-מודרנית של כתבה עיתונאית – קורס יחסי אדם-חיה-סביבה.

שם הסטודנטית:

הכתבה "בין מדען לחיית מעבדה: חוקרים פותחים את הלב", עוסקת בדילמה שחשים מדענים כאשר הם מבצעים ניסויים בבעלי חיים ובפער ההולך וגדל בין הנרטיב התוך-מעבדתי לנרטיב החוץ-מעבדתי. הכתבה מציגה את הרקע לשימוש בבעלי חיים לניסויים מדעיים וכן מציגה מחקר הבוחן את הדילמה. במחקר ראיינו שתי קבוצות של מדענים, משלושה מוסדות מחקר אקדמיים בישראל: מדענים בכירים, שעוסקים (או עסקו בעבר) במחקר בבעלי חיים במשך 20 שנים לפחות ומדענים צעירים, שעורכים מחקר בבעלי חיים במשך שנה לפחות. המדענים נשאלו על החוויה הרגשית שלהם בנוגע לעריכת ניסויים בבעלי חיים, המניע שלהם למחקר ודרכי ההתמודדות שלהם אל מול הדילמה שהם חשים בנוגע לניסויים. בנוסף, בכתבה צוינו התנאים הנהוגים בישראל על מנת לקבל אישור לבצע ניסוי בבעלי חיים, האתגרים העומדים בפני סטודנטים במחקר ביו-רפואי בבעלי חיים והשינוי החברתי שחל עם השנים בקשר לסוגיה זו.

  • טענה סוציולוגית ביחס לתופעה החברתית-תרבותית ובהקשר של קשרי אדם-חיה
  • גוף החיבור – להעמיק בטענה המרכזית שהופיעה בפסקה הפותחת, תוך שימוש בשני מושגים סוציולוגיים ו/או שתי תיאוריות
  • מאמר אחד מתוך רשימת קריאת החובה – להשתמש בדוגמאות וציטוטים מהכתבה
  • סיכום החיבור בעיקר – כיצד הכתבה העיתונאית שבחרתם שופכת אור על קשרי אדם-חיה